Årsrapport 2016

Sosiale Entreprenører

Hovedresultater i 2016

l

Sosent-konferanse med 300 deltakere og svært gode tilbakemeldinger

Unicus gikk fra alumni til portefølje og ble vår første egenkapitalinvestering

Pøbelprosjektet ble kjøpt av Aleris som ønsker å spre dem via sitt eierskap

Generasjonsmøtet M ble Årets Sosiale Entreprenør, et selskap som har tatt veien fra Ungdomsbedrift til et ordinært selskap

r

2016 oppsummert

Dette ble året da vi fikk flere selskaper i Alumni-porteføljen enn i den aktive delen av porteføljen; 9 alumni og 5 i porteføljen. De samlede tallene viser at det tar tid å bygge sosiale selskaper, men at et solid flertall av våre sosiale entreprenører bygger seg jevnt sterkere. Ferd SE sin årlige konferanse samlet 300 engasjerte mennesker på Sentralen, i skapende dialog og samspill med kommune-Norge gjennom Oslo og Bærum kommune. 

De samlede tallene viser at det tar tid å bygge sosiale selskaper, men at et solid flertall av våre sosiale entreprenører bygger seg jevnt sterkere.

Videre var det to store milepæler knyttet til to av våre selskaper i alumni porteføljen – den første var at Unicus kom tilbake i Porteføljen gjennom at vi gjorde vår første egenkapitalinvestering.  Den andre var at Pøbelprosjektet ble en heleid datter av Aleris, som i møte med Ferd sier de ønsker å videreutvikle og spre selskapets løsning.

Markedet

Det tar tid å bygge et marked for sosiale entreprenører i Norge. Det er behov for flere investorer og flere kunder både offentlig og privat som tør å teste ut nye løsninger. Selskapene vi finner med nyskapende ideer for sosial effekt er i en svært tidlig fase eller i en oppstart. Det er få tradisjonelle investorer som vurderer denne typen selskap. 

Men det er endringer å spore, på slutten av 2016 var Pøbelprosjektet blitt så attraktivt at Aleris fant det opportunt å kjøpe hele selskapet og ser på det som en styrke i sin jakt på å vinne flere anbud inn mot NAV knyttet til det å få ungdom tilbake i jobb og skole.  Vi tror dette er begynnelsen på en trend der de private aktørene i velferdssektoren kommer til å bli mer oppmerksomme på de sosiale entreprenørene og den innovasjonen de representerer.

Vi har merket en klar økende interesse for å vurdere å investere i sosiale entreprenører fra miljøer som tradisjonelt har investert rent finansielt eller mer rent sosialt (familier, stiftelser etc.). Det å gå over til mer blandede investeringsmodeller viser seg å ta tid - både til diskusjoner og utvikling av strategier. Vi tror flere vil komme mer aktivt på investorbanen fremover. Ferd SE har tro på at Sparebankstiftelsene landet rundt har mye å bidra med av nettverk, lokal kunnskap og kapital til sosiale entreprenører og vi har sett at flere tenker i samme baner som det Sparebankstiftelsen Østfold og Akershus gjør.

Vi har merket en klar økende interesse for å vurdere å investere i sosiale entreprenører fra miljøer som tradisjonelt har investert rent finansielt eller mer rent sosialt (familier, stiftelser etc.).


Porteføljen
I utgangen av 2016 har vi 5 aktive porteføljebedrifter med oss, og 3 selskap som i løpet av året er gått over til Alumni-porteføljen. 2016 markerer en liten milepæl fordi vi for første gang har hentet en Alumni-bedrift opp igjen i porteføljen samtidig som vi har gjort vår første EK investering.  Dette ble gjort ved at vi kjøpte 37,6% Unicus for å bidra til skalering av selskapet. Den samlede porteføljen har bevist at de leverer verdier til samfunnet (Vista Analyse, 2014). Vår viktigste innsats er å bistå selskapene til å skape en solid dobbel bunnlinje med både sosiale og økonomiske resultater. Ved å vise at dette er gode investeringer for samfunnet ønsker vi å bane vei for at flere griper muligheten for å investere i å bygge et marked for sosiale entreprenører og selskaper med en klar dobbel bunnlinje. Fra vår eier Johan H. Andresen gjorde sin første avtale med en sosial entreprenør i 2008 har vi arbeidet aktivt med 18 selskaper og gitt mindre støttebeløp til nærmere 40 selskaper. I tillegg til vår kompetanse har vi brukt verktøy som tilskudd, lån og garantier for å bidra til selskapenes utvikling samt da også egenkapital. Vi har tro på de samme hovedprinsippene som mange andre sosiale investorer i Europa; langsiktige avtaler, støtte til oppbygging og profesjonalisering av organisasjonen (drift) og måling av sosial effekt. 

Gjennom året 2016 har vi mottatt og behandlet over 200 søknader og tatt opp tre nye entreprenører i Grunntrinn, det nyetablerte intensive "startåret" for porteføljen. Dersom selskapene utvikler seg som forventet dette året vil de gå over på 3-årsavtaler som de andre i porteføljen.  Vi har også avsluttet samarbeidet med Norsk Mestring som kom inn på Grunntrinn i 2015. De nye på Grunntrinn er:

Lydfarge – Maaike Visser har utviklet en metode der hver lyd tilordnes en farge og på den måten gjør det lettere for de som sliter med lesing og skriving å tilegne seg denne kunnskapen.

Minos - Mona Krahl (tidl. Johansen) er i ferd med å utvikle et HMS system for elever rettet inn mot skoler i Norge.  Det er et ekspertsystem som omhandler alvorlige temaer som mobbing, omsorgssvikt og psykisk uhelse.

Medarbeiderne – Chris Klemmetvold ansetter tidligere rusmisbrukere.  Hovedproduktet til Medarbeiderne er en abonnementstjeneste der man henter glass, metall, små-elektrisk avfall, etc hos privatpersoner og bedrifter.  Dernest har de også en tjeneste der man leier ut ansatte til å gjøre småoppgaver hos private og bedrifter.


Alumni-porteføljen

Målet med alle våre investeringer er at virksomhetene skal stå på egne økonomiske ben i løpet av en 3 til 6 års periode. De sosiale entreprenørene våre får tilbud om å flytte over til Alumni-porteføljen når vi avslutter våre aktive avtaler. Dette innebærer deltakelse på våre samlinger 2-3 ganger i året for alle porteføljebedriftene og oppdatering på økonomiske og sosiale resultater. I 2016 gikk Forandringsfabrikken, Monsterbedriften og Lyk-z over i Alumni-porteføljen, mens Unicus gikk den andre veien (fra alumni til portefølje). De andre i porteføljen er Gatemagasinet Asfalt, Ungt Entreprenørskap, Forskerfabrikken, Pøbelprosjektet, Trivselsleder og Gladiator. Det disse virksomhetene har oppnådd er vi utrolig stolte av.


Konferansen Sosialt Entreprenørskap 2016

Årets Sosent-konferanse var spisset inn mot kommunene som offentlige kunder og rammesettere. Vi inngikk et samarbeid med kommunene Oslo, Asker og Bærum for å sikre relevans i innholdet på konferansen, og for å skape ytterligere engasjement i kommuner som allerede er kommet langt i sitt arbeid med sosiale entreprenører. Konferansen ble avholdt 26. oktober på Sentralen i Oslo med ca 125 deltagere fra offentlig sektor, av ca 300 totalt. Resten av deltagerne var næringsliv, investorer og sosiale entreprenører. Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sto selv på scenen på årets konferanse for å presentere departementets "kokebok" for sosiale entreprenører i kommunen. Sjelden eller aldri har så mange sosiale entreprenører i Norge vært samlet på et sted. Femogtyve av disse presenterte seg og sine virksomheter fra fire ulike scener på konferansedagen. Alle deltagere fikk bli kjent med tolv ulike entreprenører, på områder de selv har interesse for (eldre, barn og unge, flyktninger og arbeid). Dette ble svært vellykket og har avstedkommet flere gode kontaktpunkter i etterkant. Konferansen ble filmet, og du kan se disse og finne informasjon om alle den femogtyve entreprenørene som sto på scenen denne dagen på www.sosentkonferansen.no.

Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sto selv på scenen på årets konferanse for å presentere departementets "kokebok" for sosiale entreprenører i kommunen.

Generasjonsmøtet M ble kåret til Årets Sosiale Entreprenør 2016. Generasjonsmøtet M ble startet som en ungdomsbedrift for 5 år siden på Foss VGS i Oslo, som et ledd i Ungt Entreprenørskaps innsats i skolen. Årets pris gir derfor også heder og annerkjennelse til UE.
 

Åpent hus

Johan, Katinka og resten av de ansatte i FSE har også i år tatt på seg foredrag og presentasjoner i inn- og utland. Det har vært holdt mer enn 60 presentasjoner i løpet av året. Vi har fortsatt våre jevnlige "Åpent hus", fem ganger i 2016. Dette er et to-timers møte i Ferds lokaler på Lysaker, som vi inviterer til via nett og sosiale medier. Her kan hvem som helst komme og møte oss, høre om sosialt entreprenørskap og lufte sine utfordringer. Til sammen deltok ca 55 personer i 2016.
 

Organisasjon

Forretningsområdet har i 2016 bestått av 4,8 årsverk, fordelt på fem fast ansatte. Staben består av 2 kvinner og 3 menn og har vært stabil gjennom året.  Vi ser at den økte bemanningen har medført at vi har kunnet jobbe tettere med entreprenørene enn vi har gjort tidligere.  Det har også medført at vi har kunnet styrkes satsningen på det å bygge markedsplassen for sosiale entreprenører samt at vi har kunnet bruke tid på å jobbe med andre potensielle investorer.
 

Fremtidsutsikter

Sosialt entreprenørskap er et område i vekst internasjonalt og med en stadig økende interesse også i Norge. Ferd SE opplever stor pågang fra andre aktører som ønsker å lære av våre erfaringer og samarbeide om mulige prosjekter. Vi deler aktivt fra det vi har lært både gjennom foredrag og møter med aktuelle aktører. Vi har valgt å prioritere miljøer og personer der vi mener det er et stort potensiale for handling og effekt, i en positiv retning for sosialt entreprenørskap.

Les mer om Ferd Sosiale Entreprenører og deres portefølje her.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS