Årsrapport 2016

NOTE 3
DRIFTSSEGMENTER
         
             
Ferd avlegger segmentrapportering i samsvar med IFRS 8. Ferd er et investeringsselskap og selskapets ledelse fatter beslutninger, følger opp og evaluerer beslutningene basert på verdiutviklingen og virkelig verdi på selskapets investeringer.
             
Ferd har fire kommersielle forretningsområder:
             
Ferd Capital er en langsiktig investor som arbeider aktivt med selskapene i eierperioden for å sikre en best mulig verdiutvikling. Ferd Capital består av tre mandater: Ikke-børstnoterte selskaper, børsnoterte selskaper og Special Investments.
             
Ferd Capitals største investeringer per 31.12.2016 er:
- Elopak (100,0 prosent eierandel) er en av verdens ledende leverandører av emballasjesystemer for flytende næringsmidler. Med en organisasjon og samarbeidspartnere i mer enn 40 land, selges og markedsføres selskapets produkter i over 100 land.
- Aibel (49,4 prosent eierandel) er en ledende leverandør til internasjonal oppstrøms olje- og gassindustri med fokus på norsk sokkel. Selskapet står for drift, vedlikehold og modifikasjoner av offshore- og landbaserte anlegg, og leverer også komplette produksjons- og prosessanlegg.
- Interwell (58,1 prosent eierandel) er en ledende norsk leverandør av høytekonologiske brønnverktøy til den internasjonale olje - og gassindustrien. Selskapets viktigste marked er norsk kontinentalsokkel, men har i de senere årene etablert en tilstedeværelse i flere viktige markeder internasjonalt.
- Swix Sport (100,0 prosent eierandel) utvikler, produserer og markedsfører skismøring, staver, tilbehør og tekstiler til sport og aktiv fritid. Selskapet har en omfattende virksomhet i Norge og utlandet.
- Mestergruppen (78,4 prosent eierandel) er en ledende aktør i det norske byggevaremarkedet med fokus på den profesjonelle delen av markedet. Selskapets virksomhet omfatter salg av byggevarer, tomte- og prosjektutvikling og hus- og hyttekjeder.
- Servi (99,5 prosent eierandel) utvikler og produserer kundespesifikke hydraulikksystemer, sylindre og ventiler til offshore, maritim og landbasert industri.
- Fjord Line (44,6 prosent eierandel) er et moderne rederi som tilbyr sjøtransport mellom Norge, Danmark og Sverige. I tillegg til passasjertrafikk har Fjord Line god kapasitet på frakt av alle typer nyttekjøretøy og gods, som håndteres av rederiets cargoavdelinger i Norge og Danmark.
- Petroleum Geo-Services (10,6 prosent eierandel) leverer blant annet seismikk, elektromagnetiske tjenester og reservoaranalyser til oljeselskaper som driver offshorevirksomhet over hele verden.
- Scatec Solar (12,5 prosent eierandel) utvikler, bygger, eier og opererer solenergianlegg over hele verden.
- Benchmark Holdings (11,1 prosent eierandel) forbedrer fiskehelse innen oppdrett gjennom produksjon av spesialfôr, rogn og vaksiner.
             
Ferd Invest investerer i hovedsak i børsnoterte nordiske aksjeselskaper, ambisjonen er å slå en nordisk aksjeindeks (MSCI Nordic Mid Cap Index). Investeringsteamet fokuserer ikke på referanseindeksen i forvaltingen av porteføljen, men er opptatt av selskapene de investerer i og utviklingen i disse.
             
Ferd Hedgefond har to mandater. Hedgefond foretar investeringer i ulike typer hedgefond som forvaltes av eksterne hedgefondmiljøer. Målsetningen er å oppnå attraktiv risikojustert avkastning, både i absolutt forstand og relativt til hedgefondindeksen (HFRI FoF: Conservative Index). I Global Fund Opportunities mandatet (GFO), kan Ferd Hedgefond investere i eksternt forvaltede muligheter som ikke passer inn i hedgefondporteføljen.
             
Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med ansvar for konsernets eiendomssatsing. Utvikling skjer i hovedsak innenfor boligprosjekter, utvikling og bygging av nye kontorbygg og utvikling av lager/kombinasjonsbygg. Ferd Eiendom gjennomfører prosjekter alene eller i samarbeid med utvalgte partnere. Det gjøres også rene finansielle eiendomsinvesteringer.
             
Øvrig virksomhet består hovedsakelig av investeringer i eksternt forvaltede private equity fond og hedgefond kjøpt i annenhåndmarkedet. I Øvrig virksomhet inngår også finansielle instrumenter ledelsen kan benytte for å justere den samlede risikoeksponering. I tillegg inngår kostnader til selskapets ledelse, stab og internbank.
             
Beløp i NOK 1 000
Ferd AS
Ferd Capital
Ferd Invest
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
Resultat 2016
           
Driftsinntekter
2 390 182
1 859 955
- 523
-59 429
678 084
-87 904
Driftskostnader
-177 674
-72 307
-11 302
-13 833
-22 002
-58 231
Driftsresultat
2 212 508
1 787 648
-11 825
-73 262
656 081
-146 135
             
Balanse 31.12.16
           
Investeringer i datterselskaper
12 845 826
9 712 096
-
-
3 037 765
95 965
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
14 783 920
3 197 231
5 262 505
3 630 412
130
2 693 642
Bankinnskudd / trekk på konsernkonto
482 949
488 315
12 031
-67 344
-422 745
472 692
Øvrige eiendeler
462 080
117 714
8 424
220 104
17 364
98 474
Sum eiendeler
28 574 775
13 515 356
5 282 960
3 783 172
2 632 514
3 360 774
             
Beløp i NOK 1 000
Ferd AS
Ferd Capital
Ferd Invest
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
Resultat 2015
           
Driftsinntekter
2 684 932
319 149
1 419 496
144 630
336 008
465 648
Driftskostnader
- 120 681
- 33 006
- 9 181
- 11 570
- 20 298
- 46 626
Driftsresultat
2 564 250
286 143
1 410 315
133 060
315 710
419 022
             
Balanse 31.12.15
           
Investeringer i datterselskaper
11 440 623
8 919 426
-
-
2 423 020
98 178
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
14 740 904
1 573 941
6 218 513
3 887 560
130
3 060 760
Bankinnskudd / trekk på konsernkonto
3 285
18 240
53 061
41 352
- 439 971
330 603
Øvrige eiendeler
515 463
104 811
27 132
95 173
63 399
224 948
Sum eiendeler
26 700 276
10 616 418
6 298 707
4 024 085
2 046 577
3 714 489

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS