Årsrapport 2016

Resultatregnskap og totalresultat

Resultatregnskap 1.1 - 31.12
     
       
Beløp i NOK 1 000
Note
2016
2015
       
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
     
       
Utbytter og konsernbidrag fra finansielle investeringer
1 373 189
605 891
Urealiserte verdiendringer på finansielle investeringer
- 58 690
368 342
Netto gevinster ved salg av finansielle investeringer
1 053 359
1 688 910
Andre inntekter
22 324
21 789
Driftsinntekter
2 390 182
2 684 932
       
Lønnskostnader
111 142
85 559
Av- og nedskrivninger
1 365
1 282
Andre driftskostnader
65 167
33 841
Driftskostnader
177 674
120 681
       
Driftsresultat
2 212 508
2 564 250
       
Renteinntekter
83 432
21 098
Rentekostnader
- 57 983
- 32 612
Netto andre finansposter
 
126 167
- 528 071
Netto finansresultat
 
151 615
- 539 585
Resultat før skattekostnad
 
2 364 123
2 024 665
Skattekostnad
- 10 096
201 909
       
ÅRSRESULTAT
 
2 374 219
1 822 756
       
Totalresultat 1.1 - 31.12
     
       
Beløp i NOK 1 000
 
2016
2015
       
ÅRSRESULTAT
 
2 374 219
1 822 756
Andre inntekter og kostnader som ikke reklassifiseres til resultat senere:
     
Estimatavvik pensjoner
47
- 1 934
Skatt på estimatavvik pensjoner
- 11
522
       
TOTALRESULTAT
 
2 374 255
1 821 344
NOTE 1
GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER
           
               
Generell informasjon
Ferd er et familieeid norsk investeringsselskap som satser på verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer. I tillegg til den kommersielle virksomheten har selskapet et omfattende engasjement innenfor sosialt entreprenørskap. Ferd AS har hovedkontor i Strandveien 50, Lysaker.
               
Ferd er eiet av Johan H. Andresen med familie. Andresen er styrets leder. Selskapets regnskaper for 2016 ble vedtatt av styret 10. mai 2017.
               
Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet
Ferd AS avlegger selskapsregnskapet i samsvar med Regnskapslovens § 3-9 og Forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.
               
Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene
Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelse av selskapsregnskapet. Regnskapsprinsippene er konsistente for like transaksjoner i alle presenterte perioder, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen.
               
Investeringer i datterselskaper
Datterselskaper er selskaper der morselskapet Ferd AS direkte eller indirekte har kontroll. Ferd har kontroll over en investering dersom Ferd har beslutningsmakt over foretaket som det er investert i, er eksponert for eller har rettigheter til variabel avkastning fra foretaket, og samtidig har mulighet til å bruke denne beslutningsmakt over foretaket til å påvirke den variable avkastningen.
               
Datterselskaper klassifiseres som anleggsmiddel i balansen og måles til virkelig verdi. Verdiendringer på datterselskapene, løpende avkastning som utbytter og gevinst eller tap ved realisasjon av datterselskaper føres som netto driftsinntekt i resultatet.
               
Investeringer i tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet
Tilknyttede selskaper er selskaper der Ferd har betydelig innflytelse, men ikke kontroll. Betydelig innflytelse innebærer at Ferd tar del i strategiske avgjørelser om selskapets økonomi og drift uten å ha kontroll over disse avgjørelsene. Betydelig innflytelse foreligger normalt for investeringer der Ferd har mellom 20 og 50 prosent av stemmeberettiget kapital.
               
Felleskontrollert virksomhet foreligger når virksomheten er regulert ved avtale som krever enstemmighet mellom deltakerne ved strategiske, finansielle og operasjonelle beslutninger.
               
Investeringer i tilknyttede selskap og felles kontrollert virksomhet innregnes til virkelig verdi med verdiendringer over resultat og klassifiseres som omløpsmidler i balansen. Verdiendringer på investeringene, løpende avkastning som utbytter og gevinst eller tap ved realisasjon av investeringene føres som netto driftsinntekt i resultatet.
               
Salgsinntekter
Selskapets salgsinntekter stammer i hovedsak fra levering av tjenester til andre selskaper i samme konsern og andre nærstående parter. Inntekter ved tjenestesalg regnskapsføres etter hvert som tjenesten utføres, så fremt fremdrift i leveransen og tilhørende inntekter og kostnader kan måles pålitelig.
               
Salgsinntekter vurderes til virkelig verdi av vederlaget og presenteres netto etter fradrag for rabatter, merverdiavgift og andre typer offentlige avgifter. Salgsinntekter presenteres som Andre inntekter i resultatet.
               
Omregning av utenlandsk valuta
Regnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som er den funksjonelle valuta til Ferd AS. Transaksjoner i utenlandsk valuta innregnes og måles i NOK på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til NOK basert på balansedagens kurs. Gevinst og tap som følge av valutakursendringer innregnes i resultatet.
               
Klassifisering av finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter utgjør en vesentlig del av Ferds balanse og er av vesentlig betydning for selskapets finansielle stilling og resultat. Finansielle eiendeler og forpliktelser innregnes i balansen når selskapet blir part i instrumentets kontraktsmessige forpliktelser og rettigheter. Alle finansielle instrumenter henføres til en av følgende kategorier, i samsvar med IAS 39, ved første gangs innregning:
1) Finansielle instrumenter som vurderes til virkelig verdi og endringer i verdi inngår i resultatet
2) Utlån og fordringer
3) Finansielle forpliktelser
               
Finansielle instrumenter klassifiseres som eiet for handelsformål og inngår i kategori 1. Derivater klassifiseres til handelsformål og som omløpsmidler. Balanseført verdi av rentederivater balanseføres som Renteinvesteringer.
Klassifisering av finansielle instrumenter til virkelig verdi med verdiendringer i resultatet i samsvar med IAS 39 kan også gjøres i henhold til "virkelig verdi opsjonen" i IAS 28.18. Instrumentet må ved førstegangs innregning vurderes til virkelig verdi med verdiendringer i resultatet og tilfredsstille visse kriterier. Det sentrale grunnlag for anvendelse av ”virkelig verdi opsjonen” er at en gruppe finansielle eiendeler og forpliktelser forvaltes på grunnlag av virkelig verdi og at ledelsen vurderer inntjeningen etter samme prinsipp.
               
Utlån og fordringer er ikke-derivative finansielle eiendeler med faste eller bestemte betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. Utlån og fordringer presenteres som kundefordringer, andre fordringer samt bankinnskudd i balansen.
               
Finansielle forpliktelser som ikke faller inn i kategorien eiet til handelsformål og som ikke vurderes til ”virkelig verdi over resultatet” er klassifisert som andre forpliktelser. Leverandørgjeld og andre forpliktelser blir klassifisert som kortsiktig dersom gjelden forfaller innen ett år eller inngår i den ordinære driftssyklusen. Gjeld som har oppstått ved bruk av Ferds lånefasilitet presenteres som langsiktig gjeld dersom Ferd både har mulighet til og intensjon om å rullere gjelden mer enn 12 måneder.
               
Innregning, måling og presentasjon av finansielle instrumenter i resultat og balanse
Kjøp og salg av finansielle instrumenter regnskapsføres på avtaletidspunktet, som er den dagen selskapet forplikter seg til å kjøpe eller selge instrumentet. Finansielle instrumenter fjernes fra balansen når de avtalte rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller overføres til en annen part. Tilsvarende fjernes finansielle instrumenter fra balansen når selskapet i hovedsak har overført risiko og gevinstpotensialet ved eierskapet.
               
Finansielle instrumenter til ”virkelig verdi over resultatet” innregnes ved anskaffelse til verdi notert i markedet på balansedagen eller beregnet på grunnlag av målbare markedsforhold på balansedagen. Transaksjonsutgiftene resultatføres. I påfølgende perioder måles instrumentene til virkelig verdi i henhold til markedsverdi eller ved bruk av anerkjente beregningsmetoder. Verdiendringer innregnes i resultatet.
               
Utlån og fordringer måles ved første gangs innregning til virkelig verdi tillagt direkte transaksjonskostnader. I senere perioder måles eiendelene og forpliktelsene til amortisert kost ved bruk av effektiv rentes metode, fratrukket eventuelt verdifall. Avsetning for verdifall gjøres for faktiske og mulige tap på krav. Ferd gjennomgår regelmessig utestående fordringer og utarbeider estimater for tap som danner grunnlag for de regnskapsmessige avsetningene. Tap ved verdifall på utlån og fordringer innregnes i resultatet.
               
Finansielle forpliktelser klassifisert som andre forpliktelser måles til amortisert kost ved bruk av effektiv rentes metode.
               
Gevinst og tap ved realisasjon av finansielle instrumenter, endringer i virkelig verdi samt renteinntekt resultatføres i den perioden de oppstår. Utbytteinntekter og konsernbidrag innregnes året før de vedtas på generalforsamling. Det samme gjelder skatteeffekt av slike transaksjoner. Netto inntekter knyttet til de finansielle instrumentene klassifiseres som driftsinntekter i resultatet.
               
Finansielle derivater og sikring
Ferd kan benytte finansielle derivater for å redusere det økonomiske tapet ved ugunstige bevegelser i valutakurser eller renter. Derivatene blir regnskapsført som finansielle instrumenter til virkelig verdi og verdiendringer inngår i resultatet. Ferd praktiserer ikke sikringsbokføring i selskapsregnskapet.
               
Skatter
Skattekostnaden i resultatet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Skatt på poster ført mot Andre inntekter og kostnader i oppstillingen av totalresultatet (OCI) er også ført mot totalresultatet. Skatt på poster knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen.
               
Betalbar skatt for perioden blir beregnet i samsvar med de lover og regler som er vedtatt av skattemyndighetene på balansedagen. Betalbar skatt for perioden beregnes basert på skattegrunnlaget, som avviker fra Resultat før skatt på grunn av resultatposter som kommer til inntekt eller fradrag i en annen periode (midlertidige forskjeller) eller resultatposter som aldri kommer til beskatning (permanente forskjeller).
               
Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi av eiendeler og gjeld samt skattevirkninger av underskudd til fremføring på balansedagen.
               
Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattepliktig inntekt vil foreligge slik at de skattereduserende midlertidige forskjellene kan utnyttes. Ved beregning av utsatt skatt og utsatt skattefordel benyttes vedtatte skattesatser ved slutten av rapporteringsperioden og nominelle beløp. Utsatt skatt og utsatt skattefordel innregnes netto når det foreligger juridisk rett til å motregne eiendeler og forpliktelser, og selskapet er i stand til og har til hensikt å gjøre opp skatteforpliktelsen netto.
               
Varige driftsmidler
Investering i varige driftsmidler måles til anskaffelseskost, med fradrag for akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. Påfølgende utgifter knyttet til driftsmidlet balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler vil tilflyte selskapet og utgiften kan måles pålitelig, mens løpende vedlikehold resultatføres.
               
Varige driftsmidler avskrives systematisk over eiendelens utnyttbare levetid, normalt lineært. Dersom det finnes indikasjoner på at et driftsmiddel har falt i verdi, blir driftsmidlet testet for nedskrivninger.
               
Nedskrivninger
Varige driftsmidler vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at framtidig inntjening ikke kan forsvare balanseført verdi.
               
Ved vurdering av verdifall, beregnes eller estimeres først eiendelens gjenvinnbare beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av eiendelens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter og bruksverdi. Virkelig verdi fratrukket salgsutgifter er det beløp som kan oppnås ved salg av en eiendel i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter, med fradrag for salgsutgifter. Bruksverdi er nåverdien av fremtidige kontantstrømmer som forventes å skapes av fra en eiendel eller en kontantgenererende enhet.
               
Dersom balanseført verdi overstiger gjenvinnbart beløp, resultatføres differansen som nedskrivning. Nedskrivninger reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.
               
Leieavtaler
Leieavtaler behandles enten som operasjonelle eller finansielle leieavtaler basert på det reelle innholdet i avtalene. Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap blir overført til leietaker, klassifiseres som finansielle leieavtaler. Ferd AS har for tiden kun leieavtaler klassifisert som operasjonelle.
               
Leievederlaget i operasjonelle leieavtaler resultatføres løpende og klassifiseres som andre driftskostnader.
               
Kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, andre kortsiktige og lett omsettelige investeringer med inntil 3 måneder løpetid. Bundne midler inngår også her. Trekk på kassekreditt er i balansen presentert som kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner. I kontantstrømoppstillingen er trekk på kassekreditt inkludert i kontanter og kontantekvivalenter.
               
Pensjonskostnader og pensjonsmidler/-forpliktelser
Ytelsesbaserte ordninger
En ytelsesplan er en pensjonsordning som definerer den pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonen fastsettes normalt som en andel av den ansattes lønn. Selskapets netto forpliktelse fra ytelsesbaserte pensjonsordninger er beregnet separat for hver plan. Forpliktelsen beregnes av aktuar og er et estimat på framtidige ytelser som ansatte har opptjent på balansedagen som følge av deres tjeneste i inneværende og tidligere perioder. Ytelsene er neddiskontert til nåverdi redusert med virkelig verdi av pensjonsmidler.
               
Den delen av periodens netto pensjonskostnad som består av årets pensjonsopptjening, avkortning og oppgjør av pensjonsordninger, planendringer samt periodisert arbeidsgiveravgift, inkluderes i lønnskostnader i den perioden den ansatte har jobbet og dermed opptjent pensjonsrettighetene, mens netto rentekostnad på pensjonsforpliktelsen fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene, resultatføres som finanskostnader i samme periode. Positive og negative estimatavvik føres som andre inntekter og kostnader i totalresultatet i den perioden de er identifisert.
               
Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid når endringene ikke er innvunnet umiddelbart. Gevinster eller tap på avkortning eller oppgjør av en ytelsesbasert pensjonsordning innregnes i resultatet når avkortningen eller oppgjøret inntreffer. En avkortning inntreffer når selskapet vedtar en vesentlig reduksjon av antall ansatte som omfattes av en ordning eller endrer vilkårene for en ytelsesbasert pensjonsordning slik at en vesentlig del av nåværende ansattes fremtidige opptjening ikke lenger kvalifiserer til ytelser eller bare kvalifiserer til reduserte ytelser.
               
Innskuddsbaserte ordninger
Forpliktelser til å yte innskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger innregnes som kostnader i resultatet når de ansatte har ytt tjenester som gir dem rett til innskuddet.
               
Avsetninger
Selskapet regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en forpliktelse som følge av tidligere hendelser, det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsens størrelse kan måles pålitelig. Beløpet som innregnes som regnskapsmessig avsetning er beste estimat på balansedagen for vederlaget som vil kreves for å gjøre opp forpliktelsen, diskontert til nåverdi dersom effekten av diskontering er vesentlig.
               
Utbytte
Utbytte og utdeling av konsernbidrag som foreslås av styret, klassifiseres som kortsiktig gjeld i regnskapet, i samsvar med unntaksregelen i "Forskrift om forenklet regnskapsstandard" § 3-1 1. ledd nr 4, gitt i medhold av Regnskapslovens § 3-9.
               
Driftssegmenter
Ferd avlegger segmentrapportering i samsvar med IFRS 8. Ferd er et investeringsselskap og selskapets ledelse fatter beslutninger, følger opp og evaluerer beslutningene basert på verdiutviklingen og virkelig verdi på selskapets investeringer. Ferd skiller mellom forretningsområdene basert på investeringstype / mandat, kapitalallokering, ressursallokering og risikovurdering.
               
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metoden. Dette innebærer at man i oppstillingen presenterer selskapets faktiske inn- og utbetalinger for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis den ordinære driften, investeringsvirksomheten og finansieringsvirksomheten.
               
Nærstående parter
Parter anses å være nærstående hvis en part har kontroll, felles kontroll eller betydelig innflytelse ovenfor den annen part. Parter er også nærstående dersom de er underlagt tredje persons eller foretaks felles kontroll, eventuelt hvor den ene parten er underlagt betydelig innflytelse og den andre felles kontroll. En person eller et nært medlem av en persons familie er nærstående dersom vedkommende har kontroll, felles kontroll eller betydelig innflytelse over foretaket. Selskaper kontrollert eller under felles kontroll av nøkkelpersoner i ledelsen anses også som nærstående parter. Alle transaksjoner mellom nærstående parter gjennomføres i henhold til etablerte avtaler og prinsipper.
               
Nye regnskapsstandarder etter IFRS
Regnskapet er avlagt etter standarder utgitt av International Accounting Standards Board (IASB) og International Financial Reporting Standards - Interpretations Commitee (IFRIC) som har ikrafttredelse for regnskapsår som starter 1.1.2016 eller tidligere.
               
Nye og reviderte standarder som er tatt i bruk av Ferd med virkning fra regnskapsåret 2016:
 
Ferd har ikke implemenetert nye standarderer i 2016.
             
 
Nye og reviderte standarder som ikke tatt i bruk av Ferd:
IFRS 9 Finansielle instrumenter
IFRS 9 vil erstatte dagens IAS 39. Prosjektet er delt opp i flere faser. Første fase omhandler klassifikasjons- og målereglene. Klassifikasjons- og målereglene for finansielle forpliktelser i IAS 39 videreføres i all hovedsak. Bruk av amortisert kost og virkelig verdi videreføres som grunnlag for måling. Konkrete definerte instrumenter får krav om måling til amortisert kost eller til virkelig verdi med verdiendringer ført mot utvidet resultat. Alle øvrige instrumenter skal måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultat.
               
Fase 2 omhandler nedskrivning av finansielle instrumenter, og med endringene følger en vridning fra å gjøre avsetninger for påløpte tap til forventede tap. Med den nye standarden er det altså ikke lenger behov for en konkret tapshendelse for at det skal gjøres avsetning for kredittap. Det skal gjøre avsetninger for estimerte tap og endringer i disse estimatene skal også løpende resultatføres. Endringen vil særlig ha konsekvenser for banker og utlånsvirksomheter.
               
Fase 3 omhandler sikringsbokføring, og reglene i IFRS 9 er betydelig mer fleksible enn i IAS 39. Flere typer instrumenter kvalifiserer som sikringsinstrumenter, flere typer risiki kan sikres, og ikke minst er de strenge effektivitetskravene i IAS 39 lempet på. I stedet for å teste effektiviteten er det i IFRS 9 innført et prinsipp om en kvalitativ økonomisk sammenheng mellom sikringsinstrument, sikringsobjekt og risiko. Til gjengjeld er det innført flere notekrav knyttet til foretakets sikringsstrategi.
               
Implementeringsdato for IFRS 9 er satt for regnskaper som starter 1.1.2018. Ferd vil anvende IFRS 9 først når den blir pliktig. Ferd forventer ikke å påvirkes av implementeringen av standarden i vesentlig grad.
               
IFRS 15 Inntektsføring
IFRS 15 er en felles standard for regnskapsføring av inntekter fra kunder og erstatter IAS 18 Driftsinntekter, IAS 11 Anleggskontrakter, IFRIC 13 Kundelojalitetsprogrammer, IFRIC 15 Avtaler om bygging av fast eiendom, IFRIC 18 Overføring av eiendeler fra kunder og SIC 31 Byttehandel vedrørende reklametjenester. IFRS 15 omhandler kun inntekter fra kontrakter med kunder. Inntekter knyttet til gjelds- og egenkapitalinstrumenter som tidligere var omfattet av IAS 18, er nå lagt under IAS 39 (og IFRS 9 når implementert).
               
Hovedprinsippet i IFRS 15 er at innregning av inntekter skal gjøres på en slik måte at inntektsføringen gir et riktig bilde av hvordan vederlag for leveranse av varer og tjenester tilflyter foretaket. IFRS 15 innfører en fem-trinns modell for inntektsføring, hvor kundekontrakter skal identifiseres og dekomponeres i separate leveringsforpliktelser som skal prises og innregnes separat.
               
Standarden har fått ikrafttredelse for regnskapsår som begynner 1. januar 2018. Ferd AS har som investeringsforetak svært begrenset med inntekter fra kundekontrakter og forventes ikke å påvirkes av implementeringen av standarden i vesentlig grad.
               
IFRS 16 Leieavtaler
             
IFRS 16 erstatter eksisterende IFRS-standard for leieavtaler, IAS 17 Leieavtaler. IFRS 16 angir prinsipper for innregning, måling, presentasjon og opplysninger om leieavtaler for begge parter i en leieavtale, dvs. kunden (leietager) og tilbyder (utleier). Den nye standarden krever at leietager innregner eiendeler og forpliktelser for de fleste leieavtaler, noe som er en vesentlig endring fra dagens prinsipper. For utleier viderefører IFRS 16 i det alt vesentlige eksisterende prinsipper i IAS 17. I tråd med dette skal en utleier fortsette å klassifisere sine leieavtaler som operasjonelle eller finansielle leieavtaler, og regnskapsføre disse to typene leieavtaler forskjellig.
 
               
Standarden har fått ikrafttredelse for regnskapsår som begynner 1. januar 2019. Standarden forventes ikke å ha vesentlige konsekvenser for Ferd AS. 
 
NOTE 2
ESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER
           
               
Ledelsen har benyttet estimater og forutsetninger ved utarbeidelsen av regnskapet. Dette gjelder for eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og noteopplysninger. Estimater og forutsetninger som er lagt til grunn for verdsettelse er basert på historisk erfaring og andre faktorer som vurderes å være relevante for estimatet på balansedagen. Estimatene kan avvike fra faktiske resultater. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår.
               
Hovedpostene hvor estimater vil ha stor innvirkning på regnskapsførte verdier er omtalt under. Metode for estimering av virkelig verdi på finansielle eiendeler er også beskrevet under.
               
Ferd er av den oppfatning at estimatene på virkelig verdi reflekterer rimelige estimater og forutsetninger for alle vesentlige faktorer som partene i en uavhengig transaksjon forventes å vektlegge, inkludert de faktorer som har innvirkning på forventet kontantstrøm, og av graden av risiko forbundet med disse.
               
Fastsettelse av virkelig verdi på finansielle eiendeler
Ferds balanse består av en stor andel finansielle eiendeler som bokføres til virkelig verdi. Måling til virkelig verdi av de finansielle eiendelene vil i ulik grad være påvirket av estimater og forutsetninger knyttet til blant annet fremtidige kontantstrømmer, avkastningskrav og rentenivå. Det er størst usikkerhet knyttet til fastsettelse av virkelig verdi på de unoterte finansielle eiendelene.
               
Noterte aksjer og andeler
Virkelig verdi av finansielle eiendeler som omsettes i aktive og likvide markeder fastsettes til noterte markedspriser på balansedagen (markedets offisielle sluttkurs), og verdifastsettelsen innebærer således begrenset estimatusikkerhet.
               
Unoterte aksjer og andeler
Posten "Unoterte aksjer og andeler" består av unoterte aksjer og investeringer i Private Equity fond. Virkelig verdi estimeres ved hjelp av anerkjente verdsettelsesmodeller. Bruken av disse modellene krever innleggelse av data som dels består av noterte markedspriser og dels estimater om fremtidig utvikling, samt vurderinger vedrørende en rekke faktorer som eksisterer på balansedagen.
               
Hedgefond
Hedgefondene er eksternt forvaltet. Ferd mottar månedlige, kvartalsvise eller halvårlige estimater på virkelig verdi fra forvalterne. Estimatene blir etterprøvd av uavhengige administratorer. I tillegg utøves det en rimelighetsvurdering av fondenes samlede avkastning mot referanseindekser.
               
Renteinvesteringer
Virkelig verdi av renteinvesteringer verdsettes ut fra noterte markedskurser. Dersom det ikke finnes markedskurser på renteinvesteringen, verdsettes renteinvesteringen i samsvar med prismodeller basert på gjeldende rentekurve og eksterne kredittratinger.
               
Derivater
Virkelig verdi av derivater verdsettes ut fra noterte markedskurser. Der markedskurs ikke er tilgjengelig, beregnes verdien utfra gjeldende rentekurve og andre relevante faktorer.
               
Fastsettelse av virkelig verdi på datterselskaper med eiendommer
Ferd har datterselskaper med eiendommer som verdsettes til virkelig verdi. Virkelig verdi fastsettes til neddiskontert verdi av fremtidige kontantstrømmer og estimatet vil være påvirket av forventede fremtidige kontantstrømmer og avkastningskrav. Hovedprinsippene for fastsettelse av kontantstrømmer og avkastningskrav er beskrevet under.
               
Fremtidige kontantstrømmer baseres på følgende forhold:
 
Eksisterende kontrakter
Forventet fremtidig utleie
Forventet ledighet
               
Avkastningskravet fastsettes til risikofri rente tillagt risikopremie for eiendommen. Risikopremien baseres på:
               
Beliggenhet
Standard
Forventet markedsutvikling
Leienivå sammenlignet med resten av markedet
Kvalitet på leietakers soliditet
Eiendomsspesifikk kunnskap
               
Dersom det er gjort transaksjoner av sammenlignbare eiendommer nært opp mot balansedagen, benyttes disse verdien som en kryssreferanse for verdsettelsen.
               
Næringseiendommer som ikke er utleid og eiendommer som inngår i utbyggingsprosjekter verdsettes normalt ved uavhengig takst.
               
Fastsettelse av virkelig verdi på finansielle datterselskaper og datterselskaper eid av forretningsområdet Ferd Capital
Ferd AS eier investeringer indirekte gjennom datterselskaper som er holdingselskaper for disse investeringene. Virkelig verdi av disse datterselskapene er verdsatt til bokført verdi av egenkapitalen, for deretter å justere for ikke bokførte verdiendringer på de underliggende investeringene. De underliggende investeringene er verdsatt etter de samme prinsipper og metoder som Ferd AS' direkteinvesteringer.
NOTE 3
DRIFTSSEGMENTER
         
             
Ferd avlegger segmentrapportering i samsvar med IFRS 8. Ferd er et investeringsselskap og selskapets ledelse fatter beslutninger, følger opp og evaluerer beslutningene basert på verdiutviklingen og virkelig verdi på selskapets investeringer.
             
Ferd har fire kommersielle forretningsområder:
             
Ferd Capital er en langsiktig investor som arbeider aktivt med selskapene i eierperioden for å sikre en best mulig verdiutvikling. Ferd Capital består av tre mandater: Ikke-børstnoterte selskaper, børsnoterte selskaper og Special Investments.
             
Ferd Capitals største investeringer per 31.12.2016 er:
- Elopak (100,0 prosent eierandel) er en av verdens ledende leverandører av emballasjesystemer for flytende næringsmidler. Med en organisasjon og samarbeidspartnere i mer enn 40 land, selges og markedsføres selskapets produkter i over 100 land.
- Aibel (49,4 prosent eierandel) er en ledende leverandør til internasjonal oppstrøms olje- og gassindustri med fokus på norsk sokkel. Selskapet står for drift, vedlikehold og modifikasjoner av offshore- og landbaserte anlegg, og leverer også komplette produksjons- og prosessanlegg.
- Interwell (58,1 prosent eierandel) er en ledende norsk leverandør av høytekonologiske brønnverktøy til den internasjonale olje - og gassindustrien. Selskapets viktigste marked er norsk kontinentalsokkel, men har i de senere årene etablert en tilstedeværelse i flere viktige markeder internasjonalt.
- Swix Sport (100,0 prosent eierandel) utvikler, produserer og markedsfører skismøring, staver, tilbehør og tekstiler til sport og aktiv fritid. Selskapet har en omfattende virksomhet i Norge og utlandet.
- Mestergruppen (78,4 prosent eierandel) er en ledende aktør i det norske byggevaremarkedet med fokus på den profesjonelle delen av markedet. Selskapets virksomhet omfatter salg av byggevarer, tomte- og prosjektutvikling og hus- og hyttekjeder.
- Servi (99,5 prosent eierandel) utvikler og produserer kundespesifikke hydraulikksystemer, sylindre og ventiler til offshore, maritim og landbasert industri.
- Fjord Line (44,6 prosent eierandel) er et moderne rederi som tilbyr sjøtransport mellom Norge, Danmark og Sverige. I tillegg til passasjertrafikk har Fjord Line god kapasitet på frakt av alle typer nyttekjøretøy og gods, som håndteres av rederiets cargoavdelinger i Norge og Danmark.
- Petroleum Geo-Services (10,6 prosent eierandel) leverer blant annet seismikk, elektromagnetiske tjenester og reservoaranalyser til oljeselskaper som driver offshorevirksomhet over hele verden.
- Scatec Solar (12,5 prosent eierandel) utvikler, bygger, eier og opererer solenergianlegg over hele verden.
- Benchmark Holdings (11,1 prosent eierandel) forbedrer fiskehelse innen oppdrett gjennom produksjon av spesialfôr, rogn og vaksiner.
             
Ferd Invest investerer i hovedsak i børsnoterte nordiske aksjeselskaper, ambisjonen er å slå en nordisk aksjeindeks (MSCI Nordic Mid Cap Index). Investeringsteamet fokuserer ikke på referanseindeksen i forvaltingen av porteføljen, men er opptatt av selskapene de investerer i og utviklingen i disse.
             
Ferd Hedgefond har to mandater. Hedgefond foretar investeringer i ulike typer hedgefond som forvaltes av eksterne hedgefondmiljøer. Målsetningen er å oppnå attraktiv risikojustert avkastning, både i absolutt forstand og relativt til hedgefondindeksen (HFRI FoF: Conservative Index). I Global Fund Opportunities mandatet (GFO), kan Ferd Hedgefond investere i eksternt forvaltede muligheter som ikke passer inn i hedgefondporteføljen.
             
Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med ansvar for konsernets eiendomssatsing. Utvikling skjer i hovedsak innenfor boligprosjekter, utvikling og bygging av nye kontorbygg og utvikling av lager/kombinasjonsbygg. Ferd Eiendom gjennomfører prosjekter alene eller i samarbeid med utvalgte partnere. Det gjøres også rene finansielle eiendomsinvesteringer.
             
Øvrig virksomhet består hovedsakelig av investeringer i eksternt forvaltede private equity fond og hedgefond kjøpt i annenhåndmarkedet. I Øvrig virksomhet inngår også finansielle instrumenter ledelsen kan benytte for å justere den samlede risikoeksponering. I tillegg inngår kostnader til selskapets ledelse, stab og internbank.
             
Beløp i NOK 1 000
Ferd AS
Ferd Capital
Ferd Invest
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
Resultat 2016
           
Driftsinntekter
2 390 182
1 859 955
- 523
-59 429
678 084
-87 904
Driftskostnader
-177 674
-72 307
-11 302
-13 833
-22 002
-58 231
Driftsresultat
2 212 508
1 787 648
-11 825
-73 262
656 081
-146 135
             
Balanse 31.12.16
           
Investeringer i datterselskaper
12 845 826
9 712 096
-
-
3 037 765
95 965
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
14 783 920
3 197 231
5 262 505
3 630 412
130
2 693 642
Bankinnskudd / trekk på konsernkonto
482 949
488 315
12 031
-67 344
-422 745
472 692
Øvrige eiendeler
462 080
117 714
8 424
220 104
17 364
98 474
Sum eiendeler
28 574 775
13 515 356
5 282 960
3 783 172
2 632 514
3 360 774
             
Beløp i NOK 1 000
Ferd AS
Ferd Capital
Ferd Invest
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
Resultat 2015
           
Driftsinntekter
2 684 932
319 149
1 419 496
144 630
336 008
465 648
Driftskostnader
- 120 681
- 33 006
- 9 181
- 11 570
- 20 298
- 46 626
Driftsresultat
2 564 250
286 143
1 410 315
133 060
315 710
419 022
             
Balanse 31.12.15
           
Investeringer i datterselskaper
11 440 623
8 919 426
-
-
2 423 020
98 178
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
14 740 904
1 573 941
6 218 513
3 887 560
130
3 060 760
Bankinnskudd / trekk på konsernkonto
3 285
18 240
53 061
41 352
- 439 971
330 603
Øvrige eiendeler
515 463
104 811
27 132
95 173
63 399
224 948
Sum eiendeler
26 700 276
10 616 418
6 298 707
4 024 085
2 046 577
3 714 489
NOTE 4
INNTEKTER FRA FINANSIELLE INVESTERINGER
     
         
Beløp i NOK 1 000
Utbytter og konsernbidrag fra finansielle investeringer
Urealiserte verdiendringer på finansielle investeringer
Netto gevinster ved salg av finansielle investeringer
Sum
         
Investeringer i datterselskaper
1 151 875
1 183 302
-
2 335 177
Noterte aksjer og andeler
161 119
-709 233
596 294
48 180
Unoterte aksjer og andeler
18 534
84 761
77 430
180 725
Hedgefond
41 661
-617 520
379 634
-196 225
Sum 2016
1 373 189
-58 690
1 053 359
2 367 858
                               
Beløp i NOK 1 000
Utbytter og konsernbidrag fra finansielle investeringer
Urealiserte verdiendringer på finansielle investeringer
Netto gevinster ved salg av finansielle investeringer
Sum
                               
Investeringer i datterselskaper
270 010
498 597
-
768 607
Noterte aksjer og andeler
160 055
134 741
984 989
1 279 785
Unoterte aksjer og andeler
16 766
- 243 420
44 687
- 181 967
Hedgefond
159 060
- 21 576
659 234
796 718
Sum 2015
605 891
368 342
1 688 910
2 663 143
                               
                       
                             
 
NOTE 5
FINANSIELLE INSTRUMENTER OG BRUK AV VIRKELIG VERDI
           
               
Ferds prinsipper ved måling til virkelig verdi, generelt
Ferd benytter den verdsettelsesmetode som ansees å gi det mest representative estimatet på en antatt salgsverdi. Et slikt salg forutsettes gjennomført i en velordnet transaksjon på balansedagen. Dette innebærer at for alle eiendeler der det finnes observerbar markedsinformasjon, eller der det nylig er gjennomført en transaksjon, benyttes disse kurser (markedsmetoden). Når en kurs for en identisk eiendel ikke er observerbar, beregnes virkelig verdi ved hjelp av en annen verdsettingsmetode. Ved verdsettingen benytter Ferd relevante og observerbare data i størst mulig grad.
               
For alle investeringer der verdien fastsettes ved bruk av en annen verdsettingsmetode enn markedsmetoden, gjøres det analyser av endringen i verdi fra periode til periode. Det gjennomføres grundige analyser på flere nivåer, både av overordnet i forretningsområdet, av Ferds konsernledelse og til slutt av Ferds styre. Det utarbeides sensitivitetsanalyser for de mest sentrale og kritiske inndata i verdsettingsmodellen, og i enkelte tilfeller foretas kontrollberegninger av verdsettelsen ved bruk av alternative verdsettingsmetoder for å bekrefte den beregnede verdi.
               
Ferd er konsekvent i bruken av verdsettingsmetode, og endrer normalt ikke prinsippene for verdsettelsen. Endring av prinsipper vil gi lav pålitelighet i rapporteringen og svekket sammenlignbarhet fra periode til periode. Prinsipp for verdsettelse og bruk av verdsettingsmetode fastsettes for investeringen før den gjennomføres og endres kun unntaksvis og bare dersom endringen fører til en måling som under omstendighetene er mer representativ for virkelig verdi.
               
Verdsettelsesmetoder
Verdien av datterselskaper er fastsatt ved ta utgangspunkt i selskapenes bokførte egenkapital og justere for ikke bokførte verdiendringer. Underliggende investeringer verdsettes etter samme prinsipper som investeringer eid direkte i Ferd AS, som beskrevet nedenfor.
               
Investeringer i børsnoterte aksjer verdsettes ved bruk av markedsmetoden. Børskurs for siste gjennomførte transaksjon på markedsplassen legges til grunn.
               
Investeringer i unoterte aksjer som blir forvaltet internt, verdsettes normalt basert på en inntjeningsmultippel. Ved beregning av verdi (Enterprise Value - EV) benyttes for eksempel EV / EBITDA, EV / EBITA, EV / EBIT og EV / (EBITDA - CAPEX). Ferd innhenter relevante multipler for sammenlignbare selskaper. Multiplene for porteføljeselskapene justeres dersom forutsetningene ikke er like med peer group. Slike forutsetninger kan bestå av kontrollpremie, likviditetsrabatt, vekstforutsetninger, marginer eller tilsvarende. Selskapets resultat som benyttes i verdsettelsen normaliseres for engangseffekter. Til slutt beregnes egenkapitalverdi ved å gjøre fradrag for netto rentebærende gjeld. Dersom det har skjedd en uavhengig transaksjon i markedet, benyttes denne normalt som grunnlag for vår verdsettelse.
               
Verdsettelse av investeringer i eksternt forvaltede private equity- og hedgefond er basert på rapportert verdi fra fondene (NAV).
               
Den delen av hedgefondporteføljen som rapporteres under Øvrig er kjøpt i annenhåndsmarkedet, ofte med en betydelig rabatt i forhold til rapportert verdi fra fondene (NAV). Ved måling av disse hedgefondene innhentes anslag fra flere eksterne meglere for å vurdere hvilken rabatt disse hedgefondene omsettes til, sammenlignet med siste rapporterte NAV. Ferd gjør en vurdering av megleranslagene, anslår beste estimat for rabatt og benytter dette estimatet ved verdsettelse av hedgefondene.
               
Utleieeiendommer er verdsatt ved diskontering av fremtidige forventede kontantstrømmer. Verdien av eiendommer som inngår i byggeprosjekter vurderes løpende til antatt salgsverdi. Verdien oppnår ofte et skifte ved oppnådde milepæler. Periodevis sammenlignes våre beregnede verdier mot uavhengige takster.
               
Nedenfor følger en oversikt over bokført verdi og virkelig verdi av selskapets finansielle instrumenter samt hvordan disse er behandlet i regnskapet. Tabellen er utgangspunkt for den videre informasjonen om selskapets finansielle risiko og henviser til påfølgende noter.
               
     
Investeringer målt itl virkelig verdi over resultatet
Finansielle instrumenter målt til amortisert kost
   
Beløp i NOK 1 000
   
Utlån og fordringer
Finansiell forpliktelse
SUM
Virkelig
verdi
 
Anleggsmidler
             
Investeringer i datterselskaper
   
12 845 826
-
-
12 845 826
12 845 826
Andre langsiktige fordringer
   
-
111 704
-
111 704
111 704
Sum 2016
   
12 845 826
111 704
-
12 957 530
12 957 530
Sum 2015
   
11 440 623
100 841
-
11 541 464
11 541 464
               
Omløpsmidler
             
Kortsiktige fordringer mot selskap i samme konsern
   
-
41 401
-
41 401
41 401
Andre kortsiktige fordringer
   
-
300 636
-
300 636
300 636
Noterte aksjer og andeler
   
7 411 217
-
-
7 411 217
7 411 217
Unoterte aksjer og andeler
   
2 475 854
-
-
2 475 854
2 475 854
Hedgefond
   
4 846 284
-
-
4 846 284
4 846 284
Derivater og renteinvesteringer
   
50 565
-
-
50 565
50 565
Bankinnskudd
   
-
482 949
-
482 949
482 949
Sum 2016
   
14 783 920
824 986
-
15 608 906
15 608 906
Sum 2015
   
14 740 904
408 633
-
15 149 537
15 149 537
               
Kortsiktig gjeld
             
Leverandørgjeld
   
-
-
1 697
1 697
1 697
Offentlige avgifter
   
-
-
4 711
4 711
4 711
Gjeld til selskap i samme konsern
   
-
-
25 856
25 856
25 856
Annen kortsiktig gjeld
   
-
-
57 840
57 840
57 840
Sum 2016
   
-
-
90 104
90 104
90 104
Sum 2015
   
73 578
-
110 539
184 117
184 117
               
Virkelig verdi hierarki - Finansielle eiendeler og forpliktelser
Ferd inndeler eiendeler og forpliktelser målt til virkelig verdi i balansen i et hierarki basert på grunnlaget for verdsettelsen. Hierarkiet har følgende nivåer:
               
Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler uten justeringer. Et aktivt marked kjennetegnes ved at det gjøres transaksjoner i markedet i verdipapiret med tilstrekkelig hyppighet og volum. Prisinformasjonen skal være løpende oppdatert og representere forventet salgsvederlag. Kun børsnoterte aksjer blir vurdert som nivå 1 investeringer.
               
Nivå 2: På nivå 2 klassifiseres investeringer hvor det finnes noterte priser, men markedene tilfredsstiller ikke kravene for å regnes som aktive. I tillegg vurderes investeringer hvor verdsettelsen i sin helhet kan avledes fra verdien av andre noterte priser, herunder verdi på underliggende verdipapirer, rentenivå, valutakurs eller lignende. Finansielle derivater som renteswaper og valutaterminer vurderes også som nivå 2 investeringer. Ferds hedgefondportefølje vurderes å tilfredsstille kravene til nivå 2. Disse fondene består av sammensatte porteføljer av aksjer, rentepapirer, råvarer og andre omsettelige derivater. For slike fond rapporteres verdi (NAV) løpende og den rapporterte NAV benyttes ved transaksjoner i fondet.
               
Nivå 3: Alle Ferds øvrige investeringer vurderes på nivå 3. Dette gjelder investeringer der all informasjon eller deler av informasjonen om verdi ikke kan observeres i markedet. Ferd benytter også verdsettelsesmodeller for investeringer der aksjen har liten eller ingen omsetning. Verdipapirer som verdsettes basert på noterte priser eller rapportert verdi (NAV), men hvor det må gjøres vesentlige justeringer vurderes også på nivå 3. For Ferd gjelder dette private equity- og andre fondsinvesteringer rapportert under øvrige der rapportert NAV må justeres for rabatter. En avstemming i bevegelsen av eiendelene på nivå 3 er vist i en egen tabell.
               
Ferd allokerer hver enkelt investering til sitt respektive nivå i hierarkiet ved anskaffelse. Overføringer fra et nivå til et annet skjer kun unntaksvis og utelukkende dersom det er skjedd endringer av betydning for nivåinndelingen ved den finansielle eiendelen. Dette kan skje eksempelvis ved at en unotert aksje har blitt børsnotert eller tilsvarende. En overføring mellom nivåene vil i så tilfelle gjøres når Ferd er blitt kjent med endringen.
               
Tabellen viser hvilket nivå i verdsettelseshierarkiet de ulike målemetodene for konsernets finansielle eiendeler målt til virkelig verdi vurderes å befinne seg:
Beløp i NOK 1 000
     
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sum 2016
Investeringer i datterselskaper
     
-
-
12 845 826
12 845 826
Noterte aksjer og andeler      
7 411 217
-
-
7 411 217
Unoterte aksjer og andeler      
-
-
2 475 854
2 475 854
Hedgefond      
-
3 707 612
1 138 672
4 846 284
Derivater og renteinvesteringer      
-
50 565
-
50 565
Annen kortsiktig gjeld      
-
-
-
-
Sum 2016       7 411 217 3 758 177 16 460 352 27 629 746
               
Beløp i NOK 1 000
     
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sum 2015
Investeringer i datterselskaper
     
-
-
11 440 623
11 440 623
Noterte aksjer og andeler      
7 283 017
-
-
7 283 017
Unoterte aksjer og andeler      
-
-
2 144 721
2 144 721
Hedgefond      
-
3 887 561
1 289 693
5 177 254
Derivater og renteinvesteringer      
-
135 912
-
135 912
Annen kortsiktig gjeld
     
-
-73 578
-
-73 578
Sum 2015       7 283 017 3 949 894 14 875 038 26 107 949
               
Avstemming av bevegelsen i eiendeler på nivå 3
Beløp i NOK 1 000
 
IB 01.01.16
Kjøp / emisjon
Salg og utbetalinger fra investeringer
Urealiserte gevinster og tap, innregnet i resultatet
Gevinst og tap innregnet i resultatet
UB 31.12.16
Investeringer i datterselskaper
 
11 440 623
594 803
-372 964
1 183 363
-
12 845 826
Unoterte aksjer og andeler
 
2 144 721
613 880
-299 135
-9 958
26 346
2 475 854
Hedgefond
 
1 289 693
179 113
-384 131
-56 228
110 224
1 138 672
Sum
 
14 875 038
1 387 796
-1 056 230
1 117 177
136 570
16 460 352
               
Beløp i NOK 1 000
 
IB 01.01.15
Kjøp / emisjon
Salg og utbetalinger fra investeringer
Urealiserte gevinster og tap, innregnet i resultatet
Gevinst og tap innregnet i resultatet
UB 31.12.15
Investeringer i datterselskaper
 
10 824 395
117 630
-
498 597
-
11 440 622
Unoterte aksjer og andeler
 
2 215 184
486 274
-358 003
-243 420
44 687
2 144 722
Hedgefond
 
1 759 410
199 069
-730 396
-445 596
507 206
1 289 693
Sum
 
14 798 989
802 973
-1 088 399
-190 419
551 893
14 875 038
               
Oversikt over benyttede inndata og sensitivitetsanalyse
Nedenfor presenteres en oversikt over de mest sentrale forutsetninger benyttet ved måling av virkelig verdi av Ferds investeringer, allokert til nivå 3 i hierarkiet. Vi viser også hvor sensitive verdien av investeringene er for endringer i forutsetningene.
               
Beløp i NOK 1 000
Balanseført verdi per 31.12.16
Benyttede og implisitte
EBITDA multipler
Verdi, dersom multippel reduseres med 10 prosent
Verdi, dersom multippel økes med 10 prosent
Benyttet diskonterings-rente
Verdi, dersom renten økes med 1 prosentpoeng
Verdi, dersom renten reduseres med 1 prosentpoeng
Investering i Ferd Eiendom AS 1)
3 037 765
- - -
6,6 % - 13,0 %
3 124 700
4 232 119
Øvrige investeringer i datterselskaper
9 808 061
8,8 - 13,9
8 054 000
10 745 000
- - -
               
Beløp i NOK 1 000
       
Estimerte rabatter ihht megler (intervall)
Verdi dersom rabatten økes med 10 prosent
Verdi dersom rabatten reduseres med 10 prosent
Hedgefond 2)
1 138 672
- - -
20 % - 88 %
1 074 401
1 199 765
               
1) Ca 77 % av Ferd Eiendom AS' portefølje er utleieeiendommer og sensitive for endring i diskonteringsrente.
2) Ca 50 % av hedgefondene på nivå 3 er sensitive for endring i rabatt.
NOTE 6
RISIKOSTYRING - INVESTERINGSAKTIVITETER
             
                 
Det har i perioden ikke vært vesentlige endringer knyttet til selskapets risikostyring.
                 
VERDIFALLSRISIKO OG ALLOKERING AV KAPITAL
Ferds allokering av kapitalen må være i tråd med eiers risikotoleranse. Et mål på denne risikotoleranse er hvor stort verdifall målt i kroner eller prosent eier aksepterer i tilfelle markedene Ferd er eksponert mot skulle oppleve kraftige og raske fall. Verdifallsrisikoen legger føringer på hvor stor andel av egenkapitalen som kan være investert i aktiva med høy risiko for verdifall. Dette måles og følges opp ved hjelp av stresstester. Tapsrisikoen blir vurdert som et mulig samlet verdifall uttrykt i kroner og som prosent av egenkapitalen. Ferds langsiktighet gjør at eier kan akseptere store svingninger i verdijustert egenkapital.
                 
KATEGORIER AV FINANSIELL RISIKO
Likviditetsrisiko
Ferd har likviditet i fokus. Ferd legger til grunn at avkastningen fra finansielle investeringer skal bidra til å dekke løpende renteutgifter.  Det er derfor viktig at Ferds balanse er likvid og at muligheten til å realisere aktiva samsvarer godt med løpetiden på gjelden. Ferd stiller krav om at under normale markedsforhold skal minst 4 milliarder kroner av de finansielle investeringene bestå av aktiva som kan realiseres i løpet av et kvartal.  Dette ivaretas først og fremst gjennom investeringer i børsnoterte aksjer og hedgefond. Forøvrig henvises til informasjon om Ferds lånefasiliteter, herunder oversikt over forfallsstruktur på gjelden i note 16.
                 
Valutarisiko
Ferd har et bevisst forhold til valutaeksponering. Vi legger til grunn at Ferd alltid vil ha en viss andel av egenkapitalen investert i euro, amerikanske dollar og svenske kroner, og sikrer derfor normalt ikke valutaeksponering til norske kroner.
                 
Ferd har følgende utestående valutaderivater på morselskapsnivå per 31.12.16:
         
Valutakjøp
Valutasalg
Beløp i NOK 1 000
       
Valuta
Beløp
Valuta
Beløp
         
NOK
3 476 600
USD
- 400 000
         
NOK
1 813 880
EUR
- 200 000
                 
SENSITIVITETSANALYSE, VERDIFALLSRISIKO INVESTERINGSVIRKSOMHET
Stresstesten er basert på en inndeling av Ferds egenkapital i ulike aktivaklasser, som utsettes for verdifall som følger:
- Norske aksjemarkedet faller 30 prosent
- Internasjonale aksjemarkeder faller 20 prosent
- Eiendom faller 10 prosent
- Kronekursen styrkes 10 prosent
                 
For å nyansere beregningene gjøres det en vurdering av om Ferds investeringer antas å falle mer eller mindre enn markedet. Det legges for eksempel til grunn at de unoterte investeringene i et stresstestscenario har et verdifall på 1,0- 1,3 ganger det norske aksjemarkedet.
                 
Beløp i NOK 1 000
           
2016
2 015
Kursrisiko: Norske aksjer faller 30 %
           
-4 600 000
-4 100 000
Kursrisiko: Internasjonale aksjer faller 20 %
           
-2 100 000
-1 700 000
Kursrisiko: Eiendom faller 10 %
           
- 400 000
- 300 000
Valutarisiko: Kronekursen styrkes med 10 %
           
-1 400 000
-1 200 000
Sum verdifall i verdijustert egenkapital
           
-8 500 000
-7 300 000
                 
Verdifall i % av verdijustert egenkapital
           
30%
28%
NOTE 7
AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER MED EIERANDEL OVER 10 %
 
     
 
Forretningskontor
Eierandel
Datterselskap
   
Elopak AS
Røyken
100,0 %
FC Well Invest AS
Bærum
100,0 %
FC-Invest AS
Bærum
100,0 %
Ferd Aibel Holding AS
Bærum
100,0 %
1912 Top Holding AS
Bærum
99,5 %
Ferd Eiendom AS
Bærum
100,0 %
Ferd Malta Holdings Ltd
Malta
100,0 %
Ferd MG Holding AS
Bærum
99,2 %
Ferd Sosiale Entreprenører AS
Bærum
100,0 %
Norse Crown Company Ltd. AS
Bærum
100,0 %
Swix Sport AS
Oslo
100,0 %
     
Anleggsaksjer og -andeler > 10 % eierandel
   
Herkules Capital I AS
 
40,0 %
     
Omløpsaksjer og andeler > 10 % eierandel
   
BC SPV I AS
 
75,8 %
Broodstock Capital Partners AS
 
40,0 %
Credo Invest nr 9 AS
 
50,3 %
Credo Invest nr 10 AS
 
91,3 %
Fjord Line AS
 
44,6 %
Energy Ventures II AS
 
26,0 %
Energy Ventures II KS
 
22,1 %
Energy Ventures III AS
 
25,0 %
Energy Ventures III GP LP
 
25,0 %
Energy Ventures III LP
 
18,7 %
Herkules Private Equity Fund II (LP-I) Limited
 
74,5 %
Herkules Private Equity Fund III (LP-I) Limited
 
25,1 %
Intera Fund I
 
12,0 %
Nordic Microfinance Initiative AS
 
14,2 %
Norwegian Microfinance Initiative AS
 
12,5 %
NMI Frontier
 
12,5 %
NMI Fund III
 
21,6 %
NMI Global
 
12,50%
Petroleum Geo-Services ASA
 
10,60%
Rolighedsvej, 9990 Skagen ApS
 
50,00%
Scatec Solar ASA
 
12,50%
SPV Herkules II LP
 
81,50%
SPV Verdane Winds
 
43,60%
The Future Group AS
 
14,50%
NOTE 8
SKATTER
 
     
Skattekostnad består av
   
Beløp i NOK 1 000
2016 2015
Betalbar inntektsskatt
111 730
69 025
Endring i utsatt skatt
-113 095
136 730
Skatt relatert til tidligere år
-27 968
- 16 877
Betalt kildeskatt
19 238
13 030
Skattekostnad
-10 096
201 908
     
Betalbar skatt i balansen
   
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Årets betalbare skatt
111 730
69 025
Avgitt konsernbidrag
-44 061
- 59 559
Betalt forhåndsskatt
- 10 321
-
Betalbar skatt fra tidligere år
-
- 9 467
Betalbar skatt i balansen
57 347
-
     
Avstemming fra nominell til effektiv skattesats    
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Resultat før skattekostnad
2 364 123
2 024 665
Forventet skattekostnad etter nominell skattesats (25 %)
591 031
546 659
Ikke skattepliktige gevinster/tap og utdelinger på verdipapirer
-487 923
- 414 993
Urealiserte verdiendringer på verdipapirer
-139 566
- 10 890
Justering av skatt tidligere perioder
11 354
- 16 877
Betalt kildeskatt
19 238
13 030
Skatt ført over OCI
-
- 522
Effekt av endring i skattesats
-10 282
- 28 789
Justering av utsatt skatt tidligere perioder *)
-
112 095
Skatteeffekten av andre permanente forskjeller
6 052
2 195
Skattekostnad
-10 096
201 908
Effektiv skattesats
-0,4 %
10,0 %
 
 
 
Utsatt skatt
   
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Fordringer
- 5 109
- 5 321
Gevinst- og tapskonto
2 357
3 069
Finansielle instrumenter
12 135
- 10 113
Varige driftsmidler
151
234
Avsetninger
- 1 025
5 323
Netto pensjoner
- 7 495
- 7 502
Aksjer og andeler
245 760
413 491
Fremførbart underskudd *)
-
- 39 322
Balanseført verdi 31.12, utsatt skatteforpliktelse
246 775
359 859
     
Endring i netto balanseført utsatt skatt
   
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Balanseført verdi 1.1.
359 859
223 128
Resultatført i perioden
- 113 095
137 253
Skatt ført mot totalresultatet (estimatavvik, pensjoner)
11
- 522
Balanseført verdi 31.12
246 775
359 859
     
*) Ferd inngikk et forlik med myndighetene 8. april 2016 og fikk fullt medhold i spørsmålet om fradragsrett for suksesshonorarer for inntektsåret 2013. Da tidligere år ikke var en del av forliket er fradragene for årene før 2013 ikke endelig avklart. Vi kan derfor regnskapsmessig ikke balanseføre utsatt skattefordel knyttet til disse årene.
NOTE 9
LØNNSKOSTNADER OG GODTGJØRELSER
     
         
Beløp i NOK 1 000
   
2016
2015
Lønn
   
93 665
63 544
Sosiale avgifter
   
8 109
10 878
Pensjonskostnader (se note 15)
   
6 437
7 828
Andre ytelser
   
2 931
3 309
Sum
   
111 142
85 559
         
Gjennomsnittlig antall årsverk
   
37
36
         
Lønn og honorarer til konsernsjef
       
         
Beløp i NOK 1 000
Lønn
Bonus
Naturalytelser
Pensjon
John Giverholt
3 553
1 627
259
1 595
         
Konsernsjefens bonusordning er begrenset oppad til 6 0 mill. Bonus er basert på oppnådde resultater i konsernet.
         
Konsernsjefen omfattes av Ferds kollektive pensjonsordninger for lønn under 12 G. Dette er en innskuddsordning (se også note 15). Konsernsjefen har dessuten en ytelsesordning for pensjonsgrunnlaget som er høyere enn 12 G men oppad begrenset til ca 2,4 mill., samt en førtidspensjonsordning som gir mulighet til å fratre ved oppnådd 65 års alder.
         
Konsernsjefen har rett til 9 måneders etterlønn dersom han må fratre sin stilling.
         
Honorarer til styret
Det er ikke utbetalt særskilt honorar for styreverv i Ferd AS.
NOTE 10
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
 
     
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Leie av bygninger o.l.
6 230
6 337
Honorarer til advokater, konsulenter og revisor
38 511
19 175
Reisekostnader
2 016
2 016
Tap og endring i nedskrivning på fordringer
-
- 12 836
Andre kostnader
18 410
19 150
Sum
65 167
33 841
NOTE 11
KOSTNADSFØRTE HONORAR TIL REVISORER
 
     
Oversikt over honorar til selskapets revisor, revisjons- og rådgivningsselskapet Ernst & Young AS:
     
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Revisjonshonorar
1 204
1 089
Andre tjenester utenfor revisjon
3 566
446
Sum
4 770
1 535
     
Andre tjenester utenfor revisjon er i hovedsak due diligence tjenester samt bistand til oversettelse av årsregnskap.
     
Alle beløp er eks mva.
NOTE 12
VARIGE DRIFTSMIDLER
   
       
2016
     
Beløp i NOK 1 000
Bygninger og tomter
Driftsløsøre og inventar
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
3 921
19 988
23 909
Tilgang
72
704
775
Avgang
-
- 2 346
- 2 346
Anskaffelseskost 31.12.
3 993
18 346
22 338
       
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
 
14 633
14 633
Årets avskrivninger
 
1 365
1 365
Avgang avskrivninger
 
- 2 000
- 2 000
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
 
13 999
13 999
       
Balanseført verdi 31.12.
3 993
4 347
8 339
       
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
-
4-10 år
 
Avskrivningsplan
 
Lineær
 
       
Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler
6 384
 
 
       
2015
     
Beløp i NOK 1 000
Bygninger og tomter
Driftsløsøre og inventar
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
3 921
20 746
24 667
Tilgang
-
1 366
1 366
Avgang
-
- 2 124
- 2 124
Anskaffelseskost 31.12.
3 921
19 988
23 909
       
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
 
14 564
14 564
Årets avskrivninger
 
1 282
1 282
Avgang avskrivninger
 
- 1 212
- 1 212
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
 
14 633
14 633
       
Balanseført verdi 31.12.
3 921
5 355
9 275
       
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
-
4-10 år
 
Avskrivningsplan
 
Lineær
 
       
Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler
6 337
   
NOTE 13
BANKINNSKUDD
 
     
Blant balanseførte bankinnskudd inngår følgende bundne midler:
     
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Skattetrekkskonto
4 731
4 624
NOTE 14
AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
 
     
Aksjekapitalen i selskapet per 31.12.16 består av 183 267 630 aksjer med pålydende NOK 1,-.
     
Eierstruktur
   
Aksjonærene i selskapet per 31.12.16 var:
 
Antall aksjer
Eierandel
Ferd Holding AS
183 267 630
100,00%
     
Ferd AS er datterselskap av Ferd Holding AS som igjen er datterselskap av Ferd JHA AS. Ferd deler forretningskontor med sine morselskap på Lysaker i Bærum. For konsernregnskapet til Ferd JHA AS, ta kontakt med Ferd.
     
Aksjer eid indirekte av daglig leder og styremedlemmer i Ferd AS:
Stemmeandel
Eierandel
Johan H. Andresen
69,94%
15,20%
     
Barna til Johan H. Andresen eier 84,8 % av Ferd AS indirekte gjennom aksjeeie i Ferd Holding AS.
NOTE 15
PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER
 
     
FERDS PENSJONSORDNINGER
Ferd har etablert pensjonsordninger i samsvar med norske lovkrav. De ansatte deltar i en innskuddsbasert pensjonsordning for lønn under 12G.
     
For lønn over 12 G har Ferd etablert en pensjonsordning som innebærer at de ansatte opptjener en pensjonsrettighet hvert år. Samtidig med etableringen ble ordningen lukket for nyansatte. Rettigheten består av en andel av lønnen over 12 G, samt en avkastningskomponent som avhenger av den ansattes valgte risikoprofil. Pensjonsordningen har mange fellestrekk med en innskuddsordning, men ettersom Ferd ikke gjennomfører løpende utbetalinger til et fond, men har valgt å sitte med avkastningsrisikoen selv, skal ordningen regnskapsmessig klassifiseres som en ytelseseordning. Ferd har innregnet forpliktelsen som en pensjonsforpliktelse og kostnadsfører de løpende innskuddene og den løpende avkastningen etter hvert som de pådras.
     
Konsernledelsen har dessuten en førtidspensjonsordning som gir de anledning til å gå av fra fylte 65 år. Dette er også en ytelsesordning.
     
Økonomiske forutsetninger per 31. desember
2016
2015
Diskonteringsrente
2,00%
1,90%
Forventet lønnsvekst
2,50%
2,50%
Fremtidig forventet pensjonsregulering
1,75%
1,75%
Forventet regulering av G
2,25%
2,25%
     
YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER
Spesifikasjon av innregnet forpliktelse
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Nåverdi av ikke-fondsbaserte pensjonsforpliktelser
31 227
30 007
Virkelig verdi av pensjonsmidler
-
-
Sum ytelsesbasert forpliktelse som er innregnet i balansen
31 227
30 007
     
Bevegelse i forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 01.01
30 007
24 659
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
2 087
3 053
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
1 262
361
Estimatavvik på pensjonsforpliktelsen
- 47
1 934
Utbetalte ytelser
- 2 237
-
Forpliktelser for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 31.12.
31 227
30 007
     
Estimatavvik innregnet i totalresultat
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Årets estimatavvik på pensjonsforpliktelsen (ytelsesbaserte ordninger)
47
- 1 934
Netto resultatført estimatavvik for ytelsesbaserte ordninger
47
- 1 934
     
Pensjonskostnad innregnet i resultatregnskap
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
2 244
3 053
Pensjonskostnad på innskuddsordninger
4 193
4 094
Sum pensjonskostnader innregnet i resultatregnskapet som lønnskostnader
6 437
7 147
     
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
1 261
361
Sum pensjonskostnader innregnet i resultatregnskapet som rentekostnader
1 261
361
NOTE 16
KORTSIKTIG RENTEBÆRENDE GJELD
 
     
 
Beløp i NOK 1 000
Lånebeløp i NOK 2016
Lånebeløp i NOK 2015
NOK
- -
Kortsiktig rentebærende gjeld 31.12 til pålydende
-
-
Aktiverte opptrekkskostnader
-14 442
-21 292
Balanseført verdi 31.12.
-14 442
-21 292
     
Ferd har en samlet lånefasilitet på 6 milliarder NOK. Opptrekkskostnader knyttet til fasiliteten er periodisert over løpetiden. Da vi ikke har opptrekk på lånefasaliteten klassifiseres de aktiverte opptrekskostnadene som andre fordringer.
NOTE 17
TRANSAKSJONER OG MELLOMVÆRENDER MED SELSKAP I SAMME KONSERN
 
     
Ferd AS har følgende utlån og mellomværender mot andre foretak i samme konsern:
     
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Fordringer
   
Kortsiktige fordringer mot foretak i samme konsern
41 401
118 691
Sum fordringer
41 401
118 691
     
Gjeld
   
Kortsiktig gjeld til foretak i samme konsern
25 856
71 124
Sum gjeld
25 856
71 124
     
Alle konserninterne mellomværender forrentes med 6 mnd NIBOR + 1,5%-poeng.
Langsiktige lån forrentes til antatte markedsbetingelser.
     
Beløp i NOK 1000
2016
2015
Utbytter og konsernbidrag
   
Utbytter
1 072 945
88 790
Konsernbidrag
78 930
181 220
Sum inntekter fra finansielle investeringer
1 151 875
270 010
     
Tjenester fakturert til konsernselskaper
   
Stabstjenester
358
7 368
Eiendomsforvaltning
15 656
15 737
Sum inntekter
16 014
23 105
     
Renter på konserninterne lån og mellomværender
   
Renteinntekt
5 593
6 352
Rentekostnader
- 6 274
-
Netto renteinntekter
- 682
6 352
NOTE 18
BETINGEDE OG IKKE BALANSEFØRTE FORPLIKTELSER
 
     
Garantiansvar og ikke balanseførte forpliktelser
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Forpliktelser til å yte egenkapitalinnskudd i datterforetak og andre foretak
175 000
343 500
Andre forpliktelser ovenfor datterselskaper
350 000
350 000
Ikke utbetalt, men kommittert kapital til fondsinvesteringer
881 815
702 106
Sum
1 406 815
1 395 606
     
Betingede forpliktelser og tvister
Ferd AS er for tiden ikke part i noen tvister.
     
Hendelser etter balansedagen
Det foreligger ingen kjente hendelser etter balansedagen som påvirker regnskapet for 2016.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS