Årsrapport 2016

NOTE 15
PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER
 
     
FERDS PENSJONSORDNINGER
Ferd har etablert pensjonsordninger i samsvar med norske lovkrav. De ansatte deltar i en innskuddsbasert pensjonsordning for lønn under 12G.
     
For lønn over 12 G har Ferd etablert en pensjonsordning som innebærer at de ansatte opptjener en pensjonsrettighet hvert år. Samtidig med etableringen ble ordningen lukket for nyansatte. Rettigheten består av en andel av lønnen over 12 G, samt en avkastningskomponent som avhenger av den ansattes valgte risikoprofil. Pensjonsordningen har mange fellestrekk med en innskuddsordning, men ettersom Ferd ikke gjennomfører løpende utbetalinger til et fond, men har valgt å sitte med avkastningsrisikoen selv, skal ordningen regnskapsmessig klassifiseres som en ytelseseordning. Ferd har innregnet forpliktelsen som en pensjonsforpliktelse og kostnadsfører de løpende innskuddene og den løpende avkastningen etter hvert som de pådras.
     
Konsernledelsen har dessuten en førtidspensjonsordning som gir de anledning til å gå av fra fylte 65 år. Dette er også en ytelsesordning.
     
Økonomiske forutsetninger per 31. desember
2016
2015
Diskonteringsrente
2,00%
1,90%
Forventet lønnsvekst
2,50%
2,50%
Fremtidig forventet pensjonsregulering
1,75%
1,75%
Forventet regulering av G
2,25%
2,25%
     
YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER
Spesifikasjon av innregnet forpliktelse
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Nåverdi av ikke-fondsbaserte pensjonsforpliktelser
31 227
30 007
Virkelig verdi av pensjonsmidler
-
-
Sum ytelsesbasert forpliktelse som er innregnet i balansen
31 227
30 007
     
Bevegelse i forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 01.01
30 007
24 659
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
2 087
3 053
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
1 262
361
Estimatavvik på pensjonsforpliktelsen
- 47
1 934
Utbetalte ytelser
- 2 237
-
Forpliktelser for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 31.12.
31 227
30 007
     
Estimatavvik innregnet i totalresultat
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Årets estimatavvik på pensjonsforpliktelsen (ytelsesbaserte ordninger)
47
- 1 934
Netto resultatført estimatavvik for ytelsesbaserte ordninger
47
- 1 934
     
Pensjonskostnad innregnet i resultatregnskap
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
2 244
3 053
Pensjonskostnad på innskuddsordninger
4 193
4 094
Sum pensjonskostnader innregnet i resultatregnskapet som lønnskostnader
6 437
7 147
     
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
1 261
361
Sum pensjonskostnader innregnet i resultatregnskapet som rentekostnader
1 261
361

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS