Årsrapport 2016

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring.jpg

Eierstyring og selskapsledelse – internasjonalt gjerne benevnt «Corporate Governance» – kan beskrives som et system som fastsetter hvordan et selskap skal styres og kontrolleres. Systemet beskriver fordelingen av rettigheter og ansvar mellom selskapets organer, eiere og andre interessenter, og gir regler for beslutningsprosessene knyttet til bedriftens mål, strategier, virkemidler og selskapsforhold. Også systemene for kontroll og tilbakemeldinger inngår.

Mål
Målet for Corporate Governance i Ferd er å bidra til bedre resultater over tid gjennom å legge til rette for bedre beslutningsprosesser, mer presise risikovurderinger og riktigere beslutninger. Dette sikrer igjen at konsernet som helhet driver innenfor vedtatte strategier og risikonivåer, og at disse er tilpasset eierens ønsker.

Korte beslutningsveier og ubyråkratisk saksbehandling er viktige konkurransemessige fortrinn for Ferd. For å bevare disse fortrinnene er det viktig at selskapet har klart definerte rammer og fullmakter, slik at beslutningsmyndighet i stor utstrekning kan delegeres.

Forholdet til anbefalt praksis
En rekke av forholdene som behandles i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er ikke relevante for Ferd i og med at selskapet har privat eiere. Anbefalingene følges likevel der dette er hensiktsmessig, og de er nyttige verktøy når Ferd søker å ivareta sine eierinteresser i andre selskaper. I Norge er det praksis for at selskaper skal ha et klart skille mellom styret og ledelsen («two-tier boards»). I familieeide bedrifter har familiemedlemmer ofte posisjoner i både styret og ledelsen, men Ferd har valgt en modell for Corporate Governance som samsvarer med anbefalt praksis i Norge. Konsernets eier er styreleder og ikke medlem av selskapets administrasjon. De fire øvrige styremedlemmene er eksterne og uavhengig av konsernets eier og administrasjon.

Eierprinsipper i børsnoterte selskaper hvor Ferd har styrerepresentasjon
Følgende eierprinsipper er utarbeidet for børsnoterte selskaper hvor Ferd har styrerepresentasjon.

 1. Ferd skal skape varige verdier og sette tydelige spor
  • Verdiskaping skal skje ved etterlevelse av Ferds verdier: Troverdighet, eventyrlyst, lagspill og langsiktighet
 2. Ferd skal være en verdiskapende eier
  • Vi vil støtte styrene og selskapene til å levere langsiktig verdiskaping
  • Vi forventer at selskapene følger de strengeste etiske og samfunnsansvarsregler i alle aksjonærenes interesse
 3. Ferd skal være en kunnskapsrik og konstruktiv eier
  • Vi skal ha innsikt og kunnskap men samtidig et åpent sinn
  • Vi arbeider med mennesker og ikke i mot mennesker
 4. Ferd skal som eier arbeide for å ivareta aksjonærfelleskapets interesser
  • Ferd vil sørge for likebehandling av alle aksjonærer

Styret
Styret i Ferd Holding er underlagt de formelle krav som loven stiller, og arbeider etter vedtatt instruks. For Ferd betyr dette mer konkret at styret har følgende ansvarsområder:

 • Forretningsidé, visjon og verdier (FVV)
 • Strategi for konsernet
 • Risikostyring
 • Organisasjon og insentivsystemer
 • Halvårs- og årsregnskap
 • Budsjett
 • Opprettelse av nye forretningsområder, helt eller delvis salg av eksisterende forretningsområder, og strategiske samarbeidsavtaler på forretningsområdenivå

Styret i Ferd Holding besto ved årets utgang av fem medlemmer, hvorav fire eksterne.

Eier og ledelse ser det som meget verdifullt å ha et styre med et flertall av uavhengige medlemmer hvis eneste tilknytning til Ferd er et ansvar for å ivareta konsernets interesser:

 • Konsernstyret bidrar til å definere hva som er tilfredsstillende resultater og kvaliteter i beslutningsprosessene.
 • Medlemmenes kompetanse og erfaring fra andre miljøer gir positive bidrag til konsernets strategiprosesser, risikostyring og lederrekruttering.
 • Medlemmene bringer inn verdifulle tilskudd til Ferds nettverk, og bidrar til at konsernet blir oppfattet positivt av samarbeidspartnere og eksterne miljøer.

Konsernledelsen
Ferd har en konsernledelse bestående av konsernsjef, konserndirektør for investeringer (Chief Investment Officer) og finansdirektør. Konsernledelsen er et rådgivende organ for konsernsjefen ved saker som skal behandles av styret i Ferd Holding, og generelt i utøvelsen av hans fullmakter.

Advisory board
Ferds Advisory Board skal tilføre konsernet kompetanse og erfaring fra ledelse av industriell virksomhet. Medlemmene deltar aktivt med kunnskap og nettverk gjennom investeringsprosessene samt innehar styreverv i flere av Ferds porteføljeselskaper. Ferds Advisory Board består for tiden av to personer.

Forretningsområdene
Konsernet er organisert i fem forretningsområder. Disse er Ferd Capital, Ferd Invest, Ferd Hedgefond, Ferd Eiendom og Ferd Sosiale Entreprenører.

Ferd Capitals mandater omfatter børsnoterte selskaper, Special Investments og privateide selskaper. I Special Investments mandatet kan Ferd Capital investere i de fleste delene av kapitalstrukturen og det er ingen krav til eierandel eller innflytelse. Ferd Invest investerer i nordiske børsnoterte aksjer. Mandatet til Ferd Hedgefond er å investere i fond med antatt gode forvaltere innen ulike investeringsstrategier. Ferd Eiendom investerer i utviklingsprosjekter, for eksempel boligeiendommer for salg, oppføring eller rehabilitering av kontorbygg og utvikling av lager- og logistikkeiendommer. Ferd Sosiale Entreprenører investerer i selskaper og prosjekter som reflekterer Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor gjennom innovative løsninger på sosiale problemer.
 

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS