Årsrapport 2016

Oppstilling over endring i egenkapitalen

Oppstilling over endring i egenkapitalen
             
                     
2016
                   
Beløp i NOK 1 000
Aksjekapital
(se note 22)
Overkurs
Annen innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital
Valuta-omregnings-reserve
Kontantstrøm-sikring
(se note 28)
Opptjent egenkapital
Sum annen egenkapital
Ikke-kontrollerende eierinteresser
Sum
egenkapital
                     
Egenkapital 1.1.2016
183 268
3 057 406
809 905
4 050 578
27 350
19 295
17 941 235
17 987 880
691 369
22 729 827
       
 
         
 
Totalresultat 2016
 
 
 
 
- 66 491
- 9 435
1 515 722
1 439 796
-21 034
1 418 762
       
 
         
 
Eiertransaksjoner                    
Transaksjoner med ikke-kontrollerende interesser
 
   
- 562
- 562
355 636
355 074
Avgitt konsernbidrag
         
- 1 227
- 1 227
-
- 1 227
Utbetalt tilleggsutbytte *)
   
 
   
- 350 000
- 350 000
- 26 912
- 376 912
Totalt eiertransaksjoner
 
 
 
 
 
- 351 789
- 351 789
328 725
- 23 064
Egenkapital 31.12.2016
183 268
3 057 406
809 905
4 050 578
- 39 141
9 860
19 105 167
19 075 887
999 059
24 125 524

*) Ferd AS har i november 2016 delt ut tilleggsutbytte til Ferd Holding AS. Utbyttet er i sin helhet benyttet til oppgjør av et mellomværende mellom selskapene.
 
2015
                   
Beløp i NOK 1 000
Aksjekapital
(se note 22)
Overkurs
Annen innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital
Valuta-omregnings-reserve
Kontantstrøm-sikring
(se note 28)
Opptjent egenkapital
Sum annen egenkapital
Ikke-kontrollerende eierinteresser
Sum
egenkapital
                     
Egenkapital 1.1.2015
183 268
3 057 405
809 905
4 050 578
- 72 026
- 54 545
16 721 734
16 595 163
684 544
21 330 285
       
 
         
 
Totalresultat 2015
 
 
 
 
99 376
73 840
1 414 260
1 587 476
12 665
1 600 141
       
 
         
 
Eiertransaksjoner
     
 
         
 
Transaksjoner med ikke-kontrollerende interesser
 
     
 
- 706
- 706
Avgitt konsernbidrag
         
- 19 759
- 19 759
1 090
- 18 669
Utbetalt utbytte *)
     
 
   
- 175 000
- 175 000
- 6 224
- 181 224
Totalt eiertransaksjoner
 
 
 
 
 
- 194 759
- 194 759
- 5 839
- 200 598
Egenkapital 31.12.2015
183 268
3 057 405
809 905
4 050 578
27 350
19 295
17 941 235
17 987 880
691 369
22 729 827

*) Ferd AS har i 2015 delt ut et tilleggsutbytte til Ferd Holding AS. Dette utbyttet er i sin helhet benyttet til oppgjør av et mellomværende mellom selskapene.
 
NOTE 1
GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER
         
             
Generell informasjon
           
Ferd er et familieeid norsk investeringsselskap som satser på verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer. I tillegg til den kommersielle virksomheten har konsernet et omfattende engasjement innenfor sosialt entreprenørskap. Ferd har hovedkontor i Strandveien 50, Lysaker.
             
Ferd er eiet av Johan H. Andresen med familie. Andresen er styrets leder.
             
Selskapets regnskaper for 2016 ble vedtatt av styret 10. mai 2017.
             
Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet
           
Ferd AS avlegger konsernregnskapet i samsvar med ”International Financial Reporting Standards (IFRS)” som er godkjent av EU.
             
Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene
           
Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelse av konsernregnskapet. Regnskapsprinsippene er konsistente for like transaksjoner i alle presenterte perioder, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen.
             
Konsolidering og konsernregnskap
           
Konsernregnskapet viser det samlede økonomiske resultatet og den samlede økonomiske stillingen for morselskapet Ferd AS og enheter hvor Ferd direkte eller indirekte har kontroll. Ferd har kontroll over en investering dersom Ferd har beslutningsmakt over foretaket som det er investert i, er eksponert for eller har rettigheter til variabel avkastning fra foretaket, og samtidig har mulighet til å bruke denne beslutningsmakt over foretaket til å påvirke den variable avkastningen.
             
Ikke-kontrollerende eierinteresser i datterselskaper vises som en del av egenkapitalen, men adskilt fra egenkapitalen som kan henføres til aksjonærene i Ferd AS. De ikke-kontrollerende eierinteressene måles enten til virkelig verdi eller til forholdsmessig andel av identifiserte netto eiendeler og gjeld. Prinsipp for måling av ikke-kontrollerende eierinteresser besluttes separat for hver transaksjon.
             
Datterselskaper konsolideres fra og med det tidspunkt konsernet oppnår kontroll og utelates fra konsolidering når kontroll opphører. Ved endring i eierandel i datterselskap uten endring av kontroll, regnskapsføres endringen som en egenkapitaltransaksjon. Differansen mellom vederlag og regnskapsført verdi av de ikke-kontrollerende eierinteresser innregnes direkte i egenkapitalen og henføres til aksjonærene i Ferd AS. Ved tap av kontroll fraregnes datterselskapets eiendeler, gjeld, ikke-kontrollerende eierinteresser og eventuelle akkumulerte omregningsdifferanser. Eventuelle gjenværende eierinteresser på tidspunkt for tap av kontroll måles til virkelig verdi og gevinst eller tap resultatføres.
             
Konserninterne transaksjoner, mellomværender og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er eliminert. Regnskap til datterselskaper omarbeides når dette er nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper.
             
Virksomhetssammenslutninger
           
Virksomhetssammenslutninger regnskapsføres i henhold til oppkjøpsmetoden. Oppkjøpsmetoden innebærer identifisering av det overtakende foretak, fastsettelse av overtakelsestidspunktet, innregning og måling av de identifiserbare anskaffede eiendeler, de overtatte forpliktelser og eventuelle ikke-kontrollerende eierinteresser i det overtatte foretaket, og innregning og måling av goodwill eller gevinst fra kjøp på gunstige vilkår.
             
Eiendeler, overtatt gjeld og betingede forpliktelser overtatt eller pådratt vurderes til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. Goodwill innregnes til summen av virkelig verdi av vederlaget, innregnet beløp på de ikke-kontrollerende eierinteressene og virkelig verdi på tidligere eierandeler, fratrukket netto identifiserbare eiendeler i virksomhetssammenslutningen. Direkte kostnader forbundet med oppkjøpet resultatføres.
             
Betingede vederlag fra konsernet innregnes til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Verdiendringer i det betingede vederlaget, som anses å være en finansiell forpliktelse etter IAS 39, innregnes i resultatet løpende. Ved trinnvise virksomhetssammenslutninger måles konsernets tidligere eierandel til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. Verdijusteringen resultatføres.
             
Ikke videreført virksomhet
Dersom en vesentlig del av konsernets virksomhet er avtalt solgt presenteres denne virksomheten som "Ikke videreført virksomhet" på egen linje i resultatregnskapet og i balansen. Dette medfører at alle andre presenterte tall er eksklusive den "ikke videreførte virksomhet". Sammenligningstallene for resultatposter blir omarbeidet i regnskap og i noter. Sammenligningstall for balanseposter og kontantstrømoppstilling blir ikke omarbeidet.
             
Investeringer i tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet
           
Tilknyttede selskaper er selskaper der konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll. Betydelig innflytelse innebærer at konsernet tar del i strategiske avgjørelser om selskapets økonomi og drift uten å ha kontroll over disse avgjørelsene. Betydelig innflytelse foreligger normalt for investeringer der konsernet har mellom 20 og 50 prosent av stemmeberettiget kapital.
             
Felleskontrollert virksomhet foreligger når virksomheten er regulert ved avtale som krever enstemmighet mellom deltakerne ved strategiske, finansielle og operasjonelle beslutninger.
             
Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet klassifiseres som anleggsmiddel i balansen.
             
Unntaket fra bruk av egenkapitalmetoden i henhold til IAS 28 for investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet som eies av investeringsvirksomheter blir lagt til grunn for presentasjon av investeringene i forretningsområdet Ferd Capital. Disse investeringene innregnes til virkelig verdi med verdiendringer over resultat og klassifiseres som omløpsmidler i balansen.
             
Øvrige investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden. Egenkapitalmetoden innebærer at konsernets andel av årets over- eller underskudd i investeringen presenteres på egen linje i resultatoppstillingen. Balanseført verdi av investeringen tillegges Ferds andel av totalresultatet i investeringen. Korreksjoner gjøres for å tilpasse regnskapsprinsippene til konsernets prinsipper. Balanseført verdi av investeringer i tilknyttede selskaper klassifiseres som ”Investeringer etter egenkapitalmetoden” og inkluderer goodwill identifisert på overtakelsestidspunktet, redusert ved eventuelle senere nedskrivninger.
             
Salgsinntekter
           
Konsernets konsoliderte salgsinntekter stammer i hovedsak fra salg av et bredt spekter av varer både til industrien og til forbruker, leveranser av tjenester til oljesektoren, IT-tjenester og leveranser av emballasje og -systemer.
             
Inntekter fra varesalg regnskapsføres når gevinst- og tapspotensiale fra varen er overført til kunden, inntektene fra salget forventes å tilflyte selskapet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Inntekter ved tjenestesalg regnskapsføres etter hvert som tjenesten utføres, så fremt fremdrift i leveransen og tilhørende inntekter og kostnader kan måles pålitelig. Dersom kontraktene inneholder flere elementer, inntektsføres inntekter fra hvert delelement separat så fremt overgang av risiko og kontroll kan vurderes separat for disse elementene. Kontrakter ved salg av fyllemaskiner og emballasje, henger kommersielt sammen og inntektsføring gjøres derfor for kontrakten samlet.
             
Salgsinntekter vurderes til virkelig verdi av vederlaget og presenteres netto etter fradrag for rabatter, merverdiavgift og andre typer offentlige avgifter.
             
Ved salg av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler beregnes gevinst eller tap ved salget ved å sammenholde salgssum med gjenværende balanseført verdi av det solgte driftsmiddelet. Beregnet gevinst/tap presenteres som del av henholdsvis andre driftsinntekter eller driftskostnader.
             
Omregning av utenlandsk valuta
           
Transaksjoner i utenlandsk valuta i de ulike enhetene i konsernet innregnes og måles i enhetens funksjonelle valuta på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til funksjonell valuta basert på balansedagens kurs. Gevinst og tap som følge av valutakursendringer innregnes i resultatet med unntak av valutaeffekter på lån i utenlandsk valuta som er utpekt som sikring av nettoinvestering, samt konsernmellomværende som anses å være en del av nettoinvesteringen. Disse valutaeffektene innregnes som andre inntekter og kostnader i totalresultatet inntil investeringen avhendes.
             
Konsernregnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som er den funksjonelle valuta til morselskapet. Ved konsolidering av datterselskap i utenlandsk valuta omregnes resultatposter til norske kroner etter en veid gjennomsnittskurs for året. For balanseposter, inklusiv merverdier og goodwill, benyttes valutakurs på balansedagen. Omregningseffekter som oppstår ved konsolidering av utenlandske enheter innregnes som andre inntekter og kostnader i totalresultatet inntil datterselskapet avhendes.
             
Låneutgifter
           
Låneutgifter som er direkte henførbare til anskaffelse, tilvirkning eller produksjon av en eiendel som tar lang tid å ferdigstille for dens tilsiktede bruk, legges til anskaffelseskost for eiendelen. Også for investeringseiendommer som måles til virkelig verdi aktiverer Ferd låneutgifter som påløper i utbyggingsperioden. Ferd aktiverer låneutgifter fra det tidspunkt aktiviteter for å forberede eiendelen for dens tiltenkte bruk er satt i gang og låneutgifter begynner å påløpe. Aktivering fortsetter frem til disse aktivitetene er fullførte. Dersom utviklingsprosjektet midlertidig settes på vent, aktiveres ikke låneutgifter i oppholdsperioden.
             
Klassifisering av finansielle instrumenter
           
Finansielle instrumenter utgjør en vesentlig del av Ferd-konsernets balanse og er av vesentlig betydning for konsernets finansielle stilling og resultat. Finansielle eiendeler og forpliktelser innregnes i balansen når konsernet blir part i instrumentets kontraktsmessige forpliktelser og rettigheter. Alle finansielle instrumenter henføres til en av følgende kategorier, i samsvar med IAS 39, ved første gangs innregning:
             
1)    Finansielle instrumenter som vurderes til virkelig verdi og endringer i verdi inngår i resultatet
2)    Utlån og fordringer
3)    Finansielle forpliktelser
             
Finansielle instrumenter klassifiseres som eiet for handelsformål og inngår i kategori 1. Derivater klassifiseres til handelsformål, med mindre de er en del av sikring, en annen eiendel eller forpliktelse. Eiendelene i denne kategorien klassifiseres som omløpsmidler.
             
Klassifisering av finansielle instrumenter til virkelig verdi med verdiendringer i resultatet i samsvar med IAS 39 kan også gjøres i henhold til ”virkelig verdi opsjonen” i IAS 28.18. Instrumentet må ved førstegangs innregning vurderes til virkelig verdi med verdiendringer i resultatet og tilfredsstille visse kriterier. Det sentrale grunnlag for anvendelse av ”virkelig verdi opsjonen” er at en gruppe finansielle eiendeler og forpliktelser forvaltes på grunnlag av virkelig verdi og at ledelsen vurderer inntjeningen etter samme prinsipp.
             
Utlån og fordringer er ikke-derivative finansielle eiendeler med faste eller bestemte betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. Utlån og fordringer presenteres som kundefordringer, andre fordringer samt bankinnskudd i balansen.
             
Finansielle forpliktelser som ikke faller inn i kategorien eiet til handelsformål og som ikke vurderes til ”virkelig verdi over resultatet” er klassifisert som andre forpliktelser. Leverandørgjeld og andre forpliktelser blir klassifisert som kortsiktig dersom gjelden forfaller innen ett år eller inngår i den ordinære driftssyklusen. Gjeld som har oppstått ved bruk av Ferds lånefasilitet presenteres som langsiktig gjeld dersom Ferd både har mulighet til og intensjon om å rullere gjelden mer enn 12 måneder.
             
Innregning, måling og presentasjon av finansielle instrumenter i resultat og balanse
Kjøp og salg av finansielle instrumenter regnskapsføres på avtaletidspunktet, som er den dagen konsernet forplikter seg til å kjøpe eller selge instrumentet. Finansielle instrumenter fjernes fra balansen når de avtalte rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller overføres til en annen part. Tilsvarende fjernes finansielle instrumenter fra balansen når konsernet i hovedsak har overført risiko og gevinstpotensialet ved eierskapet.
             
Finansielle instrumenter til ”virkelig verdi over resultatet” innregnes ved anskaffelse til verdi notert i markedet på balansedagen eller beregnet på grunnlag av målbare markedsforhold på balansedagen. Transaksjonsutgiftene resultatføres. I påfølgende perioder måles instrumentene til virkelig verdi i henhold til markedsverdi eller ved bruk av anerkjente beregningsmetoder. Verdiendringer innregnes i resultatet.
             
Utlån og fordringer måles ved første gangs innregning til virkelig verdi tillagt direkte transaksjonskostnader. I senere perioder måles eiendelene og forpliktelsene til amortisert kost ved bruk av effektiv rentes metode, fratrukket eventuelt verdifall. Avsetning for verdifall gjøres for faktiske og mulige tap på krav. Konsernet gjennomgår regelmessig utestående fordringer og utarbeider estimater for tap som danner grunnlag for de regnskapsmessige avsetningene. Tap ved verdifall innregnes i resultatet.
             
Finansielle forpliktelser klassifisert som andre forpliktelser måles til amortisert kost ved bruk av effektiv rentes metode.
             
Gevinst og tap ved realisasjon av finansielle instrumenter, endringer i virkelig verdi samt renteinntekt resultatføres i den perioden de oppstår. Utbytteinntekter innregnes når konsernet har juridisk krav på utbyttet. Netto inntekter knyttet til de finansielle instrumentene klassifiseres som driftsinntekter og presenteres som ”Inntekter fra finansielle investeringer”.
             
Finansielle derivater og sikring
           
Konsernet benytter finansielle derivater for å redusere det økonomiske tapet ved ugunstige bevegelser i valutakurser eller renter. Finansielle derivater knyttet til en svært sannsynlig planlagt transaksjon (kontantstrømsikring) regnskapsføres i henhold til regelverket for sikringsbokføring når sikringsforholdet er dokumentert og oppfyller relevante krav til effektivitet. Ferd praktiserer ikke sikringsbokføring av derivater anskaffet for sikring av risiko i en balanseført eiendel eller forpliktelse. Derivater som ikke kvalifiserer for sikringsbokføring, blir regnskapsført som finansielle instrumenter til virkelig verdi og verdiendringer inngår i resultatet.
             
Kontantstrømsikring presenteres ved at endring i virkelig verdi på det finansielle derivatet som er benyttet som kontantstrømsikring innregnes som andre inntekter og kostnader i totalresultatet inntil den underliggende transaksjonen blir regnskapsført. Den ineffektive delen av sikringen resultatføres løpende.
             
Når sikringsinstrumentet utløper eller selges, den planlagte transaksjonen resultatføres eller når sikringen ikke lenger tilfredsstiller kriteriene for sikringsbokføring, resultatføres akkumulert effekt av sikringsforholdet.
             
Skatter
           
Skattekostnaden i resultatet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Skatt på poster ført mot andre inntekter og kostnader i totalresultatet er også ført mot andre inntekter og kostnader i totalresultatet, og skatt på poster knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen.
             
Betalbar skatt for perioden blir beregnet i samsvar med de lover og regler som er vedtatt av skattemyndighetene på balansedagen. Betalbar skatt for perioden beregnes basert på skattegrunnlaget, som avviker fra Resultat før skatt på grunn av resultatposter som kommer til inntekt eller fradrag i en annen periode (midlertidige forskjeller) eller resultatposter som aldri kommer til beskatning (permanente forskjeller).
             
Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi av eiendeler og gjeld samt skattevirkninger av underskudd til fremføring i konsernregnskapet på balansedagen. Det er ikke balanseført utsatt skatt knyttet til førstegangsinnregning av goodwill ved virksomhetssammenslutninger. Det balanseføres heller ikke utsatt skatt på førstegangsinnregning ved kjøp av investeringseiendommer dersom kjøp av datterforetak med investeringseiendom vurderes som kjøp av enkelteiendel.
             
Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattepliktig inntekt vil foreligge slik at de skattereduserende midlertidige forskjellene kan utnyttes. Ved beregning av utsatt skatt og utsatt skattefordel benyttes vedtatte skattesatser ved slutten av rapporteringsperioden og nominelle beløp. Utsatt skatt og utsatt skattefordel innregnes netto når det foreligger juridisk rett til å motregne eiendeler og forpliktelser.
             
Goodwill
           
Goodwill er forskjellen mellom anskaffelseskost ved kjøp av virksomhet og virkelig verdi av konsernets andel av netto eiendeler i den oppkjøpte virksomheten på oppkjøpstidspunktet. Goodwill ved oppkjøp av datterselskap klassifiseres som immateriell eiendel.
             
Goodwill testes årlig for verdifall, eller oftere hvis det er indikatorer på at beløpene kan ha vært utsatt for verdifall, og balanseføres til anskaffelseskost med fradrag for akkumulerte nedskrivninger. Nedskrivning på goodwill reverseres ikke.
             
Goodwill ved kjøp av andel i tilknyttet selskap er inkludert i investeringen i tilknyttet selskap, og testes for nedskrivning som en del av balanseført verdi på investeringen. Gevinst eller tap ved salg av en virksomhet inkluderer balanseført verdi av goodwill vedrørende den solgte virksomheten.
             
Ved testing av behov for nedskrivning av goodwill, blir denne allokert til aktuelle kontantstrømgenererende enheter. Allokeringen skjer til de kontantstrømgenererende enheter eller grupper av kontantstrømgenererende enheter som forventes å få økonomiske fordeler av oppkjøpet.
             
Immaterielle eiendeler
           
Immaterielle eiendeler som er kjøpt separat balanseføres ved førstegangs innregning til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler som er anskaffet i en virksomhetssammenslutning balanseføres til virkelig verdi på sammenslutningstidspunktet. I etterfølgende perioder regnskapsføres immaterielle eiendeler til kost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger.
             
Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over forventet utnyttbar levetid. Normalt benyttes lineære avskrivningsprofiler, da dette normalt best reflekterer bruken av eiendelene. Dette vil gjelde for immaterielle eiendeler som software, kunderelasjoner, patenter og rettigheter og aktiverte utviklingskostnader. Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke, men testes for nedskrivning årlig. Enkelte av konsernets balanseførte varemerker har ubestemt levetid.
             
Forskning, utvikling og andre internt genererte immaterielle eiendeler
           
Utgifter til forskning kostnadsføres løpende.
             
Internt genererte immaterielle eiendeler fra utvikling balanseføres dersom alle de følgende kriterier er oppfylt:
             
1) Eiendelen kan identifiseres
2) Ferd har både til hensikt og evne til å fullføre den immaterielle eiendelen, herunder at Ferd har tilstrekkelige tekniske, finansielle og andre ressurser til å fullføre utviklingen og til å ta i bruk eller selge den immaterielle eiendelen.
3) De tekniske forutsetningene for å fullføre den immaterielle eiendelen er kjente
4) Det er sannsynlig at eiendelen vil generere fremtidige kontantstrømmer
5) Utviklingskostnadene kan måles pålitelig
             
Internt genererte immaterielle eiendeler avskrives over utnyttbar levetid fra det tidspunkt eiendelene er tilgjengelig for bruk. Når kravet til balanseføring ikke er til stede, kostnadsføres utgiftene i perioden de er påløpt.
             
Varige driftsmidler
           
Investering i varige driftsmidler måles til anskaffelseskost, med fradrag for akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet, herunder lånekostnader. Påfølgende utgifter knyttet til driftsmiddelet balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler vil tilflyte konsernet og utgiften kan måles pålitelig, mens løpende vedlikehold resultatføres.
             
Varige driftsmidler avskrives systematisk over eiendelens utnyttbare levetid, normalt lineært. Varige driftsmidler som er aktivert under en finansiell leasing, blir avskrevet over det korteste av utnyttbar levetid og avtalt leieperioden. Dersom det finnes indikasjoner på at et driftsmiddel har falt i verdi, blir driftsmiddelet testet for nedskrivninger.
             
Nedskrivninger
           
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives, vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at framtidig inntjening ikke kan forsvare balanseført verdi. Dersom det foreligger indikatorer på mulig verdifall, foretas en vurdering av verdifall. Immaterielle eiendeler med udefinert utnyttbar levetid og goodwill avskrives ikke, men vurderes årlig for verdifall.
             
Ved vurdering av verdifall, beregnes eller estimeres først eiendelens gjenvinnbare beløp. Dersom det ikke er mulig å beregne gjenvinnbart beløp for en enkelteiendel, beregnes gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende enheten som eiendelen er en del av. En kontantgenererende enhet er den minste identifiserbare gruppen av eiendeler som genererer inngående kontantstrømmer som er uavhengige av inngående kontantstrømmer fra andre eiendeler eller grupper av eiendeler.
             
Gjenvinnbart beløp er det høyeste av eiendelens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter og bruksverdi. Virkelig verdi fratrukket salgsutgifter er det beløp som kan oppnås ved salg av en eiendel i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter, med fradrag for salgsutgifter. Bruksverdi er nåverdien av fremtidige kontantstrømmer som forventes å skapes av fra en eiendel eller en kontantgenererende enhet. Dersom balanseført verdi overstiger gjenvinnbart beløp, resultatføres differansen som nedskrivning. Nedskrivninger reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.
             
Leieavtaler
           
Leieavtaler behandles enten som operasjonelle eller finansielle leieavtaler basert på det reelle innholdet i avtalene. Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap blir overført til leietaker, klassifiseres som finansielle leieavtaler. Øvrige leieavtaler klassifiseres som operasjonelle.
             
Leieobjekt og leieforpliktelse til utleier i finansielle leieavtaler hvor konsernet er leietaker blir ved leieperiodens begynnelse balanseført til det laveste av objektets virkelige verdi og minsteleiens nåverdi. Leiebetalingene blir fordelt mellom forpliktelsen og finanskostnader for å oppnå en konstant periodisk rente på forpliktelsens gjenstående saldo. Variable og betingede leiebeløp resultatføres som driftskostnader etter hvert som de påløper. Leieobjektet knyttet til finansielle leieavtaler avskrives over den korteste av perioden for eiendelens utnyttbare levetid og leieavtalens løpetid, forutsatt at konsernet ikke overtar eierskapet til objektet på tidspunkt for opphør av leieavtale.
             
Finansielle leieavtaler hvor konsernet er utleier innregnes ved leieperiodens begynnelse som fordring tilsvarende konsernets nettoinvestering i leiekontrakten. Leiebetalingene blir fordelt mellom tilbakebetaling av hovedstol og finansinntekt. Finansinntekten beregnes og innregnes som en konstant periodisk avkastning på nettoinvestering over leieperioden. Direkte kostnader pådratt i forbindelse med å opprette leiekontrakten er inkludert i fordringens verdi.
             
Leievederlaget i operasjonelle leieavtaler resultatføres løpende og klassifiseres som andre driftskostnader.
             
Investeringseiendommer
           
Investeringseiendom er anskaffet for å oppnå langsiktig avkastning på utleie eller for å oppnå verdistigning, eller begge deler. På kjøpstidspunktet verdsettes investeringseiendom til anskaffelseskost inkludert transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres investeringseiendom til antatt virkelig verdi.
             
Virkelig verdi tilsvarer den prisen vi ville oppnådd ved salg av eiendommen i en velordnet transaksjon til en ekstern part, gjennomført på balansedagen. Virkelig verdi fastsettes enten, basert på observerbare markedsverdier, som i realiteten forutsetter bud på eiendommen, eller en beregning som tar hensyn til leieinntekter fra inngåtte leiekontrakter, forutsetning om fremtidig leienivå basert på markedssituasjonen på balansedagen og for øvrig all informasjon vi har tilgjengelig om eiendommen og markedet eiendommen vil omsettes i. Ved beregningen legges til grunn at eiendommen brukes på beste mulige måte, altså den måten som er mest økonomisk lønnsom.
             
Inntekter fra investeringseiendom består av periodens netto verdiendring på investeringseiendommer samt leieinntekter i regnskapsperioden fratrukket eiendomsrelaterte kostnader i samme periode. Inntekter fra investeringseiendom klassifiseres som andre driftsinntekter.
             
Varer
           
Varelager vurderes til laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost for beholdninger er basert på FIFO- metoden. For ferdigtilvirkede varer og varer under tilvirkning består anskaffelseskost av utgifter til produktutforming, materialforbruk, direkte lønnskostnader og andre direkte kostnader. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris fratrukket variable kostnader for ferdigstillelse og salg.
             
Kontanter og kontantekvivalenter
           
Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, andre kortsiktige og lett omsettelige investeringer med inntil 3 måneder løpetid. Bundne midler inngår også her. Trekk på kassekreditt er i balansen presentert som kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner. I kontantstrømoppstillingen er trekk på kassekreditt inkludert i kontanter og kontantekvivalenter.
             
Pensjonskostnader og pensjonsmidler/-forpliktelser
           
Ytelsesbaserte ordninger
         
En ytelsesplan er en pensjonsordning som definerer den pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonen fastsettes normalt som en andel av den ansattes lønn. Konsernets netto forpliktelse fra ytelsesbaserte pensjonsordninger er beregnet separat for hver plan. Forpliktelsen beregnes av aktuar og er et estimat på framtidige ytelser som ansatte har opptjent på balansedagen som følge av deres tjeneste i inneværende og tidligere perioder. Ytelsene er neddiskontert til nåverdi redusert med virkelig verdi av pensjonsmidler.
             
Den delen av periodens netto pensjonskostnad som består av årets pensjonsopptjening, avkortning og oppgjør av pensjonsordninger, planendringer samt periodisert arbeidsgiveravgift, inkluderes i lønnskostnader i den perioden den ansatte har jobbet og dermed opptjent pensjonsrettighetene, mens netto rentekostnad på pensjonsforpliktelsen fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene resultatføres som finanskostnader i samme periode. Positive og negative estimatavvik føres som andre inntekter og kostnader i totalresultatet i den perioden de er identifisert.
             
Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid når endringene ikke er innvunnet umiddelbart. Gevinster eller tap på avkortning eller oppgjør av en ytelsesbasert pensjonsordning innregnes i resultatet når avkortningen eller oppgjøret inntreffer. En avkortning inntreffer når konsernet vedtar en vesentlig reduksjon av antall ansatte som omfattes av en ordning eller endrer vilkårene for en ytelsesbasert pensjonsordning slik at en vesentlig del av nåværende ansattes fremtidige opptjening ikke lenger kvalifiserer til ytelser eller bare kvalifiserer til reduserte ytelser.
             
Innskuddsbaserte ordninger
       
Forpliktelser til å yte innskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger innregnes som kostnader i resultatet når de ansatte har ytt tjenester som gir dem rett til innskuddet.
             
Avsetninger
           
Konsernet regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en forpliktelse som følge av tidligere hendelser, det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsens størrelse kan måles pålitelig. Beløpet som innregnes som regnskapsmessig avsetning er beste estimat på balansedagen for vederlaget som vil kreves for å gjøre opp forpliktelsen, diskontert til nåverdi dersom effekten av diskontering er vesentlig.
             
Utbytte
           
Utbytte som foreslås av styret klassifiseres som egenkapital i regnskapet, og regnskapsføres som forpliktelse først når det er godkjent av aksjonærene i generalforsamling.
             
Segmenter
           
Ferd avlegger segmentrapportering i samsvar med IFRS 8. Ferd er et investeringsselskap og selskapets ledelse fatter beslutninger, følger opp og evaluerer beslutningene basert på verdiutviklingen og virkelig verdi på selskapets investeringer. Ferd skiller mellom forretningsområdene basert på investeringstype / mandat, kapitalallokering, ressursallokering og risikovurdering.
             
Kontantstrømoppstilling
           
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Dette innebærer at man i oppstillingen tar utgangspunkt i konsernets resultat før skattekostnad for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis den ordinære driften, investeringsvirksomheten og finansieringsvirksomheten.
             
Nærstående parter
           
Parter anses å være nærstående hvis en part har kontroll, felles kontroll eller betydelig innflytelse ovenfor den annen part. Parter er også nærstående dersom de er underlagt tredje persons eller foretaks felles kontroll, eventuelt hvor den ene parten er underlagt betydelig innflytelse og den andre felles kontroll. En person eller et nært medlem av en persons familie er nærstående dersom vedkommende har kontroll, felles kontroll eller betydelig innflytelse over foretaket. Selskaper kontrollert eller under felles kontroll av nøkkelpersoner i ledelsen anses også som nærstående part. Alle transaksjoner mellom nærstående parter gjennomføres i henhold til etablerte avtaler og prinsipper.
             
Nye regnskapsstandarder etter IFRS
           
             
Regnskapet er avlagt etter standarder utgitt av International Accounting Standards Board (IASB) og International Financial Reporting Standards - Interpretations Commitee (IFRIC) som har ikrafttredelse for regnskapsår som starter 1.1.2016 eller tidligere.
             
Nye og reviderte standarder som er tatt i bruk av Ferd med virkning fra regnskapsåret 2016:
             
Ferd har ikke implemenetert nye standarderer i 2016.
           
 
Nye og reviderte standarder som ikke tatt i bruk av Ferd:
           
             
IFRS 9 Finansielle instrumenter
       
IFRS 9 vil erstatte dagens IAS 39. Prosjektet er delt opp i flere faser. Første fase omhandler klassifikasjons- og målereglene. Klassifikasjons- og målereglene for finansielle forpliktelser i IAS 39 videreføres i all hovedsak. Bruk av amortisert kost og virkelig verdi videreføres som grunnlag for måling. Konkrete definerte instrumenter får krav om måling til amortisert kost eller til virkelig verdi med verdiendringer ført mot utvidet resultat. Alle øvrige instrumenter skal måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultat.
             
Fase 2 omhandler nedskrivning av finansielle instrumenter, og med endringene følger en vridning fra å gjøre avsetninger for påløpte tap til forventede tap. Med den nye standarden er det altså ikke lenger behov for en konkret tapshendelse for at det skal gjøres avsetning for kredittap. Det skal gjøre avsetninger for estimerte tap og endringer i disse estimatene skal også løpende resultatføres. Endringen vil særlig ha konsekvenser for banker og utlånsvirksomheter, men også Ferd-konsernet, som har betydelige fordringer fra salg av varer og tjenester forventes berørt til en viss grad.
             
Fase 3 omhandler sikringsbokføring, og reglene i IFRS 9 er betydelig mer fleksible enn i IAS 39. Flere typer instrumenter kvalifiserer som sikringsinstrumenter, flere typer risiki kan sikres, og ikke minst er de strenge effektivitetskravene i IAS 39 lempet på. I stedet for å teste effektiviteten er det i IFRS 9 innført et prinsipp om en kvalitativ økonomisk sammenheng mellom sikringsinstrument, sikringsobjekt og risiko. Til gjengjeld er det innført flere notekrav knyttet til foretakets sikringsstrategi.
             
Implementeringsdato for IFRS 9 er satt for regnskaper som starter 1.1.2018 og Ferd vil anvende IFRS 9 fra og med den er pliktig. Ferd forventes ikke å bli påvirket av implementeringen av standarden i vesentlig grad.
             
IFRS 15 Inntektsføring
         
IFRS 15 er en felles standard for regnskapsføring av inntekter fra kunder og erstatter IAS 18 Driftsinntekter, IAS 11 Anleggskontrakter, IFRIC 13 Kundelojalitetsprogrammer, IFRIC 15 Avtaler om bygging av fast eiendom, IFRIC 18 Overføring av eiendeler fra kunder og SIC 31 Byttehandel vedrørende reklametjenester. IFRS 15 omhandler kun inntekter fra kontrakter med kunder. Inntekter knyttet til gjelds- og egenkapitalinstrumenter, som tidligere var omfattet av IAS 18, er lagt under IAS 39 (og IFRS 9 når implementert).
             
Hovedprinsippet i IFRS 15 er at innregning av inntekter skal gjøres på en slik måte at inntektsføringen gir et riktig bilde av hvordan vederlag for leveranse av varer og tjenester tilflyter foretaket. IFRS 15 innfører en fem-trinns modell for inntektsføring, hvor kundekontakter skal identifiseres og dekomponeres i seperate leveringsforpliktelser som skal prises og innregnes separat.
             
Standarden har fått ikrafttredelse for regnskapsår som begynner 1. januar 2018 og Ferd vil anvende IFRS 15 fra og med den er pliktig.
             
IFRS 16 Leieavtaler
           
IFRS 16 erstatter eksisterende IFRS-standard for leieavtaler, IAS 17 Leieavtaler. IFRS 16 angir prinsipper for innregning, måling, presentasjon og opplysninger om leieavtaler for begge parter i en leieavtale, dvs. kunden (leietager) og tilbyder (utleier). Den nye standarden krever at leietager innregner eiendeler og forpliktelser for de fleste leieavtaler, noe som er en vesentlig endring fra dagens prinsipper. For utleier viderefører IFRS 16 i det alt vesentlige eksisterende prinsipper i IAS 17. I tråd med dette skal en utleier fortsette å klassifisere sine leieavtaler som operasjonelle eller finansielle leieavtaler, og regnskapsføre disse to typene leieavtaler forskjellig.
             
Standarden har fått ikrafttredelse for regnskapsår som begynner 1. januar 2019 og Ferd vil anvende IFRS 16 fra og med den er pliktig. Implementeringen av standarden medfører at nåverdien av operasjonelle leieforpliktelser skal tas inn i balansen. Nominell verdi av operasjonelle leieforpliktelser er 2,5 milliarder kroner per 31.12.2016, jfr. note 30.
NOTE 2
ESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER
         
             
Ledelsen har benyttet estimater og forutsetninger ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Dette gjelder for eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og noteopplysninger. Estimater og forutsetninger som er lagt til grunn for verdsettelse er basert på historisk erfaring og andre faktorer som vurderes å være relevante for estimatet på balansedagen. Estimatene kan avvike fra faktiske resultater. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hovedpostene hvor estimater vil ha stor innvirkning på regnskapsførte verdier er omtalt under. Metode for estimering av virkelig verdi på finansielle eiendeler er også beskrevet under.
             
Ferd er av den oppfatning at estimatene på virkelig verdi reflekterer rimelige estimater og forutsetninger for alle vesentlige faktorer som partene i en uavhengig transaksjon forventes å vektlegge, inkludert de faktorer som har innvirkning på forventet kontantstrøm, og av graden av risiko forbundet med disse.
             
Fastsettelse av virkelig verdi på finansielle eiendeler
Ferd - konsernets balanse består av en stor andel finansielle eiendeler som bokføres til virkelig verdi. Måling til virkelig verdi av de finansielle eiendelene vil i ulik grad være påvirket av estimater og forutsetninger knyttet til blant annet fremtidige kontantstrømmer, avkastningskrav og rentenivå. Det er størst usikkerhet knyttet til fastsettelse av virkelig verdi på de unoterte finansielle eiendelene.
             
Noterte aksjer og andeler
Virkelig verdi av finansielle eiendeler som omsettes i aktive og likvide markeder fastsettes til noterte markedspriser på balansedagen (markedets offisielle sluttkurs), og verdifastsettelsen innebærer således begrenset estimatusikkerhet.
             
Unoterte aksjer og andeler
Posten "Unoterte aksjer og andeler" består av unoterte aksjer og investeringer i Private Equity fond. Virkelig verdi estimeres ved hjelp av anerkjente verdsettelsesmodeller. Bruken av disse modellene krever innleggelse av data som dels består av noterte markedspriser og dels estimater om fremtidig utvikling, samt vurderinger vedrørende en rekke faktorer som eksisterer på balansedagen.
             
Hedgefond
Hedgefondene er eksternt forvaltet. Ferd mottar månedlige, kvartalsvise eller halvårlige estimater på virkelig verdi fra forvalterne. Estimatene blir etterprøvd av uavhengige administratorer. I tillegg utøves det en rimelighetsvurdering av fondenes samlede avkastning mot referanseindekser.
             
Renteinvesteringer
Virkelig verdi av renteinvesteringer verdsettes ut fra noterte markedskurser. Dersom det ikke finnes markedskurser på renteinvesteringen, verdsettes renteinvesteringen i samsvar med prismodeller basert på gjeldende rentekurve og eksterne kredittratinger.
             
Derivater
Virkelig verdi av derivater verdsettes ut fra noterte markedskurser. Der markedskurs ikke er tilgjengelig, beregnes verdien utfra gjeldende rentekurve og andre relevante faktorer.
             
Fastsettelse av virkelig verdi på investeringseiendommer
Ferd-konsernet har flere investeringseiendommer som verdsettes til virkelig verdi. Virkelig verdi fastsettes til neddiskontert verdi av fremtidige kontantstrømmer og estimatet vil være påvirket av forventede fremtidige kontantstrømmer og avkastningskrav. Hovedprinsippene for fastsettelse av kontantstrømmer og avkastningskrav er beskrevet under.
             
Fremtidige kontantstrømmer baseres på følgende forhold:
Eksisterende kontrakter
Forventet fremtidig utleie
Forventet ledighet
             
Avkastningskravet fastsettes ved å ta utgangspunkt i et markedsbasert avkastningskrav for eiendommer med antatt beste beliggenhet (prime-yield CBD) tillagt risikopremie for eiendommen.
             
Risikopremien baseres på:
Beliggenhet
Standard
Forventet markedsutvikling
Leienivå sammenlignet med resten av markedet
Kvalitet på leietakers soliditet
Eiendomsspesifikk kunnskap
             
Dersom det er gjort transaksjoner av sammenlignbare eiendommer nært opp mot balansedagen, benyttes disse verdien som en kryssreferanse for verdsettelsen.
             
Eiendommer som inngår i utbyggingsprosjekter verdsettes ved bruk av samme metode, men usikkerheten i estimatene er større. I utbyggingsprosjekter økes verdien av prosjektet etter hvert som definerte milepæler nås.
             
Nedskrivningsvurderinger goodwill
Goodwill testes årlig for verdifall. Verdifall testes ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer på den kontantgenererende enheten som goodwill er henført til. Dersom neddiskontert verdi av fremtidige kontantstrømmer er lavere enn bokført verdi, gjennomføres nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Verdifalltestene bygger på forutsetninger om fremtidig forventet kontantstrøm og estimat på diskonteringsrente.
             
Det vises til note 13 for nærmere beskrivelse av nedskrivningsvurderinger for goodwill.
             
Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Bokført verdi av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler med begrenset levetid innregnes til anskaffelseskostnad. Anskaffelseskostnad fratrukket restverdi avskrives over forventet brukstid. De bokførte verdiene vil avhenge av konsernets estimater på brukstid og restverdi. Disse parameterne estimeres på bakgrunn av erfaring, historikk og skjønnsmessige vurderinger. Estimatene justeres dersom det oppstår endringer i forventningene.
             
Ved identifisering av indikator på varig verdifall på varige driftsmidler eller immaterielle eiendeler foretas verdifalltest. Verdifalltestene vil basere seg på estimater og forutsetninger om fremtidige kontantstrømmer og diskonteringsrente.
             
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
Beregning av pensjonsforpliktelse innebærer bruk av skjønn og estimater på en rekke økonomiske og demografiske forutsetninger. Det henvises til note 19 for en nærmere beskrivelse av hvilke forutsetninger som er lagt til grunn. Endringer i forutsetninger kan medføre betydelige endringer i balanseførte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.
             
Utsatt skattefordel
Utsatt skattefordel av fremførbare underskudd og andre skattereduserende forskjeller balanseføres i den utstrekning det er sannsynlig at utsatt skattefordel vil kunne utnyttes mot framtidig skattepliktige inntekter. Vesentlig skjønn fra ledelsen er påkrevd for å bestemme størrelsen på balanseført utsatt skattefordel. Balanseført utsatt skattefordel baseres på forventning om størrelse på fremtidig skattepliktig inntekt, tidspunkt for forventet bruk av utsatt skattefordelen og fremtidige strategier for skatteplanlegging.
             
Avsetning for tap på fordringer
Avsetning for tap på fordringer estimeres på bakgrunn av sannsynligheten for at de utestående fordringene ikke vil bli gjort opp. Vurderingen bygger på historisk erfaring, fordringens alder og motpartens finansielle situasjon.
NOTE 3
DRIFTSSEGMENTER
         
             
Ferd avlegger segmentrapportering i samsvar med IFRS 8. Ferd er et investeringsselskap og selskapets ledelse fatter beslutninger, følger opp og evaluerer beslutningene basert på verdiutviklingen og virkelig verdi på selskapets investeringer.
             
Ferd har fire kommersielle forretningsområder:
             
Ferd Capital er en langsiktig investor som arbeider aktivt med selskapene i eierperioden for å sikre en best mulig verdiutvikling. Ferd Capital består av tre mandater: Ikke-børsnoterte selskaper, børsnoterte selskaper og Special Investments.
 
De selskapene der Ferd Capital har kontroll, er i konsernregnskapet konsolidert og segmentrapporteringen i konsernregnskapet består dermed av de konsoliderte resultatene fra disse selskapene, samt verdiendringene og forvaltningskostnadene på ikke-konsoliderte selskaper og andre investeringer. Verdien av investeringene og verdiendringene fremgår av selskapsregnskapet til Ferd AS, hvor Ferd Capital rapporterer MNOK 1 788 i driftsresultat. Verdien av Ferd Capitals portefølje utgjør MNOK 13 515 pr 31.12.2016 og MNOK 10 616 pr. 31.12.15 målt til virkelig verdi.
             
Under følger en oversikt over Capitals største investeringer per 31.12.2016:
             
- Elopak (100,0 prosent eierandel) er en av verdens ledende leverandører av emballasjesystemer for flytende næringsmidler. Med en organisasjon og samarbeidspartnere i mer enn 40 land, selges og markedsføres selskapets produkter i over 100 land.
- Aibel (49,4 prosent eierandel) er en ledende leverandør til internasjonal oppstrøms olje- og gassindustri med fokus på norsk sokkel. Selskapet står for drift, vedlikehold og modifikasjoner av offshore- og landbaserte anlegg, og leverer også komplette produksjons- og prosessanlegg.
- Interwell (58,1 prosent eierandel) er en ledende norsk leverandør av høytekonologiske brønnverktøy til den internasjonale olje - og gassindustrien. Selskapets viktigste marked er norsk kontinentalsokkel, men har i de senere årene etablert en tilstedeværelse i flere viktige markeder internasjonalt.
- Swix Sport (100,0 prosent eierandel) utvikler, produserer og markedsfører skismøring, staver, tilbehør og tekstiler til sport og aktiv fritid. Selskapet har en omfattende virksomhet i Norge og utlandet.
- Mestergruppen (78,4 prosent eierandel) er en ledende aktør i det norske byggevaremarkedet med fokus på den profesjonelle delen av markedet. Selskapets virksomhet omfatter salg av byggevarer, tomte- og prosjektutvikling og hus- og hyttekjeder.
- Servi (99,5 prosent eierandel) utvikler og produserer kundespesifikke hydraulikksystemer, sylindre og ventiler til offshore, maritim og landbasert industri.
- Fjord Line (44,6 prosent eierandel) er et moderne rederi som tilbyr sjøtransport mellom Norge, Danmark og Sverige. I tillegg til passasjertrafikk har Fjord Line god kapasitet på frakt av alle typer nyttekjøretøy og gods, som håndteres av rederiets cargoavdelinger i Norge og Danmark.
- Petroleum Geo-Services (10,6 prosent eierandel) leverer blant annet seismikk, elektromagnetiske tjenester og reservoaranalyser til oljeselskaper som driver offshorevirksomhet over hele verden.
- Scatec Solar (12,5 prosent eierandel) utvikler, bygger, eier og opererer solenergianlegg over hele verden.
- Benchmark Holdings (11,1 prosent eierandel) forbedrer fiskehelse innen oppdrett gjennom produksjon av spesialfôr, rogn og vaksiner.
             
Ferd Invest investerer i hovedsak i børsnoterte nordiske aksjeselskaper, ambisjonen er å slå en nordisk aksjeindeks (MSCI Nordic Mid Cap Index). Investeringsteamet fokuserer ikke på referanseindeksen i forvaltingen av porteføljen, men er opptatt av selskapene de investerer i og utviklingen i disse.
             
Ferd Hedgefond har to mandater. Hedgefond foretar investeringer i ulike typer hedgefond som forvaltes av eksterne hedgefondmiljøer. Målsetningen er å oppnå attraktiv risikojustert avkastning, både i absolutt forstand og relativt til hedgefondindeksen (HFRI FoF: Conservative Index). I Global Fund Opportunities mandatet (GFO), kan Ferd Hedgefond investere i eksternt forvaltede muligheter som ikke passer inn i hedgefondporteføljen.
             
Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med ansvar for konsernets eiendomssatsing. Utvikling skjer i hovedsak innenfor boligprosjekter, utvikling og bygging av nye kontorbygg og utvikling av lager/kombinasjonsbygg. Ferd Eiendom gjennomfører prosjekter alene eller i samarbeid med utvalgte partnere. Det gjøres også rene finansielle eiendomsinvesteringer.
             
Øvrig virksomhet består hovedsakelig av investeringer i eksternt forvaltede private equity fond og hedgefondandeler kjøp i annenhåndsmarkedet. I Øvrig virksomhet inngår også enkelte finansielle instrumenter ledelsen kan benytte for å justere den samlede risikoeksponering. I tillegg inngår kostnader til selskapets ledelse, stab og internbank.
             
             
Beløp i NOK 1 000
Ferd AS konsern
Ferd Capital
Ferd Invest
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
Resultat 2016
           
Salgsinntekter
14 185 117
14 184 120
-
-
997
-
Inntekter fra finansielle investeringer
76 357
196 203
- 523
-59 429
-8 070
-51 823
Andre inntekter
760 980
25 534
-
-
731 512
3 934
Driftsinntekter
15 022 454
14 405 857
- 523
-59 429
724 439
-47 889
             
Driftskostnader ekskl av- og nedskrivninger
13 402 215
13 211 083
11 302
13 833
73 609
92 388
EBITDA
1 620 239
1 194 773
-11 825
-73 262
650 830
-140 277
             
Av- og nedskrivninger
659 037
653 677
-
-
4 032
1 328
Driftsresultat
961 202
541 096
-11 825
-73 262
646 797
-141 605
             
Inntekt på investeringer etter egenkapitalmetoden
56 613
57 065
-
-
- 452
-
Resultat før finansposter og skattekostnad
1 017 815
598 162
-11 825
-73 262
646 346
-141 605
             
Balanse 31.12.16
           
Immaterielle eiendeler
3 802 321
3 802 321
-
-
-
-
Varige driftsmidler og investeringseiendommer
4 893 835
2 086 093
-
-
2 801 037
6 706
Investeringer etter egenkapitalmetoden
551 317
386 488
-
-
164 830
-
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
16 258 553
4 211 231
5 262 505
3 707 612
478 330
2 598 875
Bankinnskudd 1)
1 628 513
1 219 606
12 031
-67 344
-83 647
547 868
Øvrige eiendeler
7 187 421
5 084 474
8 501
142 972
1 720 357
231 117
Sum eiendeler
34 321 961
16 790 212
5 283 037
3 783 240
5 080 906
3 384 566
1) Forretningsområdets netto trekk på bankkontoene er her inkludert.
             
Beløp i NOK 1 000
Ferd AS konsern
Ferd Capital
Ferd Invest
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
Resultat 2015
           
Salgsinntekter
12 912 698
12 910 948
-
-
1 750
-
Inntekter fra finansielle investeringer
1 985 920
-177 017
1 419 511
144 773
119 783
478 870
Andre inntekter
315 246
34 665
60
- 143
278 272
2 392
Driftsinntekter
15 213 863
12 768 596
1 419 571
144 630
399 804
481 262
             
Driftskostnader ekskl av- og nedskrivninger
12 132 631
11 996 794
9 181
11 503
46 843
68 310
EBITDA
3 081 232
771 802
1 410 390
133 127
352 961
412 952
             
Av- og nedskrivninger
773 269
770 004
-
68
2 153
1 045
Driftsresultat
2 307 964
1 798
1 410 390
133 060
350 809
411 907
             
Inntekt på investeringer etter egenkapitalmetoden
34 548
37 442
-
-
-2 894
-
Resultat før finansposter og skattekostnad
2 342 512
39 240
1 410 390
133 060
347 915
411 907
             
Balanse 31.12.15
           
Immaterielle eiendeler
3 153 719
3 153 719
-
-
-
-
Varige driftsmidler og investeringseiendommer
4 411 259
2 057 210
-
-
2 346 947
7 102
Investeringer etter egenkapitalmetoden
494 635
338 967
-
-
155 668
-
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
15 652 095
2 031 641
6 218 513
3 887 561
460 530
3 053 850
Bankinnskudd 1)
1 852 737
1 175 613
53 061
41 352
173 494
409 217
Øvrige eiendeler
6 674 347
5 963 617
27 259
19 946
326 031
337 495
Sum eiendeler
32 238 792
14 720 767
6 298 833
3 948 858
3 462 670
3 807 664
1) Forretningsområdets netto trekk på bankkontoene er her inkludert
NOTE 4
INNTEKTER FRA FINANSIELLE INVESTERINGER
 
     
Inntekter fra finansielle investeringer fordelt på de ulike aktivaklassene:
   
     
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Noterte aksjer og andeler
48 180
1 283 119
Unoterte aksjer og andeler
96 172
- 184 635
Hedgefond
- 75 411
887 436
Renteinvesteringer
7 416
-
Sum inntekter fra finansielle investeringer
76 357
1 985 920
NOTE 5
BRUK AV VIRKELIG VERDI OG FINANSIELLE INSTRUMENTER
             
                 
Ferds prinsipper ved måling til virkelig verdi, generelt
For alle investeringer der verdien fastsettes ved bruk av en annen verdsettingsmetode enn markedsmetoden, gjøres det analyser av endringen i verdi fra periode til periode. Det gjennomføres grundige analyser på flere nivåer, både av overordnet i forretningsområdet, av Ferds konsernledelse og til slutt av Ferds styre. Det utarbeides sensitivitetsanalyser for de mest sentrale og kritiske inndata i verdsettingsmodellen, og i enkelte tilfeller foretas kontrollberegninger av verdsettelsen ved bruk av alternative verdsettingsmetoder for å bekrefte den beregnede verdi.
                 
Ferd er konsekvent i bruken av verdsettingsmetode, og endrer normalt ikke prinsippene for verdsettelsen. Endring av prinsipper vil gi lav pålitelighet i rapporteringen og svekket sammenlignbarhet fra periode til periode. Prinsipp for verdsettelse og bruk av verdsettingsmetode fastsettes for investeringen før den gjennomføres og endres kun unntaksvis og bare dersom endringen fører til en måling som under omstendighetene er mer representativ for virkelig verdi.
                 
Verdsettelsesmetoder
Investeringer i børsnoterte aksjer verdsettes ved bruk av markedsmetoden. Børskurs for siste gjennomførte transaksjon på markedsplassen legges til grunn.
                 
Investeringer i unoterte aksjer som blir forvaltet internt, verdsettes normalt basert på en inntjeningsmultippel. Ved beregning av verdi (Enterprise Value - EV) benyttes for eksempel EV / EBITDA, EV / EBITA, EV / EBIT og EV / (EBITDA - CAPEX). Ferd innhenter relevante multipler for sammenlignbare selskaper. Multiplene for porteføljeselskapene justeres dersom forutsetningene ikke er like med peer group. Slike forutsetninger kan bestå av kontrollpremie, likviditetsrabatt, vekstforutsetninger, marginer eller tilsvarende. Selskapets resultat som benyttes i verdsettelsen normaliseres for engangseffekter. Til slutt beregnes egenkapitalverdi ved å gjøre fradrag for netto rentebærende gjeld. Dersom det har skjedd en uavhengig transaksjon i verdipapiret, benyttes denne normalt som grunnlag for vår verdsettelse.
                 
Verdsettelse av investeringer i eksternt forvaltede private equity- og hedgefond er basert på rapportert verdi fra fondene (NAV).
                 
Utleieeiendommer er verdsatt ved diskontering av fremtidige forventede kontantstrømmer. Verdien av eiendommer som inngår i byggeprosjekter vurderes løpende til antatt salgsverdi. Verdien oppnår ofte et skifte ved oppnådde milepæler. Periodevis sammenlignes våre beregnede verdier mot uavhengige takster.
                 
Nedenfor følger en oversikt over bokført verdi og virkelig verdi av konsernets eiendeler og gjeld fordelt etter hvordan de er målt i regnskapet. Tabellen er utgangspunkt for den videre informasjonen om selskapets finansielle risiko og henviser til påfølgende noter.
               
     
Investeringer målt til virkelig verdi over resultatet
Investeringer målt til virkelig verdi over utvidet resultat
Finansielle instrumenter målt til amortisert kost
   
Beløp i NOK 1 000
   
Utlån og fordringer
Finansiell forpliktelse
Annen type verdsettelse
SUM
   
Anleggsmidler
               
Immaterielle eiendeler
 
-
-
-
-
3 802 321
3 802 321
Utsatt skattefordel
 
-
-
-
-
251 594
251 594
Varige driftsmidler
 
-
-
-
-
2 193 335
2 193 335
Investeringer etter egenkapitalmetoden
-
-
-
-
551 317
551 317
Investeringseiendom
 
2 700 500
-
-
-
-
2 700 500
Pensjonsmidler
 
-
-
-
-
4 415
4 415
Andre finansielle anleggsmidler
-
-
243 328
-
-
243 328
Sum 2016
   
2 700 500
-
243 328
-
6 802 983
9 746 811
Sum 2015
   
2 235 900
-
137 883
-
6 192 742
8 566 525
                 
Omløpsmidler
             
Varer
   
-
-
-
-
3 219 085
3 219 085
Kortsiktige fordringer
 
31 051
29 103
2 491 344
-
-
2 551 499
Noterte aksjer og andeler
 
7 411 217
-
-
-
-
7 411 217
Unoterte aksjer og andeler
3 978 545
-
-
-
-
3 978 545
Hedgefond
   
4 868 791
-
-
-
-
4 868 791
Bankinnskudd
 
-
-
1 628 513
-
-
1 628 513
Sum 2016
   
16 289 605
29 103
4 119 857
-
3 219 085
23 657 651
Sum 2015
   
15 652 095
61 075
4 228 300
-
2 635 545
22 577 015
                 
Langsiktig gjeld
             
Pensjonsforpliktelser
 
-
-
-
-
176 129
176 129
Utsatt skatt
   
-
-
-
-
938 759
938 759
Langsiktig rentebærende gjeld
-
-
-
3 681 337
-
3 681 337
Annen langsiktig gjeld
 
-
-
-
212 749
-
212 749
Sum 2016
   
-
-
-
3 894 086
1 114 888
5 008 974
Sum 2015
   
-
-
-
4 183 034
1 019 652
5 202 686
                 
Kortsiktig gjeld
             
Kortsiktig rentebærende gjeld
-
-
-
1 154 914
-
1 154 914
Betalbar skatt
   
-
-
-
-
197 079
197 079
Annen kortsiktig gjeld
 
6 571
14 375
-
3 276 583
-
3 297 529
Sum 2016
   
6 571
14 375
-
4 431 497
197 079
4 649 522
Sum 2015
   
196 537
-
-
3 494 377
143 752
3 834 666
                 
Virkelig verdi hierarki - Finansielle eiendeler og forpliktelser
                 
Ferd inndeler eiendeler og forpliktelser målt til virkelig verdi i balansen i et hierarki basert på grunnlaget for verdsettelsen. Hierarkiet har følgende nivåer:
                 
Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler uten justeringer. Et aktivt marked kjennetegnes ved at det gjøres transaksjoner i markedet i verdipapiret med tilstrekkelig hyppighet og volum. Prisinformasjonen skal være løpende oppdatert og representere forventet salgsvederlag. Kun børsnoterte aksjer blir vurdert som nivå 1 investeringer.
                 
Nivå 2: På nivå 2 klassifiseres investeringer hvor det finnes noterte priser, men markedene tilfredsstiller ikke kravene for å regnes som aktive. I tillegg vurderes investeringer hvor verdsettelsen i sin helhet kan avledes fra verdien av andre noterte priser, herunder verdi på underliggende verdipapirer, rentenivå, valutakurs eller lignende. Finansielle derivater som renteswaper og valutaterminer vurderes også som nivå 2 investeringer. Ferds hedgefondportefølje vurderes å tilfredsstille kravene til nivå 2. Disse fondene består av sammensatte porteføljer av aksjer, rentepapirer, råvarer og andre omsettelige derivater. For slike fond rapporteres verdi (NAV) løpende og den rapporterte NAV benyttes ved transaksjoner i fondet.
                 
Nivå 3: Alle Ferds øvrige investeringer vurderes på nivå 3. Dette gjelder investeringer der all informasjon eller deler av informasjonen om verdi ikke kan observeres i markedet. Ferd benytter også verdsettelsesmodeller for investeringer der aksjen har liten eller ingen omsetning. Verdipapirer som verdsettes basert på noterte priser eller rapportert verdi (NAV), men hvor det må gjøres vesentlige justeringer vurderes også på nivå 3. For Ferd gjelder dette private equity investeringer og fondsinvesteringer kjøp i annenhåndsmarket der rapportert NAV må justeres for rabatter. En avstemming i bevegelsen av eiendelene på nivå 3 er vist i en egen tabell.
                 
Ferd allokerer hver enkelt investering til sitt respektive nivå i hierarkiet ved anskaffelse. Overføringer fra et nivå til et annet skjer kun unntaksvis og utelukkende dersom det er skjedd endringer av betydning for nivåinndelingen ved den finansielle eiendelen. Dette kan skje eksempelvis ved at en unotert aksje har blitt børsnotert eller tilsvarende. En overføring mellom nivåene vil i så tilfelle gjøres når Ferd er blitt kjent med endringen.
                 
Tabellen viser hvilket nivå i verdsettelseshierarkiet de ulike målemetodene for konsernets investeringer målt til virkelig verdi vurderes å befinne seg:
                 
Beløp i NOK 1 000
       
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sum 2016
Eiendeler
               
Investeringseiendom
     
-
-
2 700 500
2 700 500
Kortsiktige fordringer
     
-
60 155
-
60 155
Noterte aksjer og andeler
     
7 411 217
-
-
7 411 217
Unoterte aksjer og andeler
   
-
-
3 978 545
3 978 545
Hedgefond
       
-
3 707 612
1 161 178
4 868 791
Gjeld
               
Annen kortsiktig gjeld
     
-
20 946
-
20 946
Sum 2016
       
7 411 217
3 746 821
7 840 224
18 998 262
                 
Beløp i NOK 1 000
       
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sum 2015
Eiendeler
               
Investeringseiendom
     
-
-
2 235 900
2 235 900
Kortsiktige fordringer
     
-
61 075
-
61 075
Noterte aksjer og andeler
     
7 283 017
-
-
7 283 017
Unoterte aksjer og andeler
   
-
-
3 071 612
3 071 612
Hedgefond
       
-
3 887 561
1 315 420
5 202 981
Renteinvesteringer        
-
94 484
-
94 484
Gjeld                
Annen kortsiktig gjeld
     
-
92 407
104 129
196 536
Sum 2015
       
7 283 017
3 950 713
6 518 803
17 752 534
                 
Avstemming av bevegelsen i eiendeler på nivå 3
         
Beløp i NOK 1 000
 
IB 1.1.16
Kjøp / emisjon
Salg og utbetalinger fra investeringer
Reklassifisert til eiendeler holdt for salg
Urealiserte gevinster og tap, innregnet i resultatet
Gevinst og tap innregnet i resultatet
UB 31.12.16
Investeringseiendom
2 235 900
1 070 695
-273 192
-917 500
584 597
-
2 700 500
Unoterte aksjer og andeler
3 071 613
1 352 888
-299 135
-
-173 167
26 346
3 978 545
Hedgefond
 
1 315 420
179 113
-384 131
-
-59 248
110 224
1 161 378
Sum 2016
 
6 622 933
2 602 696
-956 458
-917 500
352 182
136 570
7 840 423
                 
                 
Beløp i NOK 1 000
 
IB 1.1.15
Kjøp / emisjon
Salg og utbetalinger fra investeringer
Reklassifisert til eiendeler holdt for salg
Urealiserte gevinster og tap, innregnet i resultatet
Gevinst og tap innregnet i resultatet
UB 31.12.15
Investeringseiendom
2 386 449
215 561
-556 228
-
190 117
-
2 235 900
Unoterte aksjer og andeler
3 086 854
634 328
-529 564
-
-164 691
44 687
3 071 613
Hedgefond
 
1 782 313
199 069
-730 396
-
-442 772
507 206
1 315 420
Sum 2015
 
7 255 616
1 048 958
-1 816 188
-
-417 346
551 893
6 622 933
                 
Oversikt over benyttede inndata og sensistivitetsanalyse
                 
Nedenfor presenteres en oversikt over de mest sentrale forutsetninger benyttet ved måling av virkelig verdi av Ferds investeringer, allokert til nivå 3 i hierarkiet. Vi viser også hvor sensitive verdien av investeringene er for endringer i forutsetningene.
Beløp i NOK 1 000
 
Balanseført verdi per 31.12.16
Benyttede og implisitte
EBITDA multipler
Verdi, dersom multippel reduseres med 10 prosent
Verdi, dersom multippel økes med 10 prosent
Benyttet diskonterings-rente
Verdi, dersom renten økes med 1 prosentpoeng
Verdi, dersom renten reduseres med 1 prosentpoeng
Investeringseiendom 1)
 
2 700 500
-
-
-
7 % - 13 %
2 355 400
3 093 069
Unoterte aksjer og andeler sensitive for multippel 2)
1 014 000
10,6 - 13,0
745 000
1 284 000
-
-
-
Øvrige unoterte aksjer og andeler 2)
 
2 964 545
-
-
-
-
-
-
                 
Beløp i NOK 1 000
 
Balanseført verdi per 31.12.16
     
Estimerte rabatter ihht megler (intervall)
Verdi dersom rabattert pris økes med 10 prosent
Verdi dersom rabattert pris reduseres med 10 prosent
Hedgefond 3)
 
1 161 178
-
-
-
20 % - 88 %
1 096 907
1 222 271
                 
1) Ca 69 % av Ferd Eiendom AS' portefølje er utleieeiendommer og utviklingsprosjekter og er sensitive for endring i diskonteringsrente.
2) Ca 25 % av verdien av unoterte aksjer og andeler er sensitive for endring i multippel. De øvrige investeringene er verdsatt basert på rapportert NAV uten at Ferd har mulighet til å regne på senstiviteten, selv om multipler sannsynligvis er benyttet ved fastsettelsen av NAV.
3) Ca 50 % av hedgefondene på nivå 3 er sensitive for endring i rabatt.
NOTE 6
RISIKOSTYRING - INVESTERINGSAKTIVITETER
               
                   
Det har i perioden ikke vært vesentlige endringer knyttet til selskapets risikostyring.
 
                   
VERDIFALLSRISIKO OG ALLOKERING AV KAPITAL
         
                   
Ferds allokering av kapitalen må være i tråd med eiers risikotoleranse. Et mål på denne risikotoleranse er hvor stort verdifall målt i kroner eller prosent eier aksepterer i tilfelle markedene Ferd er eksponert mot skulle oppleve kraftige og raske fall. Verdifallsrisikoen legger føringer på hvor stor andel av egenkapitalen som kan være investert i aktiva med høy risiko for verdifall. Dette måles og følges opp ved hjelp av stresstester. Tapsrisikoen blir vurdert som et mulig samlet verdifall uttrykt i kroner og som prosent av egenkapitalen.  Ferds langsiktighet gjør at eier kan akseptere store svingninger i verdijustert egenkapital.
 
                   
KATEGORIER AV FINANSIELL RISIKO
                 
                   
Likviditetsrisiko
               
Ferd har likviditet i fokus. Ferd legger til grunn at avkastningen fra finansielle investeringer skal bidra til å dekke løpende renteutgifter.  Det er derfor viktig at Ferds balanse er likvid og at muligheten til å realisere aktiva samsvarer godt med løpetiden på gjelden. Ferd stiller krav om at under normale markedsforhold skal minst 4 milliarder kroner av de finansielle investeringene bestå av aktiva som kan realiseres i løpet av et kvartal.  Dette ivaretas først og fremst gjennom investeringer i børsnoterte aksjer og hedgefond. Forøvrig henvises til informasjon om Ferds lånefasiliteter, herunder oversikt over forfallsstruktur på gjelden, i selskapsregnskapet til Ferd AS i note 24.
 
                   
Valutarisiko
               
Ferd har et bevisst forhold til valutaeksponering. Vi legger til grunn at Ferd alltid vil ha en viss andel av egenkapitalen investert i euro, amerikanske dollar og svenske kroner, og sikrer derfor normalt ikke valutaeksponering til norske kroner.
 
                   
Ferd har følgende utestående valutaderivater på morselskapsnivå per 31.12.16:
 
         
Valutakjøp
Valutasalg
 
Beløp i NOK 1 000
       
Valuta
Beløp
Valuta
Beløp
 
         
NOK
3 476 600
USD
- 400 000
 
         
NOK
1 813 880
EUR
- 200 000
 
                   
SENSITIVITETSANALYSE, VERDIFALLSRISIKO INVESTERINGSVIRKSOMHET
     
                   
Stresstesten er basert på en inndeling av Ferds egenkapital i ulike aktivaklasser, som utsettes for verdifall som følger:
 
- Norske aksjemarkedet faller 30 prosent
- Internasjonale aksjemarkeder faller 20 prosent
- Eiendom faller 10 prosent
- Kronekursen styrkes 10 prosent
 
                   
For å nyansere beregningene gjøres det en vurdering av om Ferds investeringer antas å falle mer eller mindre enn markedet. Det legges for eksempel til grunn at de unoterte investeringene i et stresstestscenario har et verdifall på 1,0- 1,3 ganger det norske aksjemarkedet.
 
                   
Beløp i NOK 1 000
           
2016
2 015
 
Kursrisiko: Norske aksjer faller 30 %
           
-4 600 000
-4 100 000
 
Kursrisiko: Internasjonale aksjer faller 20 %
           
-2 100 000
-1 700 000
 
Kursrisiko: Eiendom faller 10 %
           
- 400 000
- 300 000
 
Valutarisiko: Kronekursen styrkes med 10 %
           
-1 400 000
-1 200 000
 
Sum verdifall i verdijustert egenkapital
           
-8 500 000
-7 300 000
 
                   
Verdifall i % av verdijustert egenkapital
           
30%
28%
 
NOTE 7
AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER MED EIERANDEL OVER 10 %
   
Datterselskap
Forretningskontor
Eierandel
Metode for måling
     
Elopak AS med datterselskaper
Røyken
100,0 % 
Konsolidert
FC Well Invest AS med datterselskaper (Interwell)
Bærum
100,0 %
Konsolidert
FC-Invest AS med datterselskaper (TeleComputing)
Bærum
100,0 %
Konsolidert
Ferd Aibel Holding AS
Bærum
100,0 %
Konsolidert
1912 Top Holding AS med datterselskaper (Servi Gruppen)
Bærum
100,0 %
Konsolidert
Ferd Eiendom AS med datterselskaper
Bærum
100,0 %
Konsolidert
Ferd Malta Holdings Ltd
Malta
100,0 %
Konsolidert
Ferd MG Holding AS med datterselskaper (Mestergruppen)
Bærum
100,0 %
Konsolidert
Ferd Sosiale Entrepenører AS
Bærum
100,0 %
Konsolidert
Norse Crown Company Ltd. AS
Bærum
100,0 %
Konsolidert
Swix Sport AS med datterselskaper
Oslo
100,0 %
Konsolidert
       
Felleskontrollert virksomhet
     
Aibel Holding I AS med datterselskaper (Aibel)
Stavanger
50,0 %
Virkelig verdi
Frogn Næringspark AS
Trondheim
50,0 %
Egenkapitalmetoden
Sanderveien 18 AS
Ski
50,0 %
Egenkapitalmetoden
Impresora del Yaque
Santiago De Los Caballeros,
Dominikanske Rep.
51,0 %
Egenkapitalmetoden
       
Tilknyttede selskaper
     
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
Riyadh, Saudi-Arabia
49,0 %
Egenkapitalmetoden
Lala Elopak S.A. de C.V.
Gómez Palacio, Mexico
49,0 %
Egenkapitalmetoden
Tiedemannsbyen DA
Oslo
50,0 %
Egenkapitalmetoden
Lofoten Tomteselskap AS
Bodø
35,0 %
Egenkapitalmetoden
Hafrsby AS
Stavanger
14,5 %
Egenkapitalmetoden
Hunstad Sør Tomteselskap AS
Bodø
31,6 %
Egenkapitalmetoden
Tastarustå Byutvikling AS
Stavanger
33,3 %
Egenkapitalmetoden
Madla Byutvikling AS
Stavanger
33,3 %
Egenkapitalmetoden
Boreal GmbH
Tyskland
20,0 %
Egenkapitalmetoden
Siriskjær AS
Stavanger
50,0 %
Egenkapitalmetoden
Solheim Byutviklingselskap AS
Stavanger
33,3 %
Egenkapitalmetoden
Sporafjell Utviklingsselskap AS
Stavanger
50,0 %
Egenkapitalmetoden
Kråkeland Hytteservice AS
Sirdal
33,5 %
Egenkapitalmetoden
       
Anleggsaksjer og andeler > 10 % eierandel
     
Herkules Capital I AS
 
40,0 %
Virkelig verdi
       
Omløpsaksjer og andeler > 10 % eierandel
     
BC SPV I AS
 
75,8 %
Virkelig verdi
Broodstock Capital Partners AS
 
40,0 %
Virkelig verdi
Credo Invest nr 9 AS
 
50,3 %
Virkelig verdi
Credo Invest nr 10 AS
 
91,3 %
Virkelig verdi
Ellertsdal Bostäder Holding AB
 
61,8 %
Virkelig verdi
Energy Ventures II AS
 
26,0 %
Virkelig verdi
Energy Ventures II KS
 
22,1 %
Virkelig verdi
Energy Ventures III AS
 
25,0 %
Virkelig verdi
Energy Ventures III GP LP
 
25,0 %
Virkelig verdi
Energy Ventures III LP
 
18,7 %
Virkelig verdi
Fjord Line AS
 
44,6 %
Virkelig verdi
Harbert European Real Estate Fund II
 
25,9 %
Virkelig verdi
Harbert European Real Estate Fund III
 
9,8 %
Virkelig verdi
Herkules Private Equity Fund II (GP-I) Ltd
 
40,0 %
Virkelig verdi
Herkules Private Equity Fund II (GP-II) Ltd
 
40,0 %
Virkelig verdi
Herkules Private Equity Fund II (LP-I) Limited
 
74,5 %
Virkelig verdi
Herkules Private Equity Fund III (LP-I) Limited
 
25,1 %
Virkelig verdi
Intera Fund I
 
12,0 %
Virkelig verdi
Nordic Microfinance Initiative AS
 
14,2 %
Virkelig verdi
Norwegian Microfinance Initiative AS
 
12,5 %
Virkelig verdi
NMI Frontier
 
12,5 %
Virkelig verdi
NMI Fund III
 
21,6 %
Virkelig verdi
NMI Global
 
12,5 %
Virkelig verdi
Petroleum Geo-Services ASA
 
10,6 %
Virkelig verdi
Scatec Solar ASA
 
12,5 %
Virkelig verdi
SPG Bostad Sverige AB
 
58,5 %
Virkelig verdi
SPG Bostad Örebro AB
 
17,2 %
Virkelig verdi
SPG Bostad Kronetorp AB
 
37,7 %
Virkelig verdi
SPV Herkules II LP
 
81,5 %
Virkelig verdi
SPV Verdane Winds
 
43,6 %
Virkelig verdi
The Future Group AS
 
14,5 %
Virkelig verdi
NOTE 8
INVESTERINGSEIENDOM
 
     
Investeringseiendom
   
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Balanseført verdi 1.1.
2 235 960
2 386 449
Tilgang ved kjøp
499 020
75 126
Tilgang ved påkostning
571 615
140 436
Avgang
- 10 592
- 556 228
Reklassifiseringer
-1 180 100
-
Netto verdiendring av investeringseiendom
584 597
190 117
Balanseført verdi 31.12.
2 700 500
2 235 900
     
Inntekter fra investeringseiendom
   
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Leieinntekt fra eiendommer
143 512
85 858
Direkte eiendomsrelaterte kostnader
- 37 960
- 12 545
Netto verdiendring investeringseiendommer
584 597
190 117
Sum
690 150
263 430
     
Beregning av virkelig verdi av investeringseiendom
   
Investeringseiendommene vurderes til virkelig verdi. Virkelig verdi er det beløp en eiendel kan omsettes for i en transaksjon mellom velinformerte, frivillige parter. Ved fastsettelse av markedsleie og avkastningskrav sees det hen til markedspriser.
     
Alle konsernets utleieeiendommer verdsettes årlig basert på kontantstrømsmodeller. Fremtidige kontantstrømmer beregnes fra inngåtte leiekontrakter, samt fremtidig kontantstrøm basert på en forventet markedsleie. Det er ikke innhentet verdsettelser fra eksterne på utleieeiendommene. Se note 2 for en nærmere beskrivelse av forutsetninger som er benyttet ved beregning av virkelig verdi.
 
NOTE 9
SKATTER    
       
Skattekostnad består av
     
Beløp i NOK 1 000
 
2016
2015
       
Betalbar skatt av årets overskudd
     
Årets betalbare skatt
 
198 432
269 023
Justering tidligere perioder
 
9 953
25 556
Sum betalbar skatt
 
208 385
294 579
       
Kostnad ved utsatt skatt
     
Årets resultatførte endring i utsatt skatt
 
41 440
106 459
Virkning av endring i skattesats og skatt tidligere år
 
- 38 929
- 82 748
Sum utsatt skatt
 
2 511
23 711
       
Skattekostnad
 
210 897
318 290
       
Betalbar skatt i balansen
     
Beløp i NOK 1 000
 
2016
2015
Årets betalbare skatt
 
198 432
269 023
Skattegjeld fra tidligere år
 
35 799
132 078
Innbetalt forhåndsskatt
 
- 35 083
- 246 745
Omregningsdifferanser
 
- 2 070
- 10 604
Betalbar skatt
 
197 079
143 752
       
Avstemming fra nominell til effektiv skattesats
     
Beløp i NOK 1 000
 
2016
2015
Resultat før skattekostnad
 
998 497
1 627 409
Forventet skattekostnad etter nominell skattesats (25 %)
 
249 628
439 400
Underskudd og andre fradrag uten nettoeffekt på skatt
 
- 3 973
17 754
Ikke skattepliktige netto inntekter (-) / kostnader (+) fra verdipapirer
 
- 65 594
- 285 351
Andre ikke skattepliktige inntekter
 
- 72
- 8 768
Nedskrivning av goodwill
 
3 899
54 000
Justering tidligere perioder
 
- 30 087
- 57 192
Skatteeffekten av andre permanente forskjeller
 
57 095
158 446
Skattekostnad
 
210 897
318 290
       
Effektiv skattesats
 
21,1 %
19,6 %
       
Skatt innregnet direkte i egenkapitalen
     
Beløp i NOK 1 000
 
2016
2015
Aktuarmessige tap på pensjonsforpliktelser (se note 19)
 
- 3 402
988
Kontantstrømsikring (se note 28)
 
3 270
- 21 497
Sum skatt innregnet i totalresultat
 
- 132
- 20 509
       
Utsatt skattefordel og utsatt skatt
     
Beløp i NOK 1 000
 
2016
2015
Varer
 
-50 888
10 971
Fordringer
 
17 763
7 202
Aksjer og andeler
 
-245 597
- 400 934
Andre forskjeller
 
53 753
34 925
Varige driftsmidler
 
-45 793
- 2 446
Investeringseiendommer
 
-274 349
- 177 712
Immaterielle eiendeler
 
-146 431
- 151 087
Netto pensjoner
 
48 615
49 554
Skattemessig fremførbare underskudd
 
304 360
329 854
Sum
 
-338 568
- 299 673
Nedvurdering av utsatt skattefordel
 
-348 597
- 289 722
Netto balanseført verdi 31.12 av utsatt skattefordel (+) / skatteforpliktelse (-)
 
-687 165
- 589 395
       
Balanseført utsatt skattefordel
 
251 594
257 916
Balanseført Utsatt skatt
 
-938 759
- 847 312
Netto balanseført verdi 31.12 av utsatt skattefordel (+) / skatteforpliktelse (-)
 
-687 165
- 589 395
       
Balanseført utsatt skattefordel vurderes ved hver balansedag og nedskrives i den grad det ikke lengre er sannsynlig at skattefordelen kan utnyttes mot skattepliktig inntekt.
       
Utsatt skattefordel og -forpliktelse måles basert på forventede skattesatser i den perioden forpliktelsen skal gjøres opp eller eiendelen skal realiseres, som følge av vedtatte eller tilnærmet vedtatte skattesatser og -lover på balansedagen.
       
Brutto skattemessig fremførbare underskudd, utløpstidspunkter
     
Beløp i NOK 1 000
   
2016
2016
   
5
2017
   
-
2018
   
-
Etter 2018
   
240 166
Uten tidsbegrensning
   
826 967
Sum skattemessig fremførbare underskudd
   
1 067 139
       
Endring i netto balanseført utsatt skatt
     
Beløp i NOK 1 000
 
2016
2015
Netto balanseført verdi 1. januar
 
- 589 396
- 598 146
Omregningsdifferanser
 
- 3 996
49 720
Kjøp og salg av datterselskap
 
- 39 927
3 251
Resultatført i perioden
 
- 53 714
- 23 711
Skatt ført mot totalresultatet
 
- 132
- 20 509
Netto balanseført verdi 31.12
 
- 687 165
- 589 396
       
Ferd inngikk et forlik med myndighetene 8. april 2016 og fikk fullt medhold i spørsmålet om fradragsrett for suksesshonorarer for inntektsåret 2013. Da tidligere år ikke var en del av dette forliket er fradragene for tidligere år ikke endelig avklart. Vi kan derfor ikke regnskapsmessig balanseføre utsatt skattefordel knyttet til disse årene.
NOTE 10
GEOGRAFISK FORDELING AV SALGSINNTEKTER
 
     
     
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Norge
5 312 862
4 765 154
Tyskland
1 589 037
1 403 585
Sverige
728 992
602 699
USA
1 046 117
832 234
Nederland
543 041
532 035
Russland
715 758
557 618
Canada
467 802
466 838
Danmark
508 788
492 537
Storbritannia
405 974
358 469
Spania
323 281
331 123
Østerrike
272 196
302 658
Finland
278 043
234 245
Frankrike
205 485
183 615
Verden for øvrig
1 787 740
1 849 887
Sum salgsinntekter
14 185 117
12 912 699
     
Salgsinntektene er fordelt basert på kundens hjemstat.
NOTE 11
LØNNSKOSTNADER
             
                 
Beløp i NOK 1 000
     
2016
2015
     
Lønn
     
2 182 991
2 071 192
     
Sosiale avgifter
     
302 406
277 064
     
Pensjonskostnader
     
152 421
133 203
     
Andre ytelser
     
66 826
88 299
     
Sum
     
2 704 644
2 569 759
     
                 
Gjennomsnittlig antall årsverk
   
3 500
4 497
     
                 
Lønn og honorarer til konsernledelsen
             
 
2016
2015
Beløp i NOK 1 000
Lønn
Bonus
Natural-ytelser
Pensjon
Lønn
Bonus
Natural-ytelser
Pensjon
Konsernsjef, John Giverholt
3 553
1 627
259
1 595
3 416
433
307
1 115
Øvrige medlemmer av konsernledelsen
4 930
3 040
501
1 010
4 709
1 642
545
812
Sum
8 483
4 667
760
2 604
8 125
2 075
852
1 927
                 
Konsernsjefens bonusordning er begrenset oppad til 6,0 mill. Bonus er basert på oppnådde resultater i konsernet.
                 
Konsernsjefen omfattes av Ferds kollektive pensjonsordninger for lønn under 12 G. Dette er en innskuddsordning (se også note 19). Konsernsjefen har dessuten en ytelsesordning for pensjonsgrunnlaget som er høyere enn 12 G men oppad begrenset til ca 2,4 mill., samt en førtidspensjonsordning som gir mulighet til å fratre ved oppnådd 65 års alder.
                 
Konsernsjefen har rett til 9 måneders etterlønn dersom han må fratre sin stilling.
                 
Honorarer til styret
               
Det er ikke utbetalt særskilt honorar for styreverv i Ferd AS.
NOTE 12
IMMATERIELLE EIENDELER
               
                   
Beløp i NOK 1 000
       
2016
2015
     
Goodwill
       
2 329 817
1 941 079
     
Andre immaterielle eiendeler
       
1 472 504
1 212 640
     
Balanseført verdi 31.12.
       
3 802 321
3 153 719
     
                   
2016
                 
Beløp i NOK 1 000
Software
Varemerker
Patenter og rettigheter
Aktiverte utviklings-kostnader
Kunde-relasjoner
Sum
     
                   
Anskaffelseskost 1.1.
386 037
85 888
690 434
415 075
721 385
2 298 819
     
Årets tilganger
117 104
221 525
2 283
46 727
86 000
473 639
     
Avgang
-3 707
-
- 714
-
-
-4 421
     
Omregningsdifferanse
-18 748
 
-14 047
-15 161
-
-47 956
     
Anskaffelseskost 31.12.
480 686
307 414
677 956
446 640
807 385
2 720 081
     
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
317 258
-
416 803
73 074
279 043
1 086 179
     
Årets avskrivninger
16 324
-
48 957
37 976
72 138
175 395
     
Årets nedskrivninger
121
-
-
21 844
-
21 965
     
Avgang
-3 553
-
- 109
-
-
-3 662
     
Omregningsdifferanse
-16 298
-
-13 986
-2 017
-
-32 301
     
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
313 853
-
451 666
130 877
351 181
1 247 576
     
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
3 707
-
1 000
21 844
-
26 551
     
Balanseført verdi 31.12.
166 833
307 414
226 291
315 763
456 203
1 472 504
     
                   
Økonomisk levetid
3-5 år
> 20 år til ubegrenset
3-10 år
10 år
10-15 år
       
                   
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
       
                   
2015
                 
Beløp i NOK 1 000
Software
Varemerker
Patenter og rettigheter
Aktiverte utviklings-kostnader
Kunde-relasjoner
Sum
     
                   
Anskaffelseskost 1.1.
355 620
165 688
694 894
309 593
856 185
2 381 980
     
Ordinære tilganger
50 264
600
7 524
100 340
-
158 728
     
Avgang
-1 719
-
-
-9 430
-
-11 149
     
Overføringer mellom anleggsgrupper
-
-
-3 120
3 120
-
-
     
Reklassifisert som eiendeler holdt for salg
-41 496
-80 400
-21 479
-
-134 800
-278 175
     
Omregningsdifferanse
23 368
 
12 615
13 685
-
49 668
     
Anskaffelseskost 31.12.
386 038
85 888
690 434
417 309
721 385
2 301 053
     
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
305 016
14 740
364 603
43 642
253 264
981 265
     
Årets avskrivninger
24 542
4 020
49 654
33 312
84 783
196 311
     
Avgang
-1 239
-
-
-3 764
-
-5 003
     
Reklassifisert som eiendeler holdt for salg
-33 532
-18 760
-14 097
-
-59 003
-125 392
     
Omregningsdifferanse
22 472
-
16 642
2 118
-
41 232
     
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
317 260
-
416 802
75 307
279 044
1 088 413
     
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
3 918
-
1 000
-
-
4 918
     
Balanseført verdi 31.12.
68 778
85 888
273 632
342 001
442 341
1 212 640
   
 
                   
Økonomisk levetid
3-5 år
> 20 år til ubegrenset
3-10 år
10 år
10-15 år
       
                   
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
       
                   
Forskning og utvikling
                 
Kostnadsførte utgifter til forskning og utvikling i regnskapsåret 2016 utgjorde 36 millioner kroner. Tilsvarende kostnad for 2015 var 97 millioner kroner.
     
NOTE 13
GOODWILL OG OPPLYSNINGER OM VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNINGER
             
                 
I samsvar med IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger, har netto eiendeler for oppkjøpte selskaper blitt vurdert til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Den resterende del av vederlaget etter at kjøpesummen har blitt allokert til identifiserbare eiendeler og gjeld, er behandlet som goodwill. Tabellene under viser verdien og bevegelsene i de ulike goodwillpostene i konsernet:
                 
2016
               
Beløp i NOK 1 000
   
Interwell
Servi
Elopak Europa
Byggtorget og Nordek
Annet
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
 
 
1 212 016
388 289
579 464
-
20 916
2 200 685
Tilgang
   
-
1 600
-
426 832
-
428 432
Avgang
   
-
-
-
-
-
-
Valutaomregningsdifferanser
   
-
-
-38 021
-
- 237
-38 258
Anskaffelseskost 31.12.
 
 
1 212 016
389 889
541 444
426 832
20 679
2 590 860
               
 
Akkumulerte nedskrivninger 1.1.
 
 
-
200 000
59 606
-
-
259 606
Nedskrivninger
   
3 899
720
-
-
-
4 619
Avgang
   
-
-
-
-
-
-
Valutaomregningsdifferanser
   
-
-
-3 062
-
- 119
-3 181
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
 
 
3 899
200 720
56 544
-
- 119
261 043
                 
Balanseført verdi 31.12.
 
 
1 208 117
189 169
484 899
426 832
20 798
2 329 816
                 
Endringer i 2016:
               
Mestergruppen kjøpte 100 % av Byggtorget med regnskapsmessig virkning fra 24.05.2016 og 100 % av Nordek med regnskapsmessig virkning fra 21.11.2016. I den forbindelse ble det innregnet goodwill på henholdsvis 56 millioner for Byggtorget og 370 millioner for Nordek. Mestergruppen ser et betydelig synergipotensial gjennom disse oppkjøpene og de har styrket Mestergruppens posisjon i markedet gjennom tilgang på kompetanse og styrket merkenavn tilknyttet kjedene XL-Bygg, Blink-Hus og Byggtorget.
                 
Nordek og Byggtorget har påvirket Ferds konsernregnskap med tilsammen 545 millioner i inntekter og 14 millioner i EBITDA i 2016.
 
                 
2015
               
Beløp i NOK 1 000
   
Interwell
Servi
Elopak Europa
Seco Invest (Tele-Computing)
Annet
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
 
 
1 212 016
386 289
541 404
612 607
20 905
2 773 221
Tilgang
   
-
2 000
-
6 327
-
8 327
Avgang
   
-
-
-
-
-
-
Reklassifisert som eiendeler holdt for salg
   
-
-
-
-618 934
-
-618 934
Valutaomregningsdifferanser
   
-
-
38 060
-
11
38 071
Anskaffelseskost 31.12.
   
1 212 016
388 289
579 464
-
20 916
2 200 685
                 
Akkumulerte nedskrivninger 1.1.
 
 
-
-
55 971
-
-
55 971
Nedskrivninger
   
-
200 000
-
-
-
200 000
Avgang
   
-
-
-
-
-
-
Valutaomregningsdifferanser
   
-
-
3 635
-
-
3 635
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
 
 
-
200 000
59 606
-
-
259 606
                 
Balanseført verdi 31.12.
   
1 212 016
188 289
519 858
-
20 916
1 941 079
                 
Endringer i 2015:
               
Det var ingen vesentlige tilganger av goodwill i 2015. Goodwill knyttet til TeleComputing har blitt reklassifisert som eiendeler holdt for salg som følge av forestående salg av virksomheten.
                 
Ferd har valgt å nedskrive goodwill knyttet til Servi med 200 millioner, resultatført som av- og nedskrivninger i totalresultatet. Årsaken til nedskrivningen skyldes negativ utvikling i oljepris med tilhørende utfordringer i markedet for Servi.
                 
Nedskrivningstester for goodwill:
               
Goodwill allokeres til konsernets kontantgenererende enheter og testes for verdifall årlig, eller oftere hvis det er indikatorer på at beløpene kan ha vært utsatt for verdifall. Testing for verdifall innebærer fastsettelse av gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende enheten. Gjenvinnbart beløp blir fastsatt ved å neddiskontere forventede kontantstrømmer, basert på den kontantgenererende enhetens forretningsplaner. Diskonteringsrente benyttet på de fremtidige kontantstrømmene er basert på konsernets vektede gjennomsnittlige kapitalkostnad (WACC), tilpasset markedets oppfatning av risikoforhold for de enkelte kontantstrømsgenererende enheter. Vekstrater er benyttet for å fremskrive kontantstrømmer utover periodene dekket av forretningsplanene.
                 
Kontantgenererende enheter:
           
Goodwillpostene som er spesifisert over knytter seg til Ferd Capitals investeringer i konsernselskapene Elopak, Interwell, Mestergruppen og Servi, samt noen mindre goodwillposter.
                 
Goodwill vedrørende Elopak er allokert til den kontantgenererende enheten Europa, som består av Elopaks europeiske markeder samt den interne produksjons- og forsyningsorganisasjonen. Denne goodwillposten har en bokført verdi på 485 millioner kroner pr. 31.12.2016. Begrunnelsen for å definere Europa som kontantgenererende enhet er dynamikken i det europeiske markedet. Trenden er at kunder slår seg sammen og lett har tilgang på tilbudet i hele Europa. Elopak tilpasser seg kundene ved å fordele produksjon av kartonger for de ulike markedene i henhold til optimal produksjonseffektivitet i Europa. Historiske geografiske kriterier for produksjon og etterspørsel fra kunder er ikke lenger så fremtrengende. Som følge av utviklingen, vil splitten av marginer langs Elopaks verdikjede kunne endres fra et år til et annet, hvilket fører til at samlet europeisk virksomhet blir den beste indikatoren for å vurdere om verdien av goodwill er intakt.
 
Goodwill identifisert ved oppkjøpet av Servi er allokert til Servi samlet som kontantgenererende enhet. Dette skyldes Servis samordnede og velintegrerte virksomhet. Balanseført verdi pr 31.12.16 på 188 millioner kroner etter at vi i 2015 gjennomførte en nedskrivning på 200 millioner.
 
Oppkjøpet av Interwell i 2014 medførte en innregning av goodwill på 345 millioner kroner på Ferd-nivå. Denne goodwillen er allokert til hele Interwell som en felles kontantgenererende enhet, som er det nivået Ferd følger opp Interwell. I Interwell-konsernet eksisterer det imidlertid ytterligere 863 millioner kroner i goodwill fra oppkjøp gjennomført av Interwell. Denne goodwillen er allokert til to separate kontantgenererende enheter, Interwell Norge og Interwell Technology, da disse forretningsområdene genererer inngående kontantstrømmer separat.
                 
I forbindelse med oppkjøpene i 2016 ble det innregnet goodwill på to kontantgenererende enheter, henholdsvis 56 millioner vedrørende Byggtorget og 370 millioner vedrørende Nordek.
                 
Verdifalltest og forutsetninger lagt til grunn:
Gjennvinnbart beløp for den kontantgenererende enheten, beregnes basert på nåverdiberegning av forventede kontantstrømmer. Kontantstrømmene som legges til grunn for verdifalltesten er basert på forutsetninger om fremtidige salgsvolum, utsalgspriser og direkte kostnader. Disse forutsetningene baseres på historisk erfaring fra markedet, vedtatte budsjetter og konsernets forventninger om endringer i markedet. Ved gjennomføring av verdifallstest er konsernets forventninger at det ikke vil være vesentlige endringer i dagens handelsnivå, slik at forventet kontantstrøm i stor grad er en videreføring av observerte trender.
                 
Fastsatt kontantstrøm neddiskonteres med diskonteringsrente. Benyttet diskonteringsrente og andre forutsetninger er vist nedenfor.
 
For alle kontantgenererende enhetene er beregnet gjennvinnbart beløp i verdifallstestene positive og basert på testene konkluderes det med at det ikke foreligger verdifall som vil medføre nedskrivning i 2016. Usikkerheten forbundet med forutsetningene testingen for verdifall bygger på er belyst gjennom sensitivitetsanalyser. Konklusjonene er testet for endringer i diskonteringssatsen og vekstratene.
 
 
                 
     
Diskonteringsrente etter skatt (WACC)
Vekstrate år 2–5
Langsiktig vekstrate
     
2016
2015
2016
2015
2016
2015
Elopak Europa
   
4,20%
3,90%
0,00%
2,00%
0,00%
0,00%
Servi
   
6,50%
6,50%
5,00%
5,00%
2,00%
2,50%
Interwell Norge
   
7,30%
9,00%
5,00%
5,00%
2,00%
2,00%
Interwell Technology
   
7,30%
9,00%
10,00%
10,00%
2,00%
2,00%
Byggtorget
   
5,40%
 
2,50%
 
2,00%
 
Nordek
 
 
5,40%
 
2,50%
 
2,00%
 
                 
Diskonteringsrenten reflekterer markedets vurdering av risiko knyttet til den kontantgenererende enheten. Diskonteringsrenten er fastsatt basert på gjennomsnittlig vektet kapitalavkastningskrav for bransjen. Denne satsen er ytterligere justert for å reflektere spesifikke risikoforhold knyttet til den kontantgenererende enheten som ikke er reflektert i kontantstrømmene. Ettersom Elopak har funksjonell valuta Euro er det også tatt utgangspunkt i en Euro-rente som ligger en del lavere enn NOK-renter.
 
Gjennomsnittlig vekstrate er i perioden 2 til 5 år basert på Ferds forventninger om markedsutviklingen som virksomheten opererer i. Ferd benytter en stabil vekstrate for å ekstrapolere kontantstrømmer utover 5 år.
 
EBITDA representerer driftsmargin før avskrivinger, og er estimert basert på forventet fremtidig utvikling i markedet. Kommiterte effektivitetsprogrammer for driften er hensyntatt. Endringer i utfallet for disse initiativene kan påvirke fremtidig estimerte EBITDA.
 
Det er tatt hensyn til investeringskostnader nødvendig for å møte forventet vekst i inntektene. Basert på ledelsens vurderinger, inkluderer ikke estimerte investeringskostnader investeringer som forbedrer den nåværende ytelsen til eiendeler. De relaterte kontantstrømmer har blitt behandlet tilsvarende.
NOTE 14
VARIGE DRIFTSMIDLER
     
         
2016
       
Beløp i NOK 1 000
Bygninger og tomter
Maskiner
og anlegg
Driftsløsøre og inventar
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
683 631
5 239 820
360 455
6 283 906
Tilgang ved oppkjøp
144 109
212
14 857
159 178
Ordinære tilganger
11 139
436 081
36 433
483 653
Avgang
-6 968
-402 971
-14 208
-424 146
Overføring mellom anleggsgrupper
-2 994
- 681
3 676
-
Valutaomregningsdifferanser
-23 398
-194 611
-9 318
-227 326
Anskaffelseskost 31.12.
805 519
5 077 851
391 895
6 275 265
         
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
374 825
3 474 296
259 426
4 108 546
Akkumulerte avskrivninger oppkjøp
33 606
547
10 027
44 179
Årets avskrivninger
22 143
370 192
32 899
425 234
Årets nedskrivninger
372
31 332
121
31 825
Avgang av- og nedskrivninger
-10 695
-313 015
-21 132
-344 842
Valutaomregningsdifferanser
-18 015
-156 836
-8 162
-183 012
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
402 235
3 406 516
273 178
4 081 930
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
3 235
58 042
604
61 881
         
Balanseført verdi 31.12.
403 284
1 671 335
118 717
2 193 335
         
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
5-50 år
5-15 år
3-13 år
 
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Lineær
 
Tomter avskrives ikke
       
         
2015
       
Beløp i NOK 1 000
Bygninger og tomter
Maskiner
og anlegg
Driftsløsøre og inventar
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
810 082
5 284 366
329 163
6 423 611
Tilgang ved oppkjøp
57 928
-
-
57 928
Ordinære tilganger
1 800
479 366
46 068
527 234
Avgang
-233 609
-254 535
-25 159
-513 303
Overføring mellom anleggsgrupper
4 497
-12 437
7 940
-
Reklassifisert som eiendeler holdt for salg
-
-515 621
-17 257
-532 878
Valutaomregningsdifferanser
42 933
258 680
19 699
321 312
Anskaffelseskost 31.12.
683 631
5 239 819
360 454
6 283 904
         
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
339 122
3 400 030
247 833
3 986 985
Akkumulerte avskrivninger oppkjøp
-
-
- 180
- 180
Årets avskrivninger
25 592
433 785
31 500
490 876
Årets nedskrivninger
-
1 130
222
1 352
Avang avskrivninger
-13 453
-218 875
-14 565
-246 893
Overføring mellom anleggsgrupper
-
1 246
-1 246
-
Reklassifisert som eiendeler holdt for salg
-
-347 542
-10 485
-358 027
Valutaomregningsdifferanser
23 564
204 522
6 345
234 432
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
374 825
3 474 296
259 426
4 108 546
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
2 788
50 230
318
53 336
         
Balanseført verdi 31.12.
308 806
1 765 523
101 028
2 175 358
         
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
5-50 år
5-15 år
3-13 år
 
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Lineær
 
Tomter avskrives ikke
       
NOTE 15
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
 
     
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Salgs- og administrasjonskostnader
227 985
214 600
Leie av bygninger o.l.
253 955
245 856
Honorarer til revisor, advokater, konsulenter
195 831
174 774
Reisekostnader
183 359
186 215
Tap og endring i nedskrivning for verdifall fordringer
8 225
14 842
Andre kostnader
438 660
387 351
Sum
1 308 015
1 223 637
NOTE 16
KOSTNADSFØRTE HONORAR TIL REVISORER
       
           
Revisjons- og rådgivningsselskapet Ernst & Young AS er Ferds konsernrevisor. Enkelte selskaper i konsernet revideres av andre revisjonsselskaper.
           
Beløp i NOK 1 000
Revisjons- honorar
Andre attestasjons- tjenester
Skattemessige tjenester
Andre tjenester utenfor revisjon
Sum
2016
         
Ernst & Young
12 551
325
7 283
5 106
25 265
Andre
3 184
892
2 180
2 135
8 391
Sum
15 735
1 217
9 463
7 241
33 656
           
2015
         
Ernst & Young
12 125
434
5 770
7 302
25 631
Andre
2 704
760
2 379
3 812
9 655
Sum
14 829
1 194
8 149
11 114
35 286
           
Andre tjenester utenfor revisjon er i hovedsak due diligence tjenester.
           
Alle beløp er eks mva.
NOTE 17
INVESTERINGER ETTER EGENKAPITALMETODEN
           
               
Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter er i Ferd sitt konsernregnskap innregnet i henhold til egenkapitalmetoden.
               
For spesifikasjon av selskaper og eierandel henvises det til oppstilling av investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter i note 7.
               
2016
             
Beløp i NOK 1 000
   
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
Lala Elopak S.A. de C.V.
Tiedemanns-byen DA
Andre
Sum
Eier- og stemmeandel
   
49%
49%
50%
   
               
Anskaffelseskost 1.1
   
58 325
165 051
106 768
115 014
445 158
Andel av resultat 1.1
   
102 781
157 653
17 264
9 345
287 043
Akkumulert nedskrivning av goodwill 1.1
   
-12 600
-
-
-1 941
-14 541
Overføring fra selskapet
   
-56 956
-128 048
-12 765
-5 865
-203 634
Føringer direkte mot egenkapitalen
   
-3 550
-
-
-
-3 550
Omregningsdifferanser/elimineringer
   
2 389
-14 956
-
-3 276
-15 843
Balanseført verdi 01.01
   
90 389
179 700
111 267
113 277
494 633
               
Tilgang i løpet av året
   
-
-
-
84 299
84 299
Andel av årets resultat
   
12 347
30 787
12 516
962
56 613
Overføringer fra selskapet
   
-10 494
-12 695
-25 000
-
-48 189
Omregningsdifferanser/elimineringer
   
- 682
-34 023
-
-1 333
-36 039
Balanseført verdi 31.12
   
91 559
163 769
98 783
197 205
551 317
               
 
     
 
 
     
2015
             
Beløp i NOK 1 000
   
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
Lala Elopak S.A. de C.V.
Tiedemanns-byen DA
Andre
Sum
Eier- og stemmeandel
   
49%
49%
50%
   
               
Anskaffelseskost 1.1
   
58 325
165 051
106 768
81 585
411 729
Andel av resultat 1.1
   
92 990
134 025
20 158
7 040
254 213
Akkumulert nedskrivning av goodwill 1.1
   
-12 600
-
-
-1 941
-14 541
Overføring fra selskapet
   
-37 063
-114 006
-12 765
-5 865
-169 699
Føringer direkte mot egenkapitalen
   
-3 550
-
-
-
-3 550
Omregningsdifferanser/elimineringer
   
-13 358
-15 213
-
-7 331
-35 902
Balanseført verdi 01.01
   
84 744
169 857
114 161
73 488
442 250
               
Tilgang i løpet av året
   
-
-
-
33 890
33 890
Avgang i løpet av året
   
-
-
-
- 461
- 461
Andel av årets resultat
   
9 791
23 628
-2 894
2 305
32 830
Overføringer fra selskapet
   
-19 893
-14 042
-
-
-33 935
Omregningsdifferanser/elimineringer
   
15 747
257
-
4 055
20 059
Balanseført verdi 31.12
   
90 389
179 700
111 267
113 277
494 633
               
Oppstillingen nedenfor viser en oversikt over finansiell informasjon knyttet til Ferds største investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollerte virksomheter på 100 prosent basis. Oppgitte tall representerer regnskapsåret 2016. Tallene er ikke revidert.
               
Beløp i NOK 1 000
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
Lala Elopak S.A. de C.V.
Tiedemanns-byen DA
       
Driftsinntekt
464 406
665 907
436 955
       
Resultat etter skatt og minoritet
25 578
51 184
23 974
       
Sum eiendeler
299 524
456 619
681 912
       
Sum gjeld
147 891
173 632
484 345
       
               
- Al-Obeikan Elopak er en kartongprodusent med fabrikk I Saudi-Arabia som selger kartong til kunder I midt-østen og nordafrika.
- Lala Elopak er en kartongprodusent med fabrikk i Mexico som selger kartonger til markedet i nord- og søramerika.
- Tiedemannsbyen DA eies av Ferd og Skanska og utvikler boligeiendommer på den gamle fabrikktomten til Tiedemanns tobakksfabrikker på Ensjø.
               
Eierandel, transaksjoner og mellomværende med selskap behandlet etter egenkapitalmetoden
 
Eierandel/ Stemmeandel
Salg fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet til Ferd
Ferds kortsiktige fordringer / (gjeld) netto mot tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Ferds garantier for tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Beløp i NOK 1 000
2016
2016
2015
2016
2015
2016
2015
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
49,0 %
-
-
8 705
9 910
128 727
201 797
Frogn Næringspark AS
50,0 %
-
-
-
-16 625
-
-
Impresora Del Yaque
51,0 %
2 304
-
1 090
807
-
-
Lala Elopak S.A. de C.V.
50,0 %
190 837
120 140
-10 386
-6 011
-
-
Sanderveien 18 AS
50,0 %
-
-
16 598
5 207
-
-
Tiedemannsbyen DA
50,0 %
-
-
-
-
-
-
Sum
 
193 141
120 140
16 007
-6 712
128 727
201 797
NOTE 18
SPESIFIKASJON AV FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
 
     
Finansinntekter
   
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Renteinntekter fra bankinnskudd
84 416
32 213
Renteinntekter fra nærstående parter
10 835
23 814
Andre renteinntekter
15 603
9 454
Agio og andre finansinntekter
197 645
191 997
Sum
308 498
257 478
     
Finanskostnader
   
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Rentekostnader til kredittinstitusjoner
180 543
142 333
Rentekostnader til nærstående parter
23 987
18 000
Andre rentekostnader
11 928
39 378
Disagio og andre finanskostnader
111 358
772 871
Sum
327 816
972 582
     
Ingen av disse finanspostene er resultat fra finansielle instrumenter målt etter virkelig verdi.
NOTE 19
PENSJONSKOSTANDER OG -FORPLIKTELSER
   
       
KONSERNETS PENSJONSORDNINGER
 
Konsernets selskaper har etablert pensjonsordninger i samsvar med lokale lover. Ansatte i konsernets selskaper i Norge deltar i ytelsesbaserte eller innskuddsbaserte pensjonsordninger som tilfredsstiller krav til obligatorisk tjenestepensjon.
       
YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER
Ytelsesbaserte pensjonsordninger gir de ansatte rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser. Konsernets netto forpliktelse med hensyn på ytelsesbaserte pensjonsordninger er beregnet separat for hver pensjonsordning. Forpliktelsen er et estimat for fremtidige ytelser som ansatte har opptjent basert på antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ytelsene neddiskonteres til nåverdi og balanseført forpliktelse reduseres med virkelig verdi av pensjonsmidler for fondsbaserte pensjonsordninger. Endring i forutsetninger, medlemsbestand og avvik mellom estimert og faktisk lønnsøkning og avkastning på midler medfører aktuarielle gevinster og tap. Aktuarmessige gevinster og tap, samt gevinster og tap som følge av avkortning eller avslutning av pensjonsordninger innregnes umiddelbart i totalresultatet.
       
De ytelsesbaserte pensjonsordningene består av kollektive ordninger samt enkelte tilleggsordninger som blant annet omfatter ansatte med pensjonsgrunnlag over 12 G og AFP.
       
Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Ved innskuddsbaserte pensjonsordninger begrenser konsernets forpliktelser seg til å innbetale spesifikke innskudd. Forpliktelser til å yte innskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger innregnes som kostnader i resultatregnskapet når de ansatte har ytt tjenester som gir dem rett til innskuddet.
       
Andre langsiktige ytelser som følge av tjeneste
Ferd har i tillegg til pensjonsordningene beskrevet over forpliktelser knyttet til fremtidige helseytelser for enkelte grupper av ansatte i USA.
       
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER
Ferd har ytelsesordninger i flere land med varierende økonomiske forhold som vil påvirke forutsetningene som legges til grunn ved beregning av pensjonsforpliktelser. Fastsettelsen av parametre er tilpasset forhold i det enkelte land. Diskonteringsrenten fastsettes som et veid gjennomsnitt av avkastningen på balansedagen på minst AA-ratede selskapsobligasjoner, eller statsobligasjoner i de tilfeller hvor det ikke er noe marked for AA-ratede selskapsobligasjoner. Det er benyttet statsobligasjonsrenten for norske ordninger. I den grad obligasjonen ikke har samme forfallstid som forpliktelsen, justeres diskonteringsrenten. Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring lagt til grunn. Fremtidig dødelighet er basert på statistikk og dødelighetstabeller (K2013).
       
Økonomiske forutsetninger i norske selskaper per 31. desember
     
   
2016
2015
Diskonteringsrente
 
2,00%
1,90%
Forventet lønnsvekst
 
2,50%
2,50%
Fremtidig forventet pensjonsregulering
 
1,75%
1,75%
Forventet regulering av G
 
2,25%
2,25%
       
Intervall for øknomiske forutsetninger i utenlandske selskaper per 31. desember
   
2016
2015
Diskonteringsrente
 
0,60 - 3,91 %
0,75 - 4,08 %
Forventet lønnsvekst
 
0,00 - 1,00 %
0,00 - 1,00 %
Fremtidig forventet pensjonsregulering
 
0,00 - 1,75 %
0,00 - 1,75 %
       
PENSJONSFORPLIKTELSER
 
     
Avstemming av netto pensjonsforpliktelse mot balanse
     
Beløp i NOK 1 000
 
2016
2015
Pensjonsforpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger
 
- 176 129
- 193 138
Pensjonsfordringer for ytelsesbaserte pensjonsordninger
 
4 415
25 370
Sum ytelsesbasert forpliktelse som er innregnet i konsernets balanse
 
- 171 714
- 167 768
       
YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER
     
Spesifikasjon av innregnet forpliktelse
     
Beløp i NOK 1 000
 
2016
2015
Nåverdi av ikke-fondsbaserte pensjonsforpliktelser
 
- 64 095
- 63 867
Nåverdi av helt eller delvis fondsbaserte pensjonsforpliktelser
 
- 485 704
- 599 766
Sum nåverdi av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser
 
- 549 799
- 663 634
Virkelig verdi av pensjonsmidler
 
378 085
495 865
Sum ytelsesbasert forpliktelse som er innregnet i konsernets balanse
 
- 171 714
- 167 768
       
Bevegelse i forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger
     
Beløp i NOK 1 000
 
2016
2015
Forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 1.1
 
663 967
613 116
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
 
11 203
10 533
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
 
17 883
18 435
Demografiske estimatavvik på pensjonsforpliktelsen
 
12 173
- 17 783
Økonomiske estimatavvik på pensjonsforpliktelsen
 
334
5 626
Oppgjør pensjonsordinger
 
- 47 567
- 6
Avkorting av pensjonsordninger
 
3 863
-
Endring i pensjonsforpliktelsen ved kjøp/salg av datterselskap
 
- 313
-
Utbetalte ytelser
 
- 79 635
- 43 452
Arbeidsgiveravgift
 
- 186
- 396
Valutaeffekt av utenlandske pensjonsplaner
 
- 31 922
77 894
Forpliktelser for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 31.12.
 
549 799
663 967
       
Forventet utbetaling av pensjonsforpliktelsene
     
Beløp i NOK 1 000
   
2016
Ytelsespensjon som forventes å forfalle år 1-5
   
235 553
Ytelsespensjon som forventes å forfalle år 6-10
   
135 921
Ytelsespensjon som forventes å forfalle år 11-20
   
170 637
Ytelsespensjon som forventes å forfalle år 21-30
   
7 688
Total ytelsespensjon til forfall
   
549 799
       
Bevegelse i virkelig verdi på pensjonsmidler for ytelsesbaserte pensjonsordninger
     
Beløp i NOK 1 000
 
2016
2015
Virkelig verdi på pensjonsmidler per 1.1.
 
496 445
461 090
Forventet avkastning på pensjonsmidler
 
13 390
13 584
Økonomiske estimatavvik på pensjonsmidlene
 
15 541
- 8 891
Bidrag fra arbeidsgiver
 
12 456
12 363
Administrasjonskostnader
 
-3 102
- 1 270
Tilskudd fra ansatte
 
1 661
1 699
Økning i pensjonsmidler ved kjøp av datterselskaper
 
-4 071
-
Oppgjør
 
-44 734
- 2 829
Utbetalte ytelser
 
-76 669
- 39 369
Valutaeffekt av utenlandske pensjonsplaner
 
-32 831
59 489
Virkelig verdi på pensjonsmidler per 31.12.
 
378 085
495 865
       
Pensjonsmidler innbefatter følgende
     
Beløp i NOK 1 000
Hvorav aktivt marked:
2016
2015
Egenkapitalinstrumenter
86 717
87 634
120 613
Statsobligasjoner
153 515
175 005
351 254
Bedriftsobligasjoner
5 908
7 001
6 475
Andre gjeldsinstrumenter, herunder strukturert gjeld
1 934
2 018
441
Eiendomsinvesteringer
836
6 559
11 328
Bankinnskudd
264
427
2 093
Andre eiendeler
97 355
99 441
3 661
Sum pensjonsmidler
346 528
378 085
495 865
       
Estimatavvik innregnet i totalresultat
     
Beløp i NOK 1 000
 
2016
2015
Årets estimatavvik på pensjonsforpliktelsen (ytelsesbaserte ordninger)
 
-12 506
12 157
Årets estimatavvik på pensjonsmidler (ytelsesbaserte ordninger)
 
12 138
-8 891
Skatteeffekt (se note 9)
 
3 402
- 988
Netto estimatavvik for ytelsesbaserte ordninger
 
3 034
2 279
       
PENSJONSKOSTNADER
     
Beløp i NOK 1 000
 
2016
2015
Ytelsesbaserte pensjonsordninger
 
27 317
17 893
Innskuddsbaserte pensjonsordninger
 
125 103
115 310
Sum pensjonskostnader inkludert i årets lønnskostnad
 
152 421
133 203
       
PENSJONSKOSTNADER YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER
     
Pensjonskostnad innregnet i resultatregnskap
     
Beløp i NOK 1 000
 
2016
2015
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
 
11 203
10 533
Tilskudd fra ansatte
 
-1 661
-1 699
Avkorting av pensjonsordninger og planendringer
 
14 859
8 185
Arbeidsgiveravgift
 
- 186
- 396
Administrasjonskostnader
 
3 102
1 270
Sum pensjonskostnader fra ytelsesordninger innregnet i lønnskostnader
 
27 317
17 893
       
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
 
17 883
18 435
Forventet avkastning på pensjonsmidler
 
-13 390
-13 584
Sum pensjonskostnader fra ytelsesordninger innregnet i finanskostnader
 
4 492
4 850
NOTE 20
VARER
     
         
2016
       
Beløp i NOK 1 000
Råvarer
Varer under tilvirkning
Ferdigvarer
Sum varer
Kostpris 31.12.
428 816
1 679 315
1 270 287
3 378 418
Ukurans per 1.1.
13 801
57 505
83 769
155 076
Nedskrivning
1 841
27 966
16 351
46 157
Reversert nedskrivning
- 882
- 34 189
- 1 693
- 36 764
Valutaomregning
- 93
- 1 730
- 3 312
- 5 136
Ukurans per 31.12.
- 14 666
- 49 551
- 95 116
- 159 333
Balanseført verdi 31.12.
414 150
1 629 764
1 175 171
3 219 085
         
2015
       
Beløp i NOK 1 000
Råvarer
Varer under tilvirkning
Ferdigvarer
Sum varer
Kostpris 31.12.
472 241
1 018 493
1 299 888
2 790 621
Ukurans per 1.1.
12 150
21 069
123 085
156 304
Nedskrivning
6 358
34 026
9 802
50 186
Reversert nedskrivning
- 4 685
-
- 52 240
- 56 926
Valutaomregning
- 22
2 410
3 123
5 511
Ukurans per 31.12.
13 801
57 505
83 770
155 076
Balanseført verdi 31.12.
458 440
960 987
1 216 118
2 635 545
NOTE 21
KORTSIKTIGE FORDRINGER
 
     
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Forskuddsbetalinger
82 016
106 207
Mva og skattefordringer
159 644
156 783
Kortsiktige rentebærende fordringer
1 908
-
Finansielle instrumenter
60 155
61 075
Andre kortsiktige fordringer
731 893
607 888
Reklassifisert som eiendeler holdt for salg
-
-21 897
Balanseført verdi 31.12.
1 035 616
910 056
     
Beløp i NOK 1000
2016
2015
Kundefordringer brutto
1 580 346
1 822 124
Nedskrivninger kundefordringer
- 64 463
-105 705
Reklassifisert som eiendeler holdt for salg
-
-189 836
Balanseført verdi 31.12.
1 515 883
1 526 583
     
Sum kortsiktige fordringer
2 551 499
2 436 638
     
Forfalte kundefordringer etter alder
   
Beløp i NOK 1000
2016
2015
Opp til 30 dager
215 363
202 207
30 til 60 dager
56 844
58 841
60 til 90 dager
49 163
53 022
Over 90 dager
85 883
106 288
Sum 407 253 420 358
     
NOTE 22
AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
   
       
Aksjekapitalen i selskapet per 31.12.16 består av 183 267 630 aksjer med pålydende NOK 1,-.
       
Eierstruktur
     
       
Aksjonærene i selskapet per 31.12.16 var:
     
 
Antall aksjer
 
Eierandel
Ferd Holding AS
183 267 630
 
100,00%
Totalt antall aksjer
183 267 630
 
100,00%
       
Ferd AS er datterselskap av Ferd Holding AS som igjen er datterselskap av Ferd JHA AS. Ferd deler forretningskontor med sine morselskap på Lysaker i Bærum. For konsernregnskapet til Ferd JHA AS, ta kontakt med Ferd.
       
Aksjer eid indirekte av daglig leder og styremedlemmer i Ferd AS:
Rolle
Stemmeandel
Eierandel
Johan H. Andresen
Styrets leder
69,94%
15,20%
       
Barna til Johan H. Andresen eier 84,8 % av Ferd AS indirekte gjennom aksjeeie i Ferd Holding AS.
NOTE 23
IKKE-KONTROLLERENDE INTERESSSER
         
Datterselskap
Interwell AS
Mestergruppen AS
Andre
Totaler
Forretningskontor
Stavanger
Oslo
   
Ferds eierandel og stemmeandel
58,1 %
78,4 %
   
Ikke-kontrollerende andel
41,9 %
21,6 %
   
         
Beløp i NOK 1 000
       
Ikke-kontrollerende interesse 01.01.2016
669 743
21 626
-
691 369
Utbytter og kapitalendringer
- 6 224
317 716
19 338
330 831
Transaksjoner med ikke-kontrollerende interesser
-
- 1 971
-
- 1 971
Totalresultat tilordnet ikke-kontrollerende interesser
- 27 131
7 544
4 622
- 14 964
Omregningsdifferanser
- 6 205
-
-
- 6 205
Ikke-kontrollerende interesse 31.12.2016
630 183
344 916
23 960
999 059
         
Sammendrag av finansiell informasjon fra datterforetakene:
       
Beløp i NOK 1 000
Interwell AS
Mestergruppen AS
   
Driftsinntekt
731 139
3 720 960
   
Driftsresultat
- 27 636
117 890
   
Resultat etter skatt
- 36 315
88 135
   
Anleggsmidler
1 296 409
1 049 238
   
Omløpsmidler
373 518
1 296 575
   
Langsiktig gjeld
233 861
715 375
   
Kortsiktig gjeld
99 358
886 158
   
NOTE 24
LANGSIKTIG GJELD
   
       
Langsiktig rentebærende gjeld
     
Beløp i NOK 1 000
Lånebeløp
i valuta 2016
Lånebeløp i NOK 2016
Lånebeløp i NOK 2015
NOK
996 966
1 719 280
1 881 064
USD
500
4 310
8 821
EUR
150 000
1 362 945
1 392 435
DKK
410 000
501 100
424 654
CAD
15 000
96 069
190 591
SEK
-
-
120 557
CHF
1 400
11 845
17 726
Balanseførte lånekostnader
 
- 14 213
- 20 798
Balanseført verdi 31.12.
 
3 681 337
4 015 050
       
Øvrig langsiktig gjeld
 
212 749
147 187
Sum langsiktige forpliktelser
 
3 894 086
4 162 236
       
Kontraktsmessige avdrag
     
Beløp i NOK 1 000
 
2016
 
2017
 
559 677
 
2018
 
2 299 303
 
2019
 
404 116
 
2020
  200 590  
2021 eller senere
  444 613  
Sum
 
3 908 299
 
       
Første års avdrag av langsiktig gjeld er presentert som del av kortsiktig rentebærende gjeld.
NOTE 25
ANNEN KORTSIKTIG GJELD
 
     
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Leverandørgjeld
1 812 272
1 792 514
Skyldige offentlige avgifter
200 040
291 311
Finansielle instrumenter
20 946
92 407
Annen kortsiktig gjeld
1 264 271
1 234 840
Reklassifisert som gjeld holdt for salg
-
- 381 323
Sum
3 297 529
3 029 751
NOTE 26
PANTSTILLELSER, GARANTIER OG BETINGEDE FORPLIKTELSER
 
     
Bokført gjeld som er sikret ved pant
   
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Lånefasiliteter
3 094 332
2 690 499
Faktoring
58 988
76 824
Sum
3 153 321
2 767 323
     
Lånefasiliteter består av ulike kredittfasiliteter i konsernet. Disse er typisk sikret ved fordringer, varelager, driftsmidler og investeringseiendom. Rentebetingelsene er flytende renter.
     
Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet
   
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Investeringseiendom
2 140 254
1 673 006
Andre varige driftsmidler
512 790
505 030
Varelager
571 392
1 214 351
Fordringer
891 626
946 674
Andre eiendeler
143 328
136 111
Sum
4 259 389
4 475 171
     
Maksimal eksponering på ovennevnte eiendeler
4 259 389
4 475 171
     
Garantiansvar og ikke balanseførte forpliktelser
   
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Kommitert kapital til fondsinvesteringer
962 303
739 426
Kommiterte egenkapitalinnskudd i selskapsinvesteringer
175 000
343 500
Garantiansvar uten sikkerhet
178 864
997 844
Klausuler vedrørende minimumskjøp i avtaler med leverandør
271 953
242 821
Andre forpliktelser 1)
417 548
526 349
Sum
2 005 667
2 849 941
     
1) Andre forpliktelser knytter seg hovedsakelig til tilbakekjøpsforpliktelser på salg av maskiner, samt investeringsforpliktelser knyttet til utvikling av investeringseiendom og bygging av produksjonsanlegg.
NOTE 27
RISIKOSTYRING - OPERASJONELL DRIFT
       
           
Risikostyring vedrørende investeringsvirksomheten i Ferd er omtalt i note 6.
           
Valutarisiko
         
Kontrakterte valutastrømmer fra operasjonell drift sikres normalt i sin helhet, og prognostiserte kontantstrømmer sikres i en viss utstrekning. Renteutbetalinger relatert til konsernets lån i utenlandsk valuta sikres langt på vei av motgående kontantstrømmer fra konsernets virksomhet. Instrumenter som valutaterminkontrakter, valutabytteavtaler og opsjoner kan benyttes for å styre konsernets valutaeksponering.
           
Utestående valutaterminforretninger knyttet til operasjonell drift:
 
   
Valutakjøp
Valutasalg
Beløp i 1 000
 
Valuta
Beløp
Valuta
Beløp
   
USD
13 250
NOK
- 106 746
   
EUR
1 000
NOK
- 9 016
   
EUR
750
USD
- 837
   
NOK
1 813 880
EUR
- 200 000
   
NOK
3 476 600
USD
- 400 000
   
CAD
28 033
USD
- 20 920
   
EUR
8 686
MXN
- 187 726
   
EUR
5 210
CAD
- 7 248
   
EUR
380
CHF
- 406
   
EUR
4 160
DKK
- 30 924
   
EUR
3 937
JPY
- 455 998
   
EUR
2 330
SEK
- 22 645
   
ILS
1 160
EUR
- 290
   
JPY
2 782 598
EUR
- 23 605
   
MXN
2 780
EUR
- 124
   
NOK
287 629
EUR
- 31 530
   
PLN
10 827
EUR
- 2 450
   
RUB
340 755
EUR
- 5 300
   
USD
4 264
EUR
- 4 100
           
Alle valutaterminforretningene forfaller i løpet av 2017.
           
Renterisiko
         
Konsernet har kortsiktig rentebinding på langsiktige innlån i overensstemmelse med egne retningslinjer. Dette gjelder for lån i norske kroner så vel som i utenlandsk valuta. Konsernet benytter renteswapper for å redusere renteeksponeringen ved å bytte fra flytende renter til faste renter for en del av lånene.
           
Utestående renteswapper
         
Beløp i 1 000
Valuta
Beløp
Mottar
Betaler
Gjenstående løpetid
 
DKK
50 000
6M CIBOR
Fast 2,97%
0,5 år
 
EUR
95 000
3M EURIBOR
Fast 0,13% - 2,39%
0,5 - 4,0 år
Tabellen inkluderer derivater for sikring.
         
           
Kredittrisiko
         
Kredittrisiko er risikoen for at en motpart vil misligholde sine kontraktsmessige forpliktelser som resulterer i økonomisk tap for konsernet. Konsernet har vedtatt en policy om å kun være eksponert mot kredittverdige motparter, og innhenter uavhengige kreditanalyser for alle vesentlige motparter der dette er tilgjengelig. I de tilfeller dette ikke er tilgjengelig benytter konsernet annen offentlig tilgjengelig finansiell informasjon og egen handel for å vurdere kredittverdigheten.
NOTE 28
SIKRINGSBOKFØRING - OPERASJONELL DRIFT
             
                 
Sikringsreserven består av den effektive delen av akkumulerte netto endringer i virkelig verdi av kontantstrømsikring relatert til sikrede transaksjoner som foreløpig ikke har funnet sted. Bevegelser i sikringsreserven er beskrevet i tabellen nedenfor.
 
2016
2015
Beløp i NOK 1 000
Inngående balanse
Årets endring
Utgående balanse
 
Inngående balanse
Årets endring
Utgående balanse
 
Råvarederivater
49 488
- 27 773
21 715
 
- 12 882
62 370
49 488
 
Valutaterminer
- 13 626
11 218
- 2 408
 
- 39 446
25 820
- 13 626
 
Renteswapper
- 17 314
3 362
- 13 952
 
- 27 553
10 239
- 17 314
 
Valutaomregning
- 1 769
487
- 1 282
 
21 715
- 23 484
- 1 769
 
Utsatt skatt
- 4 304
3 270
- 1 034
 
- 874
- 3 430
- 4 304
 
Totalt
12 475
- 9 436
3 039
 
- 59 040
71 515
12 475
 
                 
Gevinst/tap overført fra andre inntekter og kostnader i resultatregnskapet i perioden er inkludert i følgende poster i resultatregnskapet:
                 
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
           
Varekostnader
- 10 030
- 15 528
           
Andre driftskostnader
6 363
- 9 308
           
Netto finansresultat
- 16 341
- 14 606
           
Sum
- 20 008
- 39 442
           
Negative beløp representerer inntekt.
NOTE 29
LIKVIDITETSRISIKO
     
         
Likviditetsrisiko- operasjonell drift
Likviditetsrisiko i operasjonell drift knytter seg hovedsakelig til risikoen for at Elopak, Mestergruppen, Interwell, Servi og Swix ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Den operasjonelle likviditetsrisikoen styres ved å ha tilstrekkelige likviditetsreserver og trekkmuligheter på bankfasiliteter og lånerammer, samt ved kontinuerlig overvåkning av fremtidige og faktiske kontantstrømmer.
         
Følgende tabeller gir en oversikt over konsernets kontraktsmessige løpetid for finansielle forpliktelser etter forfall. Tabellene er utarbeidet basert på den tidligste datoen konsernet kan bli pålagt å betale.
         
31.12.16
       
Beløp i NOK 1 000
Mindre enn 1 år
1-3 år
3-5 år
Sum
Kredittinstitusjoner
1 161 020
2 649 026
1 035 667
4 845 713
Leverandørgjeld
1 772 801
-
-
1 772 801
Øvrig langsiktig gjeld
-
188 297
24 452
212 749
Offentlige avgifter og annen kortsiktig gjeld
1 436 822
-
-
1 436 822
Sum 1)
4 370 643
2 837 323
1 060 119
8 268 085
         
31.12.15
       
Beløp i NOK 1 000
Mindre enn 1 år
1-3 år
3-5 år
Sum
Kredittinstitusjoner
661 164
320 253
3 715 594
4 697 011
Leverandørgjeld
1 764 385
- -
1 764 385
Øvrig langsiktig gjeld
-
86 776
60 410
147 186
Offentlige avgifter og annen kortsiktig gjeld
1 279 343
- -
1 279 343
Sum 1)
3 704 892
407 029
3 776 004
7 887 925
1) Tabellen inkluderer ikke leieforpliktelser, garantiforpliktelser og ikke balanseførte forpliktelser. Se nærmere beskrivelse av disse i note 26 og note 30.
         
Tabellen nedenfor viser forventede inn- og utbetalinger på derivater:
         
31.12.16
       
Beløp i NOK 1 000
Mindre enn 1 år
1-3 år
Over 3 år
Sum
Renteswapper
- 13 515
- 12 238
- 1 193
- 26 947
Valutaterminer
- 24 700
-
-
- 24 700
Råvarederivater
12 594
11 567
-
24 160
Sum
- 25 621
- 672
- 1 193
- 27 486
         
31.12.15
       
Beløp i NOK 1 000
Mindre enn 1 år
1-3 år
Over 3 år
Sum
Renteswapper
- 16 409
- 13 204
- 317
- 29 930
Valutaterminer
- 72 289
- 874
-
- 73 163
Råvarederivater
51 309
- -
51 309
Sum
- 37 389
- 14 078
- 317
- 51 784
         
Trekkfasiliteter
Tabellen under viser en oversikt over benyttet og ubenyttede trekkfasiliteter pr 31.12.
         
 
                2016
                2015
 
Benyttet
Ubenyttet
Benyttet
Ubenyttet
Kassekreditt
       
Sikret
119 658
127 372
34 003
6 297 600
Usikret
16 501
421 032
48 015
384 120
Lånefasiliteter
       
Sikret
1 049 612
-
632 947
314 894
Usikret
1 953 118
1 681 402
2 045 439
1 939 806
Faktoring
       
Sikret
58 988
16 219
57 618
19 206
Usikret
582 359
375 437
480 150
547 371
Sum sikret
1 228 258
143 591
724 569
6 631 700
Sum usikret 2 551 978 2 477 870 2 573 604 2 871 297
         
NOTE 30
OPERASJONELLE OG FINANSIELLE LEIEAVTALER
   
       
Konsernet som utleier, operasjonell leasing
       
Konsernet leier ut utstyr og anlegg ved operasjonelle leieavtaler. I hovedsak leies maskiner ut til kunder av Elopak som benytter de i sin egen produksjon.
       
 
Spesifikasjon av årets leieinntekter fra operasjonelle leasingavtaler  
2016
2015
Samlet variabel leie innregnet som inntekt
 
135 652
120 545
Sum
 
135 652
120 545
       
På balansedagen har konsernet kontrahert følgende fremtidige minimumsleier:
 
2016
2015
Totalt forfall neste år
 
109 714
115 552
Totalt forfall 2-5 år
 
272 452
290 599
Totalt forfall etter 5 år
 
19 354
48 428
Sum
 
401 520
454 579
Beløp er oppgitt i ikke-neddiskonterte tall.
     
       
Konsernet som utleier, finansiell leasing
     
       
Spesifikasjon av årets leieinntekter fra finansielle leasingavtaler
 
2016
2015
Samlet variabel leie innregnet som inntekt
 
15 859
13 013
Totale inntekter fra finansiell lease
 
15 859
13 013
       
Forholdet mellom bruttoinvesteringen og nåverdi av utestående minimumsleie:
 
2016
2015
Brutto fordringer fra leieavtaler
 
15 510
13 963
Ikke-opptjent finansinntekt
 
- 963
- 1 719
Nettoinvestering fra finansiell lease (nåverdi)
 
14 547
12 244
       
Konsernet som leietaker, operasjonell leasing
     
       
Spesifikasjon av årets leiekostnader fra operasjonelle leasingavtaler
 
2016
2015
Samlet variabel leie innregnet som kostnad
 
217 778
221 649
Minimumsleie (herunder fast leie) innregnet som kostnad
 
220 344
124 103
Fremleieinnbetalinger innregnet som kostnadsreduksjoner
 
48 145
- 790
Totale leiekostnader
 
486 267
344 963
       
Forfaller til betaling
 
2016
2015
Totalt forfall neste år  
361 215
357 735
Totalt forfall 2-5 år
 
1 052 342
981 547
Totalt forfall etter 5 år
 
1 036 356
988 847
Total
 
2 449 913
2 328 128
Beløp er oppgitt i ikke-neddiskonterte tall.
     
       
Fordeling av den samme leieforpliktelsen på leieobjekt
 
2016
2015
Bygninger og tomter
 
1 952 979
1 783 085
Maskiner og anlegg
 
339 075
404 968
Driftsløsøre, transportmidler og inventar
 
157 859
140 075
Totale leieforpliktelser knyttet til operasjonell innleie
 
2 449 913
2 328 128
       
Konsernet som leietaker - finansiell leasing
     
       
Spesifikasjon av årets leiekostnader fra finansielle leasingavtaler
 
2016
2015
Samlet variabel leie innregnet som kostnad
 
481
2 100
Totale leiekostnader
 
481
2 100
       
Oversikt over fremtidig minsteleie og tilhørende nåverdi, fordelt på forfallstidspunkter:
Minsteleie
Beregnet rente
Nåverdi
Samlede forfall i løpet av ett år
574
139
435
Samlede forfall i år 2-5
1 958
299
1 658
Samlede forfall etter 5 år
513
33
480
Totale leieforpliktelser knyttet til finansiell innleie
3 045
471
2 574
       
Netto balanseført verdi av leasede eiendeler, fordelt på anleggsklasse:
 
2016
2015
Driftsløsøre, transportmidler og inventar
 
2 574
5 235
Total balanseført verdi av leasede eiendeler
  2 574
5 235
Driftsmidlene inngår også i driftsmiddelnoten (note 14).
     
NOTE 31
NÆRSTÅENDE PARTER
 
     
Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Transaksjoner med tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet er beskrevet i note 17.
 
Styret og ledende ansatte
Rettigheter og forpliktelser som styremedlem fremgår av selskapets vedtekter og norsk lov. Selskapet har ingen vesentlige avtaler med foretak hvor et styremedlem har betydelig interesse. Eierandeler i Ferd AS eid av styrets leder fremkommer av note 22. Informasjon om honorar til styremedlemmer og ledende ansatte fremkommer av note 11.
NOTE 32
HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
 
     
I 2016 inngikk Ferd avtale om salg av eiendommene Strandveien 4-8 og Strandveien 10 til Oslo Areal. Salget ble endelig gjennomført i mars 2017. Se note 33.
NOTE 33
IKKE-VIDEREFØRT VIRKSOMHET OG EIENDELER HOLDT FOR SALG
 
     
I 2016 inngikk Ferd avtale om salg av eiendommene Strandveien 4-8 og Strandveien 10 til Oslo Areal. Salget ble endelig gjennomført i mars 2017. Eiendeler og gjeld som inngår i transaksjonen presenteres som holdt for salg i konsernregnskapet for 2016.
     
Salget av TeleComputing til investeringsfondet IK Investment Partners ble endelig gjennomført i mars 2016. De eiendeler og gjeld som inngår i transaksjonen presenteres som holdt for salg i konsernregnskapet i 2015. Resultatposter fra den solgte virksomheten presenteres netto på egen linje i konsernegnskapet for 2016 og 2015. Cash flow er omarbeidet tilsvarende.
     
Resultatregnskap for virksomhet som er klassifisert som holdt for salg per 31.12.
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
     
Salgsinntekter
249 985
1 462 379
Driftsinntekter
249 985
1 462 379
     
Varekostnader
59 490
391 046
Lønnskostnader
116 430
633 250
Av- og nedskrivninger
20 379
105 427
Andre driftskostnader
30 382
185 422
Driftskostnader
226 681
1 315 146
     
Driftsresultat
23 304
147 233
     
Inntekt på investeringer etter egenkapitalmetoden
-
- 20
Finansinntekter
5 379
53 861
Finanskostnader
- 7 543
- 58 809
Netto finansresultat
- 2 164
- 4 968
Resultat før skattekostnad
21 140
142 265
Skattekostnad
4 870
41 123
Resultat etter skattekostnad
16 270
101 142
Gevinst ved salg etter skatt
688 895
-
Resultat etter skattekostnad
705 165
-
     
Eiendeler og gjeld for virksomhet som er klassifisert som holdt for salg per 31.12.
     
Immaterielle eiendeler
-
771 716
Utsatt skattefordel
-
5 173
Varige driftsmidler
-
174 850
Investeringseiendom
917 500
-
Andre finansielle anleggsmidler
-
73
Sum anleggsmidler
917 500
951 811
     
Kortsiktige fordringer
-
211 733
Bankinnskudd
-
- 68 291
Sum omløpsmidler
-
143 442
Sum eiendeler klassifisert som holdt for salg
917 500
1 095 253
     
Langsiktig gjeld
   
Pensjonsforpliktelser
-
333
Utsatt skatt
-
56 376
Langsiktig rentebærende gjeld
527 141
-
Sum langsiktig gjeld
527 141
56 710
     
Kortsiktig gjeld
   
Kortsiktig rentebærende gjeld
10 800
-
Betalbar skatt
-
33 582
Annen kortsiktig gjeld
-
381 324
Sum kortsiktig gjeld
10 800
414 905
Sum gjeld klassifisert som holdt for salg
537 941
471 615
     
Kontantstrøm fra virksomhet holdt for salg    
Netto kontantstrøm til drift - 248 810
Netto kontantstrøm til investeringsaktiviteter - -93 189
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter - -109 403
Netto kontantstrøm fra ikke-videreført virksomhet - 46 218
     

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS