Årsrapport 2016

NOTE 31
NÆRSTÅENDE PARTER
 
     
Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Transaksjoner med tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet er beskrevet i note 17.
 
Styret og ledende ansatte
Rettigheter og forpliktelser som styremedlem fremgår av selskapets vedtekter og norsk lov. Selskapet har ingen vesentlige avtaler med foretak hvor et styremedlem har betydelig interesse. Eierandeler i Ferd AS eid av styrets leder fremkommer av note 22. Informasjon om honorar til styremedlemmer og ledende ansatte fremkommer av note 11.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS