Årsrapport 2016

NOTE 9
LØNNSKOSTNADER OG GODTGJØRELSER
     
         
Beløp i NOK 1 000
   
2016
2015
Lønn
   
93 665
63 544
Sosiale avgifter
   
8 109
10 878
Pensjonskostnader (se note 15)
   
6 437
7 828
Andre ytelser
   
2 931
3 309
Sum
   
111 142
85 559
         
Gjennomsnittlig antall årsverk
   
37
36
         
Lønn og honorarer til konsernsjef
       
         
Beløp i NOK 1 000
Lønn
Bonus
Naturalytelser
Pensjon
John Giverholt
3 553
1 627
259
1 595
         
Konsernsjefens bonusordning er begrenset oppad til 6 0 mill. Bonus er basert på oppnådde resultater i konsernet.
         
Konsernsjefen omfattes av Ferds kollektive pensjonsordninger for lønn under 12 G. Dette er en innskuddsordning (se også note 15). Konsernsjefen har dessuten en ytelsesordning for pensjonsgrunnlaget som er høyere enn 12 G men oppad begrenset til ca 2,4 mill., samt en førtidspensjonsordning som gir mulighet til å fratre ved oppnådd 65 års alder.
         
Konsernsjefen har rett til 9 måneders etterlønn dersom han må fratre sin stilling.
         
Honorarer til styret
Det er ikke utbetalt særskilt honorar for styreverv i Ferd AS.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS