Årsrapport 2016

NOTE 12
VARIGE DRIFTSMIDLER
   
       
2016
     
Beløp i NOK 1 000
Bygninger og tomter
Driftsløsøre og inventar
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
3 921
19 988
23 909
Tilgang
72
704
775
Avgang
-
- 2 346
- 2 346
Anskaffelseskost 31.12.
3 993
18 346
22 338
       
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
 
14 633
14 633
Årets avskrivninger
 
1 365
1 365
Avgang avskrivninger
 
- 2 000
- 2 000
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
 
13 999
13 999
       
Balanseført verdi 31.12.
3 993
4 347
8 339
       
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
-
4-10 år
 
Avskrivningsplan
 
Lineær
 
       
Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler
6 384
 
 
       
2015
     
Beløp i NOK 1 000
Bygninger og tomter
Driftsløsøre og inventar
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
3 921
20 746
24 667
Tilgang
-
1 366
1 366
Avgang
-
- 2 124
- 2 124
Anskaffelseskost 31.12.
3 921
19 988
23 909
       
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
 
14 564
14 564
Årets avskrivninger
 
1 282
1 282
Avgang avskrivninger
 
- 1 212
- 1 212
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
 
14 633
14 633
       
Balanseført verdi 31.12.
3 921
5 355
9 275
       
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
-
4-10 år
 
Avskrivningsplan
 
Lineær
 
       
Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler
6 337
   

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS