Årsrapport 2016

NOTE 13
GOODWILL OG OPPLYSNINGER OM VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNINGER
             
                 
I samsvar med IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger, har netto eiendeler for oppkjøpte selskaper blitt vurdert til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Den resterende del av vederlaget etter at kjøpesummen har blitt allokert til identifiserbare eiendeler og gjeld, er behandlet som goodwill. Tabellene under viser verdien og bevegelsene i de ulike goodwillpostene i konsernet:
                 
2016
               
Beløp i NOK 1 000
   
Interwell
Servi
Elopak Europa
Byggtorget og Nordek
Annet
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
 
 
1 212 016
388 289
579 464
-
20 916
2 200 685
Tilgang
   
-
1 600
-
426 832
-
428 432
Avgang
   
-
-
-
-
-
-
Valutaomregningsdifferanser
   
-
-
-38 021
-
- 237
-38 258
Anskaffelseskost 31.12.
 
 
1 212 016
389 889
541 444
426 832
20 679
2 590 860
               
 
Akkumulerte nedskrivninger 1.1.
 
 
-
200 000
59 606
-
-
259 606
Nedskrivninger
   
3 899
720
-
-
-
4 619
Avgang
   
-
-
-
-
-
-
Valutaomregningsdifferanser
   
-
-
-3 062
-
- 119
-3 181
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
 
 
3 899
200 720
56 544
-
- 119
261 043
                 
Balanseført verdi 31.12.
 
 
1 208 117
189 169
484 899
426 832
20 798
2 329 816
                 
Endringer i 2016:
               
Mestergruppen kjøpte 100 % av Byggtorget med regnskapsmessig virkning fra 24.05.2016 og 100 % av Nordek med regnskapsmessig virkning fra 21.11.2016. I den forbindelse ble det innregnet goodwill på henholdsvis 56 millioner for Byggtorget og 370 millioner for Nordek. Mestergruppen ser et betydelig synergipotensial gjennom disse oppkjøpene og de har styrket Mestergruppens posisjon i markedet gjennom tilgang på kompetanse og styrket merkenavn tilknyttet kjedene XL-Bygg, Blink-Hus og Byggtorget.
                 
Nordek og Byggtorget har påvirket Ferds konsernregnskap med tilsammen 545 millioner i inntekter og 14 millioner i EBITDA i 2016.
 
                 
2015
               
Beløp i NOK 1 000
   
Interwell
Servi
Elopak Europa
Seco Invest (Tele-Computing)
Annet
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
 
 
1 212 016
386 289
541 404
612 607
20 905
2 773 221
Tilgang
   
-
2 000
-
6 327
-
8 327
Avgang
   
-
-
-
-
-
-
Reklassifisert som eiendeler holdt for salg
   
-
-
-
-618 934
-
-618 934
Valutaomregningsdifferanser
   
-
-
38 060
-
11
38 071
Anskaffelseskost 31.12.
   
1 212 016
388 289
579 464
-
20 916
2 200 685
                 
Akkumulerte nedskrivninger 1.1.
 
 
-
-
55 971
-
-
55 971
Nedskrivninger
   
-
200 000
-
-
-
200 000
Avgang
   
-
-
-
-
-
-
Valutaomregningsdifferanser
   
-
-
3 635
-
-
3 635
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
 
 
-
200 000
59 606
-
-
259 606
                 
Balanseført verdi 31.12.
   
1 212 016
188 289
519 858
-
20 916
1 941 079
                 
Endringer i 2015:
               
Det var ingen vesentlige tilganger av goodwill i 2015. Goodwill knyttet til TeleComputing har blitt reklassifisert som eiendeler holdt for salg som følge av forestående salg av virksomheten.
                 
Ferd har valgt å nedskrive goodwill knyttet til Servi med 200 millioner, resultatført som av- og nedskrivninger i totalresultatet. Årsaken til nedskrivningen skyldes negativ utvikling i oljepris med tilhørende utfordringer i markedet for Servi.
                 
Nedskrivningstester for goodwill:
               
Goodwill allokeres til konsernets kontantgenererende enheter og testes for verdifall årlig, eller oftere hvis det er indikatorer på at beløpene kan ha vært utsatt for verdifall. Testing for verdifall innebærer fastsettelse av gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende enheten. Gjenvinnbart beløp blir fastsatt ved å neddiskontere forventede kontantstrømmer, basert på den kontantgenererende enhetens forretningsplaner. Diskonteringsrente benyttet på de fremtidige kontantstrømmene er basert på konsernets vektede gjennomsnittlige kapitalkostnad (WACC), tilpasset markedets oppfatning av risikoforhold for de enkelte kontantstrømsgenererende enheter. Vekstrater er benyttet for å fremskrive kontantstrømmer utover periodene dekket av forretningsplanene.
                 
Kontantgenererende enheter:
           
Goodwillpostene som er spesifisert over knytter seg til Ferd Capitals investeringer i konsernselskapene Elopak, Interwell, Mestergruppen og Servi, samt noen mindre goodwillposter.
                 
Goodwill vedrørende Elopak er allokert til den kontantgenererende enheten Europa, som består av Elopaks europeiske markeder samt den interne produksjons- og forsyningsorganisasjonen. Denne goodwillposten har en bokført verdi på 485 millioner kroner pr. 31.12.2016. Begrunnelsen for å definere Europa som kontantgenererende enhet er dynamikken i det europeiske markedet. Trenden er at kunder slår seg sammen og lett har tilgang på tilbudet i hele Europa. Elopak tilpasser seg kundene ved å fordele produksjon av kartonger for de ulike markedene i henhold til optimal produksjonseffektivitet i Europa. Historiske geografiske kriterier for produksjon og etterspørsel fra kunder er ikke lenger så fremtrengende. Som følge av utviklingen, vil splitten av marginer langs Elopaks verdikjede kunne endres fra et år til et annet, hvilket fører til at samlet europeisk virksomhet blir den beste indikatoren for å vurdere om verdien av goodwill er intakt.
 
Goodwill identifisert ved oppkjøpet av Servi er allokert til Servi samlet som kontantgenererende enhet. Dette skyldes Servis samordnede og velintegrerte virksomhet. Balanseført verdi pr 31.12.16 på 188 millioner kroner etter at vi i 2015 gjennomførte en nedskrivning på 200 millioner.
 
Oppkjøpet av Interwell i 2014 medførte en innregning av goodwill på 345 millioner kroner på Ferd-nivå. Denne goodwillen er allokert til hele Interwell som en felles kontantgenererende enhet, som er det nivået Ferd følger opp Interwell. I Interwell-konsernet eksisterer det imidlertid ytterligere 863 millioner kroner i goodwill fra oppkjøp gjennomført av Interwell. Denne goodwillen er allokert til to separate kontantgenererende enheter, Interwell Norge og Interwell Technology, da disse forretningsområdene genererer inngående kontantstrømmer separat.
                 
I forbindelse med oppkjøpene i 2016 ble det innregnet goodwill på to kontantgenererende enheter, henholdsvis 56 millioner vedrørende Byggtorget og 370 millioner vedrørende Nordek.
                 
Verdifalltest og forutsetninger lagt til grunn:
Gjennvinnbart beløp for den kontantgenererende enheten, beregnes basert på nåverdiberegning av forventede kontantstrømmer. Kontantstrømmene som legges til grunn for verdifalltesten er basert på forutsetninger om fremtidige salgsvolum, utsalgspriser og direkte kostnader. Disse forutsetningene baseres på historisk erfaring fra markedet, vedtatte budsjetter og konsernets forventninger om endringer i markedet. Ved gjennomføring av verdifallstest er konsernets forventninger at det ikke vil være vesentlige endringer i dagens handelsnivå, slik at forventet kontantstrøm i stor grad er en videreføring av observerte trender.
                 
Fastsatt kontantstrøm neddiskonteres med diskonteringsrente. Benyttet diskonteringsrente og andre forutsetninger er vist nedenfor.
 
For alle kontantgenererende enhetene er beregnet gjennvinnbart beløp i verdifallstestene positive og basert på testene konkluderes det med at det ikke foreligger verdifall som vil medføre nedskrivning i 2016. Usikkerheten forbundet med forutsetningene testingen for verdifall bygger på er belyst gjennom sensitivitetsanalyser. Konklusjonene er testet for endringer i diskonteringssatsen og vekstratene.
 
 
                 
     
Diskonteringsrente etter skatt (WACC)
Vekstrate år 2–5
Langsiktig vekstrate
     
2016
2015
2016
2015
2016
2015
Elopak Europa
   
4,20%
3,90%
0,00%
2,00%
0,00%
0,00%
Servi
   
6,50%
6,50%
5,00%
5,00%
2,00%
2,50%
Interwell Norge
   
7,30%
9,00%
5,00%
5,00%
2,00%
2,00%
Interwell Technology
   
7,30%
9,00%
10,00%
10,00%
2,00%
2,00%
Byggtorget
   
5,40%
 
2,50%
 
2,00%
 
Nordek
 
 
5,40%
 
2,50%
 
2,00%
 
                 
Diskonteringsrenten reflekterer markedets vurdering av risiko knyttet til den kontantgenererende enheten. Diskonteringsrenten er fastsatt basert på gjennomsnittlig vektet kapitalavkastningskrav for bransjen. Denne satsen er ytterligere justert for å reflektere spesifikke risikoforhold knyttet til den kontantgenererende enheten som ikke er reflektert i kontantstrømmene. Ettersom Elopak har funksjonell valuta Euro er det også tatt utgangspunkt i en Euro-rente som ligger en del lavere enn NOK-renter.
 
Gjennomsnittlig vekstrate er i perioden 2 til 5 år basert på Ferds forventninger om markedsutviklingen som virksomheten opererer i. Ferd benytter en stabil vekstrate for å ekstrapolere kontantstrømmer utover 5 år.
 
EBITDA representerer driftsmargin før avskrivinger, og er estimert basert på forventet fremtidig utvikling i markedet. Kommiterte effektivitetsprogrammer for driften er hensyntatt. Endringer i utfallet for disse initiativene kan påvirke fremtidig estimerte EBITDA.
 
Det er tatt hensyn til investeringskostnader nødvendig for å møte forventet vekst i inntektene. Basert på ledelsens vurderinger, inkluderer ikke estimerte investeringskostnader investeringer som forbedrer den nåværende ytelsen til eiendeler. De relaterte kontantstrømmer har blitt behandlet tilsvarende.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS