Årsrapport 2016

Styrets årsberetning

Styrets_aars.jpg

2016 var et godt år for Ferd, avkastningen ble 9 prosent tilsvarende 2,5 milliarder kroner. Verdiutviklingen var bedre enn aksjemarkedsutviklingen i Norden, men litt lavere enn avkastningen på Oslo Børs. Det var stor variasjon i resultatene til forretningsområdene. For Ferd Capitals portefølje av unoterte selskaper var utviklingen meget god, og på eiendomsporteføljen ble avkastningen 35 prosent. Bedre resultater for portefølje-selskapene Mestergruppen og Elopak, sistnevnte er Ferds største investering, var de viktigste årsakene til at Ferd Capital oppnådde en avkastning på 18 prosent.

2016 var et godt år for Ferd, avkastningen ble 9 prosent tilsvarende 2,5 milliarder kroner.

Utviklingen for den nordiske børsporteføljen var nesten flat, mens på hedgefondporteføljen ble det et lite tap. Ca. 60 prosent av investeringene er i norske kroner, 15 prosent er i amerikanske dollar og i underkant av 20 prosent i euro. Norske kroner styrket seg mot disse valutaene i fjor, og Ferd fikk et valutatap på i underkant av 0,5 milliard kroner. 

For Ferd Capitals portefølje av unoterte selskaper var utviklingen meget god, og på eiendomsporteføljen ble avkastningen 35 prosent.

I Ferd Capitals mandater ble det investert over 2,2 milliarder kroner i 2016, investeringene ble gjort i både børsnoterte og unoterte selskaper. I Aibel ble det investert nesten 500 millioner kroner. Mestergruppen gjennomførte oppkjøpet av to medlemseide kjeder. I november 2016 ble det gjort en emisjon på 225 millioner USD i Petroleum Geo-Services (PGS), Ferds andel av emisjonen var 262 millioner kroner. Det ble allokert ca. 450 millioner kroner til Ferd Eiendom, den største investeringen var i et næringsbygg på Forus utenfor Stavanger. 

I Ferd Capitals mandater ble det investert over 2,2 milliarder kroner i 2016, investeringene ble gjort i både børsnoterte og unoterte selskaper.

Ferd Sosiale Entreprenører gjorde i 2016 for første gang en egenkapitalinvestering i Unicus. Et selskap som ansetter personer med Aspergers syndrom og som i hovedsak jobber med testing av IT-løsninger. Det ble gjort betydelige realisasjoner i fjor, den største var realisasjonen av TeleComputing. Fra investeringene i private equity fond og hedgefond kjøpt i annenhåndsmarkedet ble det utbetalt nesten 500 millioner kroner. Ved utgangen av 2016 var det tilgjengelig 6 milliarder kroner på morselskapets lånefasilitet. Fremover vil Ferd ha betydelig kapital tilgjengelig for nye investeringer. 

Ferd Sosiale Entreprenører gjorde i 2016 for første gang en egenkapitalinvestering i Unicus.

Styret besluttet i mars å ansette Morten Borge som ny konsernsjef i Ferd, han tiltrer i august 2017.  Morten har vært i Ferd i ni år og har siden høsten 2012 vært Co-Head og Investment Director i Ferd Capital.

Markedsmessige rammebetingelser

I fjor var det store svingninger i finansmarkedene, men for året samlet var avkastningen god for aksjer og eiendom. Første kvartal var preget av oljeprisfallet, mens i andre halvår steg aksjemarkedene til tross for at Storbritannia valgte å forlate EU og Trump-seieren i det amerikanske presidentvalget. Verdensindeksen for aksjer endte tilslutt med en oppgang på 9 prosent i lokal valuta.

I oljenæringen var det mindre aktivitet og lavere lønnsomhet for de som leverer varer og tjenester til denne sektoren. Det ble et fall i oljeinvesteringene på om lag 15 prosent i 2016 sammenlignet med året før. For de øvrige sektorene i økonomien var utviklingen betydelig bedre. Norsk økonomi hadde samlet en vekst på 0,7 prosent i fjor.

Styringsrenten ble redusert til 0,5 prosent i mars 2016 og ble holdt på dette nivået resten av året. Siden Norge nå er i en situasjon der en svak valuta må vurderes som positivt, forventer markedet at Norges Bank vil følge opp med en lav rentebane de neste årene. Boligmarkedet og næringseiendommer med sentral beliggenhet hadde en god utvikling i 2016, boligmarkedet i Oslo steg 23 prosent.

Fremtidsutsikter
Veksten i verdensøkonomien blir sannsynligvis høyere i år enn den var i fjor. Utviklingen er mest positiv i de fremvoksende økonomiene, men også i USA og Europa er det klare indikasjoner på forbedringer. I de fleste industriland er arbeidsledigheten på vei ned, og inflasjonen ser ut til å være økende. For Norge er de økonomiske utsiktene tilsvarende, litt høyere forventet vekst i 2017. Det er likevel fortsatt betydelige risikofaktorer fremover, for eksempel en mulig handelskonflikt mellom USA og Kina og generelt en økt fare for proteksjonisme. 

Ferd baserer i liten grad sine investeringsbeslutninger på overordnede makroøkonomiske forventninger. Det er de spesifikke forholdene ved investeringen som er det avgjørende for om investeringen vurderes som attraktiv eller ikke.

Konsernets verdijusterte egenkapital
Ved utgangen av 2016 var verdijustert egenkapital på 28,8 milliarder kroner. Ferd har en diversifisert portefølje av unoterte og noterte egenkapitalinvesteringer, alternative investeringer og eiendom. Egenkapitalinvesteringene gir god spredning mellom ulike sektorer, geografier og selskapenes livssyklus. Ferd Capitals portefølje utgjør ca. 45 prosent av den verdijusterte egenkapitalen.

De siste 10 årene har Ferd hatt en avkastning på 17,2 milliarder kroner, tilsvarende en årlig avkastning på 8,8 prosent. Ferds avkastning vurderes i forhold til hvilken absolutt avkastning som er oppnådd over tid, og hvordan dette står i forhold til den risiko som er tatt.

De siste 10 årene har Ferd hatt en avkastning på 17,2 milliarder kroner, tilsvarende en årlig avkastning på 8,8 prosent.alt
Resultat for Ferd AS
Det regnskapsmessige årsresultatet for Ferd AS ble 2 374 millioner kroner som er en økning på 551 millioner kroner sammenlignet med 2015. Den viktigste årsaken til forbedringen var bedre resultater for de unoterte porteføljeselskapene.

For øvrige kommentarer knyttet til utviklingen i resultatet vises det til egne avsnitt om forretningsområdene nedenfor. 

Netto kontantstrøm fordeler seg med 24 millioner kroner fra operasjonelle aktiviteter og 910 millioner kroner fra investeringsaktiviteter. Utbytte fra datterselskap, etter salg av TeleComputing, er den viktigeste årsaken til kontantstrømmen fra investerings-aktivitetene. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var -454 millioner kroner.

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift, og styret bekrefter i samsvar med regnskapsloven § 3-3a at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Ferd AS har kontorer på Lysaker i Bærum kommune.

Resultat og kontantstrøm for Ferd (Ferd AS konsern)
Driftsinntektene fra den videreførte virksomheten ble 15,0 milliarder kroner i 2016, sammenlignet med 15,2 milliarder kroner i 2015. Salgsinntektene økte fra 12,9 milliarder kroner i 2015 til 14,2 milliarder kroner i 2016. Mestergruppen økte omsetningen med 0,9 milliard kroner fra 2015 til 2016, hovedsakelig på grunn av oppkjøpet av Byggtorget og Nordek. Elopak hadde driftsinntekter i 2016 på 8,2 milliarder kroner, en økning på 0,7 milliard kroner fra året før. Økningen skyldes hovedsakelig høyere omsetning på grunn av økt salg av Roll-Fed (rull-matet aseptisk kartong).  

Konsernets utviklingsaktiviteter foregår primært i datterselskapene. I løpet av 2016 er det kostnadsført 36 millioner kroner relatert til utvikling. 

Konsernets finansresultat ble 37 millioner kroner mot fjorårets finansresultat på minus 681 millioner kroner, endringen skyldes primært valutaeffekter.

Normalt har Ferd lav effektiv skattesats fordi en stor del av resultatene er fra aksjeinntekter. Gevinster på aksjeinvesteringene innenfor fritaksmetoden er ikke skattepliktige. Skattekostnaden i 2016 utgjør 211 millioner kroner mot en kostnad på 318 millioner kroner året før. Den viktigste årsaken til reduksjonen er lavere utsatt skatt på fondsinvesteringene.

Netto kontantstrøm for 2016 fordeler seg med -356 millioner kroner fra operasjonelle aktiviteter, -451 millioner kroner fra investeringsaktiviteter og 674 millioner kroner fra finansieringsaktiviteter.

Strategi
Den overordnede visjonen er "å skape varige verdier og sette tydelige spor”. Ferds forretningsidé er "å satse på verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer hvor vi kan utnytte vår kompetanse og de fortrinn vårt familieeierskap gir oss". Den økonomiske verdien som skal maksimeres over tid er den verdijusterte egenkapitalen. 

Kapitalallokeringen i Ferd skal være kjennetegnet av en høy egenkapitaleksponering og god risikospredning. Egenkapitalinvesteringene fremstår som en godt diversifisert portefølje. Hedgefondene bidrar til redusert risiko og diversifisering for konsernet. 

Styret vurderer regelmessig Ferds risikokapasitet. Allokering av ny kapital eller reallokering av kapital mellom forretningsområdene gir et bevisst forhold til anvendelse av konsernets kapitalbase. Allokeringen skal være i tråd med eiers vilje og evne til å ta risiko. Dette legger føringer på hvor stor andel av egenkapitalen som kan være investert i aktivaklasser som har høy risiko for verdifall. Dette måles og følges opp løpende ved hjelp av stresstester. 

Ferd har som mål å opprettholde en god kredittverdighet som skal sikre handlefrihet og finansiering på kort varsel til en lav finansieringskostnad. For å skjerme øvrig egenkapital for risiko, finansieres investeringer i Ferd Capital og Ferd Eiendom som separate prosjekter. Å ha god likviditet er viktig for Ferds handlefrihet. Ferd har alltid hatt solid margin til de likviditetskrav vi styrer etter internt og de krav vi har forpliktet oss til gjennom låneavtalen på morselskapsnivå. Ferd har et bevisst forhold til valutaeksponering. Vi legger til grunn at en viss andel av egenkapitalen alltid vil være investert i euro, amerikanske dollar og svenske kroner og sikrer derfor normalt ikke valutaeksponering mot norske kroner. 

Se for øvrig egen artikkel om strategien til Ferd.

Eierstyring og selskapsledelse

Ferd er et relativt stort konsern, med én kontrollerende eierfamilie. Styret i Ferd Holding AS har likevel ansvar og myndighet likt det som er tilfelle i selskaper med spredt eierskap. 

Ikke alle deler av norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er like relevante for et familieeiet selskap, men Ferd følger anbefalingen så langt den passer og er nyttig. Se for øvrig egen artikkel om eierstyring og selskapsledelse. Styret i Ferd Holding avholdt åtte styremøter i 2016.

Ferd Capital
I 2016 har Ferd Capital kjøpt seg opp i de børsnoterte selskapene Scatec Solar og Benchmark Holdings samt økt eierandelen i Petroleum Geo-Services (PGS). De største børsnoterte investeringene til Ferd Capital er:

  • PGS er en ledende, global aktør innen seismikkindustrien. Selskapet tilbyr et bredt spekter av produkter som inkluderer både seismiske og elektromagnetiske tjenester, datainnhenting, prosessering, reservoaranalyse/tolkning og multiklient biblioteksdata
  • Scatec Solar er et norsk selskap som utvikler, bygger, eier og opererer solenergianlegg 
  • Benchmark Holdings bidrar til forbedret fiskehelse og bærekraft i oppdrettsindustrien gjennom salg av spesialfôr, rogn og legemidler 

Ferd Capital ønsker å bidra aktivt til å utvikle de børsnoterte selskapene de har investert i.  I Special Investments mandatet er det gjennomført seks investeringer i 2016. Dette er primært egenkapitalrelaterte investeringer fra 50 millioner kroner og oppover. Investe-ringene er gjort enten i partnerskap med andre, hvor partneren gjør den løpende oppfølgningen eller hvor teamet i Ferd Capital har denne rollen.

Elopak
Elopak er leverandør av emballasjesystemer for flytende næringsmidler. Selskapet er en totalsystemleverandør som utvikler emballasjeløsninger for både ferske og aseptiske produkter. I utgangspunktet opererer Elopak i en mindre syklisk bransje enn mange andre industrier og burde således ikke oppleve dramatiske volumtap på grunn av endringer i konjunkturene. Innenfor markedet for juice er det likevel grunn til å forvente høyere variasjon i salget av kartonger. Dette er produkter der etterspørselen påvirkes av konsumentenes økonomi og valget mellom juice og konkurrerende produkter. 

Omsetning i 2016 var 8 202 millioner kroner, sammenlignet med 7 548 millioner kroner i 2015. Omsetningsøkningen skyldes hovedsakelig økte kartongvolumer, spesielt innen Roll-fed (rull-matet aseptisk kartong). Omsetning i euro ble 872 millioner sammenlignet med 856 millioner i 2015. EBITDA ble 702 millioner kroner sammenlignet med 608 millioner kroner året før, i euro var resultatforbedringen 7 millioner. Årsaken til forbedringen var økte kartongvolumer, men resultatet er samtidig redusert på grunn av en restrukturering og engangskostnader.

I 2016 har veksten i volumene vært bra både i Europa og Nord-Amerika. Elopak fortsatte utplasseringen av de nye fullaseptiske fyllemaskinene. Det er stigende etterspørsel fra kundene etter hvert som dette systemet blir bedre kjent i markedet. I Nord-Amerika ble produksjonen i Montreal flyttet til ny produksjonsfasilitet, og selskapet er nå inne i en periode med sterk volumvekst i det nordamerikanske markedet.

Aibel
Aibel er et serviceselskap innen olje, gass og fornybar energi. Selskapet er et av de største norske serviceselskapene innenfor ingeniørtjenester, bygging, vedlikehold og modifikasjon av installasjoner for oppstrøm produksjon av olje og gass.

EBITDA i 2016 ble 173 millioner kroner, en reduksjon på 218 millioner kroner sammen-lignet med året før. Markedet for oljeserviceselskaper var krevende i fjor, med et kraftig fall i oljeprisen på starten av året. Hele industrien har vært gjennom kostnadskutt, tilpasning av kapasitet og arbeid med å øke produktiviteten.

På slutten av fjoråret fikk Aibel tildelt fire større kontrakter, kontraktene har en samlet verdi på over 5 milliarder kroner inklusiv opsjoner. Selskapet vant i februar 2015 kontrakten på bygging av plattformdekket til Johan Sverdrup Drilling Platform, et oppdrag som nå har en estimert totalverdi på 10 milliarder kroner. Kontrakten har sikret høy aktivitet i 2016 og vil fortsette å gjøre det frem til levering i midten av 2018.  

Aibel forventer et fortsatt krevende marked i 2017, mens på litt lengre sikt forventes et bedre marked. En base av eldre plattformer på norsk sokkel gjør at behovet for vedlikehold er forventet å øke.

Interwell
Interwell er en ledende norsk leverandør av høyteknologisk brønnverktøy til olje- og gassindustrien. Det viktigste markedet er norsk kontinentalsokkel, men selskapet har de senere årene økt tilstedeværelse i flere viktige markeder som UK, Midtøsten og USA.

Interwell hadde en tilfredsstillende utvikling i 2016 gitt de krevende markedsforholdene for industrien. Omsetningen ble 731 millioner kroner i 2016, en reduksjon på 9 prosent sammenlignet med 2015. EBITDA i 2016 ble 172 millioner kroner, sammenlignet med 207 millioner kroner i 2015.

Oljeprisens utvikling og kontantstrømsituasjonen for oljeselskapene har medført usikkerhet for oljeserviceselskapene. Til tross for dette er Interwell godt posisjonert for ytterligere vekst, og historisk har intervensjonsmarkedet vært mindre påvirket av syklikaliteten innen oljeservicemarkedet. Interwell har i 2016 tatt nye steg i utvikling og kommersialisering av en plugg for og permanent stenge ned brønner, blant annet ved å gjennomføre pilottester. 

Interwell har i 2016 tatt nye steg i utvikling og kommersialisering av en plugg for og permanent stenge ned brønner, blant annet ved å gjennomføre pilottester.

Mestergruppen
Mestergruppen er en ledende faghandelkjede for byggematerialer primært til den profesjonelle delen av markedet. Mestergruppen har i 2016 gjennomført to oppkjøp av medlemseide kjeder. I mai ble kjøpet av byggevarekjeden Byggtorget gjennomført. I november 2016 ble Nordek, bestående av byggevarekjeden XL-Bygg og huskjeden Blink Hus, en del av Mestergruppen. De selgende aksjonærene fikk i begge transaksjonene en kombinasjon av kontanter og delvis oppgjør i Mestergruppen-aksjer.

Mestergruppen har i 2016 gjennomført to oppkjøp av medlemseide kjeder.

Pro forma justert omsetning ble for Mestergruppen (inkludert Byggtorget og Nordek) 6 290 millioner kroner i 2016. Byggevareomsetningen for tidligere Mestergruppen var 2 700 millioner kroner i 2015. Sør-Vestlandet og region Midt-Norge opplevde et krevende marked i fjor, mens de øvrige regionene i Norge viste god utvikling eller var på samme nivå som 2015.

Mestergruppen arbeider i 2017 med å oppnå lønnsom vekst gjennom å øke volumene, effektivisere driften og realisere synergier etter oppkjøpene som ble gjennomført i fjor.

Swix Sport
Swix Sport utvikler, produserer og markedsfører produkter til sport og aktiv fritid i Norge og internasjonalt.

Omsetningen økte fra 918 millioner kroner i 2015 til 971 millioner kroner i 2016, og ca. 51 prosent av omsetningen var utenfor Norge. Omsetningsveksten på ca. 6 prosent er et resultat av oppkjøpet av sykkelprodusenten Hard Rocx på slutten av 2015 og god organisk vekst for merkevarene Lundhags og Ulvang. Swix Sport fikk en EBITDA på 81 millioner kroner i 2016 mot 36 millioner kroner året før på grunn av høyere omsetning og betydelig reduserte driftskostnader.

Swix har et mål om å jevne ut omsetningen mellom sesongene. Dette gjøres gjennom "Outdoor"-segmentet med merkevarene Lundhags og Ulvang og sykkelsegmentet med oppkjøpet av Hard Rocx.

Servi Group
Servi utvikler og produserer kundespesifikke hydraulikksystemer, sylindre og ventiler til offshore, maritim og landbasert industri.

I 2016 var omsetningen på 563 millioner kroner sammenlignet med 796 millioner kroner i 2015. Markedsforholdene var vanskelige for selskaper innen offshoresegmentet. Lavere ordreinntak og redusert lønnsomhet medførte at Servi måtte redusere arbeidsstyrken med ytterligere 50 ansatte, etter en reduksjon på ca. 100 ansatte i 2015. Fra 2014 til utgangen av 2016 er antall ansatte redusert fra ca. 400 til ca. 250. EBITDA for 2016 ble -29 millioner kroner, sammenlignet med -3 millioner kroner året før. 

Servi forventer et fortsatt krevende marked i 2017 med prispress fra kundene. Det er ventet fortsatt lav aktivitet i offshoresegmentet, men Servi har et godt ordreinntak fra øvrig landbasert industri.

Fjord Line
Fjord Line er et moderne rederi som tilbyr trygg og miljøvennlig sjøtransport mellom Norge, Danmark og Sverige.

Omsetningen økte fra 903 millioner kroner i 2015 til 1 161 millioner kroner i 2016. Antall transporterte gjester økte med 10 prosent i 2016, spesielt Sandefjord-Strømstad ruten bidro til passasjerveksten med nye seilingstider fra 1. oktober 2015. Tax-free driften ble overtatt av Fjord Line på alle skipene i løpet av fjoråret. Økt omsetning og betydelig reduserte driftskostnader, gjennom effektiviseringstiltak og lavere gasspriser, gjorde at Fjord Line fikk en EBITDA på 197 millioner kroner i 2016 mot 36 millioner kroner året før.

Markedene for selskapets produkter forventes å være relativt stabile for 2017. Fjord 

Line har en ny og moderne tonnasje. Etterhvert som kjennskapen til rutene øker og tilbudene om bord gradvis blir bedre, forventer selskapet ytterligere passasjer- og omsetningsvekst.

Ferd Invest
Ferd Invest investerer i nordiske børsnoterte aksjeselskaper. Målsetningen er å oppnå en avkastning som er høyere enn en nordisk aksjeindeks. Ferd Invests mandat har ikke begrensninger i henhold til allokeringer mellom land og sektorer, og porteføljen avviker betydelig fra referanseindeksen. 

Driftsresultatet ble på minus 12 millioner kroner i 2016, sammenlignet med 1 410 millioner kroner året før. 2016 ble et år med positiv avkastning på de fleste nordiske børsene. 

Den danske børsen var, i motsetning til 2014 og 2015, den svakeste med en nedgang på 11 prosent i danske kroner. Børsene i Finland og Oslo var opp henholdsvis 8 prosent og 12 prosent, mens den svenske børsen var opp 9 prosent i lokal valuta.  Målt i norske kroner var avkastningen på børsene i Norden lavere i 2016 på grunn av at den norske kronen styrket seg. Invests referanseindeks var opp 3,3 prosent i norske kroner.
 

alt

Ferd Invests portefølje hadde i 2016 en avkastning på 0,6 prosent, noe som var 2,7 prosentpoeng mindre enn referanseindeksen. Forretningsområdets beste investeringer i fjor var Stora Enso, Skandiabanken og Marine Harvest. Novo Nordisk var den svakeste investeringen. 

Ved utgangen av året hadde porteføljen en markedsverdi på 5,3 milliarder kroner. I 2016 ble det allokert 1 milliard kroner ut av Invest-porteføljen. Kapitalen ble reallokert til andre investeringer. De største investeringene ved årsskiftet var Autoliv, HM, Norwegian og Stora Enso.

Ferd Hedgefond
Målet med hedgefondporteføljen i Ferd er å oppnå en god risikojustert avkastning over tid, både sammenlignet med markedet og i absolutt forstand. I sammensetningen av porteføljen er det viktig å velge fond der avkastningen i liten grad er avhengig av de samme risikofaktorene slik at man oppnår god risikospredning. 

Hedgefondporteføljen endte ned 1,5 prosent i USD, 3,4 prosentpoeng bak referanse-indeksen som porteføljen måles mot. Ved utgangen av 2016 hadde porteføljen en markedsverdi på 3,4 milliarder kroner.

Det ble investert 72 millioner USD i løpet av 2016. Ved utgangen av 2016 utgjorde de fem og ti største posisjonene henholdsvis 43 prosent og 71 prosent av kapitalen i porteføljen. 

Det er gjort to investeringer i forretningsområdets andre mandat, Global Fund Opportunities. Det ene fondet investerer i unoterte selskaper som har ambisjon om å børsnoteres om noen år. Det andre fondet overtar hovedsakelig problemengasjementer fra banker i Asia. Pr. 31.12.2016 var markedsverdien av denne porteføljen 362 millioner kroner, i sum var verdien av fondene litt ned for året.

Driftsresultatet for Ferd Hedgefond ble på minus 73 millioner kroner i 2016 sammen-lignet med 133 millioner kroner året før.

Ferd Eiendom
Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor som arbeider hovedsakelig med eiendomsutvikling, de viktigste segmentene er bolig og kontorbygg.  

2016 ble et svært godt år for Ferd Eiendom. Det var høy etterspørsel etter næringseiendom med sentral beliggenhet og boligmarkedet var godt, spesielt i Oslo. Driftsresultatet ble 656 millioner kroner sammenlignet med 316 millioner kroner i 2015. Den verdijusterte egenkapitalen ble målt til 3,0 milliarder kroner ved årsskiftet. Avkastningen på porteføljen ble 35 prosent i 2016.  

Det var flere årsaker til det oppnådde resultatet. Ferd Eiendom solgte et bygg på Lysaker, utleid til oljeselskapet Lundin, til en høyere verdi enn det tidligere hadde vært verdsatt til. Den svært gode avkastningen på boliginvesteringene skyldes både prosjektgevinster og en høyere verdsettelse av boligtomtene. I prosjektene ble flere milepæler nådd, som for eksempel at det ble oppnådd en høy salgsgrad på nye trinn som ble lagt ut for salg.

Ferd Eiendoms største boligprosjekt er Tiedemannsbyen på Ensjø i Oslo. Tiedemanns-byen omfatter totalt rundt 1 400 leiligheter, og prosjektet skal gjennomføres over en periode på totalt ti til femten år. De første ca. 660 leilighetene oppføres av Tiedemannsbyen DA, som er et samarbeid mellom Skanska Bolig og Ferd, og nå er nesten alle disse leilighetene solgt. De neste 350 leilighetene utvikles av Tiedemanns-fabrikken AS som eies 50/50 av Ferd Eiendom og Selvaag Bolig. Resten av prosjektet eies av Ferd Eiendom. Totalt ble det solgt 383 boliger i Tiedemannsbyen i 2016 mot 115 året før.

Ferd Sosiale Entreprenører
Ferd Sosiale Entreprenørers (FSE) kriterier for å investere i en sosial entreprenør er at de må kunne vise til en nyskapende og skalérbar idé og resultatene må være målbare. 

Fokus er på den doble bunnlinjen, det vil si at selskapene må ha en sosial drivkraft men også være eller kunne bli økonomisk bærekraftig. Det tar tid å etablere et marked for sosiale entreprenører i Norge, og det er fortsatt et umodent marked. 

Styret i Ferd Holding AS har satt av 25 millioner kroner årlig til arbeidet med sosialt entreprenørskap. I tillegg bidrar ansatte fra Ferds andre forretningsområder og datterselskaper med kompetanse, tid til styrearbeid og annen oppfølging av de sosiale entreprenørene.

Ved utgangen av 2016 hadde FSE fem bedrifter i porteføljen, tre selskap gikk i løpet av 2016 over til Alumni-porteføljen. Alumni-porteføljen består av tidligere FSE porte-føljeselskaper, og det er ti selskaper i denne gruppen. For første gang har FSE gjort en egenkapitalinvestering. Gjennom en emisjon i Unicus fikk Ferd en eierandel på 37,6 prosent, kapitalen skal brukes til en ekspansjon av selskapets virksomhet. FSE mottok og behandlet over 200 søknader i fjor. 

For mer informasjon om FSE sine porteføljeselskaper besøk Ferd Sosiale Entreprenører.

Sosialt entreprenørskap er et område i sterk vekst internasjonalt og med en stadig økende interesse i Norge. FSE opplever stor pågang fra andre aktører som ønsker å lære av deres erfaringer og samarbeide om mulige prosjekter.

Helse, miljø, sikkerhet og likestilling
De siste årene har vi sett økende vektlegging av miljømessige forhold i industrialiserte land. Ingen av Ferds virksomheter har utslipp som krever konsesjon og utslipps-kontroller, selskapene vi eier skal drive bærekraftig og være miljøbevisste. 

Elopaks satsning på miljø fortsetter. En viktig milepæl i dette arbeidet ble nådd i 2016 gjennom at selskapet ble karbonnøytralt. Dette ble oppnådd ved å redusere utslipp fra produksjon og distribusjon, og ved å investere i karbonkompenserende tiltak utenfor verdikjeden. Øvrige selskaper i konsernet tilstreber å begrense påvirkning av det ytre miljøet i så stor grad som økonomisk forsvarlig, med kildesortering av avfall og forsvarlig håndtering av spesialavfall som oppstår i produksjonsprosessene.

Ved utgangen av 2016 hadde Ferd konsernet 3 549 ansatte, inklusiv de ansatte i Aibel var antall ansatte ca. 7 600. Kvinneandelen var på 23 prosent, og sykefraværet i 2016 var på 2,1 prosent i konsernet. Arbeidsmiljøet i Ferd AS anses som godt, selskapet har 39 ansatte. Styret i Ferd AS består av en kvinne og fire menn. Det har i løpet av året ikke skjedd eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i Ferd AS. 

I konsernet har det ikke vært noen ulykker med dødelig utfall, men enkelte arbeidsulykker som har medført arbeidsfravær av kortere lengde, har forekommet.

Selskapets policy er å likebehandle kvinner og menn. Dette skjer gjennom lik lønn for likt arbeid og at det ved nyansettelser vektlegges kompetanse, erfaring og forutsetninger for å dekke de krav stillingen krever. Selskapet bestreber seg på å være en attraktiv arbeidsgiver for alle ansatte, uansett kjønn, funksjonsevne, religion, livssyn, etnisitet og nasjonal opprinnelse.

Resultatdisponering
Årsresultat på 2 374 millioner kroner overføres til annen egenkapital.


Lysaker 10. mai 2017
I styret for Ferd AS
 
alt

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS