Årsrapport 2016

NOTE 28
SIKRINGSBOKFØRING - OPERASJONELL DRIFT
             
                 
Sikringsreserven består av den effektive delen av akkumulerte netto endringer i virkelig verdi av kontantstrømsikring relatert til sikrede transaksjoner som foreløpig ikke har funnet sted. Bevegelser i sikringsreserven er beskrevet i tabellen nedenfor.
 
2016
2015
Beløp i NOK 1 000
Inngående balanse
Årets endring
Utgående balanse
 
Inngående balanse
Årets endring
Utgående balanse
 
Råvarederivater
49 488
- 27 773
21 715
 
- 12 882
62 370
49 488
 
Valutaterminer
- 13 626
11 218
- 2 408
 
- 39 446
25 820
- 13 626
 
Renteswapper
- 17 314
3 362
- 13 952
 
- 27 553
10 239
- 17 314
 
Valutaomregning
- 1 769
487
- 1 282
 
21 715
- 23 484
- 1 769
 
Utsatt skatt
- 4 304
3 270
- 1 034
 
- 874
- 3 430
- 4 304
 
Totalt
12 475
- 9 436
3 039
 
- 59 040
71 515
12 475
 
                 
Gevinst/tap overført fra andre inntekter og kostnader i resultatregnskapet i perioden er inkludert i følgende poster i resultatregnskapet:
                 
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
           
Varekostnader
- 10 030
- 15 528
           
Andre driftskostnader
6 363
- 9 308
           
Netto finansresultat
- 16 341
- 14 606
           
Sum
- 20 008
- 39 442
           
Negative beløp representerer inntekt.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS