Årsrapport 2016

NOTE 11
LØNNSKOSTNADER
             
                 
Beløp i NOK 1 000
     
2016
2015
     
Lønn
     
2 182 991
2 071 192
     
Sosiale avgifter
     
302 406
277 064
     
Pensjonskostnader
     
152 421
133 203
     
Andre ytelser
     
66 826
88 299
     
Sum
     
2 704 644
2 569 759
     
                 
Gjennomsnittlig antall årsverk
   
3 500
4 497
     
                 
Lønn og honorarer til konsernledelsen
             
 
2016
2015
Beløp i NOK 1 000
Lønn
Bonus
Natural-ytelser
Pensjon
Lønn
Bonus
Natural-ytelser
Pensjon
Konsernsjef, John Giverholt
3 553
1 627
259
1 595
3 416
433
307
1 115
Øvrige medlemmer av konsernledelsen
4 930
3 040
501
1 010
4 709
1 642
545
812
Sum
8 483
4 667
760
2 604
8 125
2 075
852
1 927
                 
Konsernsjefens bonusordning er begrenset oppad til 6,0 mill. Bonus er basert på oppnådde resultater i konsernet.
                 
Konsernsjefen omfattes av Ferds kollektive pensjonsordninger for lønn under 12 G. Dette er en innskuddsordning (se også note 19). Konsernsjefen har dessuten en ytelsesordning for pensjonsgrunnlaget som er høyere enn 12 G men oppad begrenset til ca 2,4 mill., samt en førtidspensjonsordning som gir mulighet til å fratre ved oppnådd 65 års alder.
                 
Konsernsjefen har rett til 9 måneders etterlønn dersom han må fratre sin stilling.
                 
Honorarer til styret
               
Det er ikke utbetalt særskilt honorar for styreverv i Ferd AS.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS