Årsrapport 2016

Eiendom

Hovedpunkter 2016

l

Historisk god avkastning på 770 MNOK (35%) i 2016

Meget godt salg i boligprosjektene

Kjøp av 90,1% av kombinasjonseiendom på ca 26.000 kvm, Forus/Stavanger

Investert ca. 110 MNOK i boligprosjekt i Sverige

r

Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med virksomhet innen eiendomsutvikling- og forvaltning med hovedfokus på segmentene bolig og næringsbygg.

Verdiutvikling
Ved utgangen av 2016 er porteføljens egenkapitalverdi verdsatt til NOK 2,95 mrd. Avkastningen til egenkapitalen i 2016 var på 35 %.

Marked

2016 ble et aktivt år i transaksjonsmarked for næringseiendom med et høyt antall transaksjoner, selv om transaksjonsvolumet ble lavere enn fjoråret. Det er fremdeles store regionale forskjeller i kontormarkedet hvor områder med mye oljerelatert næringsvirksomhet fremdeles har en høyere kontorledighet og et sterkere prispress på leien enn eksempelvis CBD Oslo. Mot slutten av året ble det registrert en utflating av leieprisene i kontormarkedet generelt, og tendenser til leieprisøkninger i Oslo sentrum, der medvirkende årsaker var økt konvertering fra kontoreiendom til boligeiendom og lav nybygging av kontor som begrenser tilbudet.

I boligmarkedet medvirket det vedvarende lave rentenivået til å opprettholde høy etterspørsel etter boliger, som kombinert med det lave tilbudet av nye og brukte boliger førte til meget sterk boligprisvekst. Boligmarkedets utvikling i Oslo i 2016 ble ytterligere forsterket av at flere investorer kjøpte boliger i nye prosjekter enn i 2014 og 2015. Ved årsskiftet 2016/2017 ble det satt inn tiltak fra myndighetene for å forsøke bremse denne tendensen. Regioner hvor det er mye oljerelatert næringsvirksomhet hadde fremdeles en mer flat utvikling av boligprisene gjennom fjoråret.


Organisasjon
Ferd Eiendom består av 8 ansatte og er dekket opp på de sentrale fagområdene utvikling/prosjekt, investering/finans, marked/utleie og forvaltning.

Portefølje boligprosjekter

 • Tiedemannsbyen, Ensjø:
  Tiedemannsbyen omfatter totalt rundt 1.600 leiligheter, og skal gjennomføres over en periode på ca femten år, hvorav de første ca. 660 utvikles i regi av Tiedemannsbyen DA og de neste ca. 350 i regi av Tiedemannsfabrikken AS.  

  Tiedemannsbyen DA eies 50/50 av Ferd Eiendom og Skanska Bolig, mens Tiedemannsfabrikken AS eies 50/50 av Ferd Eiendom og Selvaag Bolig. Resterende eies av Ferd Eiendom alene. 

  Petersborgkvartalet, der første trinn av totalt 210 leiligheter ble lansert våren 2013, er nå utsolgt og overlevering av siste bolig skjer i løpet av 2017. 

  Utsiktskvartalet, der første trinn av totalt 258 leiligheter ble lansert høsten 2015, er nå nær utsolgt og bygging er igangsatt. Boligene overleveres til boligkjøperne i 2018/2019.

  Tiedemannsfabrikkens første felt (Felt F), der første trinn av totalt 158 leiligheter ble lansert våren 2016, er nå nær utsolgt. Byggingen er igangsatt og den gamle Tiedemanns Tobaksfabrik er nå revet. Boligene overleveres til boligkjøperne i 2018/2019.

  Tiedemannsfabrikkens neste felt (Felt E) på totalt 222 leiligheter vil bli lansert første halvår 2017.

  Totalt ble det solgt 383 boliger i Tiedemannsbyen i 2016 mot 115 året før. 
   
 • Bråtejordet:
  Ferd Eiendom utvikler et boligområde i samarbeid med Mestergruppen på Bråtejordet like ved Strømmen stasjon. Prosjektet vil omfatte ca. 400 rekkehus/småhus/leiligheter. Første salgstrinn ble lansert høsten 2014 og byggestart for de første 40 enhetene var sommer 2015, overlevering av disse skjer i løpet av første halvår 2017. 

  Totalt ble det solgt 57 boliger på Bråtejordet i 2016. Totalt er det per årsskiftet solgt 93 enheter i prosjektet.

Portefølje næringseiendom

Ferd Eiendom kjøpte i fjor 90,1% av en kombinasjonseiendom på ca 26.000 kvm, hvorav ca 5.000 kvm er kontor og resterende lager/verksted. Eiendommen ligger i Stokkamyrveien på Forus, rett ved Kvadrat kjøpesenter.  Tilnærmet hele eiendommen er leid ut til Weatherford Norge AS på lang leiekontrakt. 

 • Eiendomsutvikling:
  Ferd Eiendom har flere pågående kontorprosjekter.

  Østensjøveien 16 er et kontorbygg på ca 14.000 kvm på Helsfyr/Bryn i Oslo som er ferdig prosjektert og markedsføres nå for aktuelle leietakere. 

  Byggingen av et kontorbygg på ca 20.000 kvm i Asker, Asker Tek, er i gang og i tråd med planlagt fremdrift. Indra Navia er største leietaker og overtar lokalene som ferdigstilles i fjerde kvartal 2017.
   
 • Lager/Logistikk:
  Ferd Eiendom har tre tomter beregnet for lager- og logistikkbygg på Gardermoen, Vestby og Mastemyr. I tillegg er Ferd Eiendom deleier av Frogn Næringspark AS som utvikler en lagertomt på 95 mål på Måna, rett ved innkjøringen til Oslofjordtunnelen. Til sammen har tomtene et utbyggingspotensial på rundt 180.000 kvm.
   
 • Utleie:
  Med unntak av de resterende arealene i kontorbygget i Asker, som er under oppføring, og det prosjekterte nybygget i Østensjøveien 16 på Bryn/Helsfyr er tilnærmet alle disponible arealer fullt utleid ved inngangen til 2017. Ferd Eiendoms utleieportefølje utgjorde ved årets slutt ca. 125.000 kvadratmeter.  


Portefølje finansielle investeringer 

Ferd Eiendom vurderer løpende finansielle investeringer i både Norge og utlandet der det underliggende aktivum er eiendom i en eller annen form. I 2016 kommiterte vi ca. 110 MNOK i finansielle boliginvesteringer i Sverige utenfor Stockholm.

Fremtidsutsikter

I 2017 forventes det en moderat vekst i fastlandsøkonomien, og svak nedgang i arbeidsledighet totalt sett, men med regionale forskjeller. 

I Stor-Oslo regionen tror vi at stabil lav arbeidsledighet, utsikter til fortsatt lave renter og utsikter til stigende kontorleier medfører fortsatt høy aktivitet både innenfor bolig og kontormarkedet. Selv om boligmarkedet hadde en rekordsterk utvikling i 2016, som har fortsatt inn i starten av 2017, tror vi at denne veksten vil dempes utover i året blant annet som følge av at nye finansieringsregler og økt tilbud av boliger i markedet. En eventuell overraskende oppgang i rentene vil kunne påvirke utviklingen i mer negativ retning.  

Regioner med høy andel oljerelatert virksomhet forventes å oppleve forbedring i boligmarkedet i takt med stabilisering av arbeidsledigheten. Kontormarkedet i disse regionene forventes likevel å fortsatt ha en svak utvikling som følge av stor overkapasitet, og lav tilvekst av nye kontorbrukere.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS