Årsrapport 2016

NOTE 17
TRANSAKSJONER OG MELLOMVÆRENDER MED SELSKAP I SAMME KONSERN
 
     
Ferd AS har følgende utlån og mellomværender mot andre foretak i samme konsern:
     
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Fordringer
   
Kortsiktige fordringer mot foretak i samme konsern
41 401
118 691
Sum fordringer
41 401
118 691
     
Gjeld
   
Kortsiktig gjeld til foretak i samme konsern
25 856
71 124
Sum gjeld
25 856
71 124
     
Alle konserninterne mellomværender forrentes med 6 mnd NIBOR + 1,5%-poeng.
Langsiktige lån forrentes til antatte markedsbetingelser.
     
Beløp i NOK 1000
2016
2015
Utbytter og konsernbidrag
   
Utbytter
1 072 945
88 790
Konsernbidrag
78 930
181 220
Sum inntekter fra finansielle investeringer
1 151 875
270 010
     
Tjenester fakturert til konsernselskaper
   
Stabstjenester
358
7 368
Eiendomsforvaltning
15 656
15 737
Sum inntekter
16 014
23 105
     
Renter på konserninterne lån og mellomværender
   
Renteinntekt
5 593
6 352
Rentekostnader
- 6 274
-
Netto renteinntekter
- 682
6 352

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS