Årsrapport 2016

NOTE 16
KORTSIKTIG RENTEBÆRENDE GJELD
 
     
 
Beløp i NOK 1 000
Lånebeløp i NOK 2016
Lånebeløp i NOK 2015
NOK
- -
Kortsiktig rentebærende gjeld 31.12 til pålydende
-
-
Aktiverte opptrekkskostnader
-14 442
-21 292
Balanseført verdi 31.12.
-14 442
-21 292
     
Ferd har en samlet lånefasilitet på 6 milliarder NOK. Opptrekkskostnader knyttet til fasiliteten er periodisert over løpetiden. Da vi ikke har opptrekk på lånefasaliteten klassifiseres de aktiverte opptrekskostnadene som andre fordringer.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS