Årsrapport 2016

NOTE 8
SKATTER
 
     
Skattekostnad består av
   
Beløp i NOK 1 000
2016 2015
Betalbar inntektsskatt
111 730
69 025
Endring i utsatt skatt
-113 095
136 730
Skatt relatert til tidligere år
-27 968
- 16 877
Betalt kildeskatt
19 238
13 030
Skattekostnad
-10 096
201 908
     
Betalbar skatt i balansen
   
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Årets betalbare skatt
111 730
69 025
Avgitt konsernbidrag
-44 061
- 59 559
Betalt forhåndsskatt
- 10 321
-
Betalbar skatt fra tidligere år
-
- 9 467
Betalbar skatt i balansen
57 347
-
     
Avstemming fra nominell til effektiv skattesats    
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Resultat før skattekostnad
2 364 123
2 024 665
Forventet skattekostnad etter nominell skattesats (25 %)
591 031
546 659
Ikke skattepliktige gevinster/tap og utdelinger på verdipapirer
-487 923
- 414 993
Urealiserte verdiendringer på verdipapirer
-139 566
- 10 890
Justering av skatt tidligere perioder
11 354
- 16 877
Betalt kildeskatt
19 238
13 030
Skatt ført over OCI
-
- 522
Effekt av endring i skattesats
-10 282
- 28 789
Justering av utsatt skatt tidligere perioder *)
-
112 095
Skatteeffekten av andre permanente forskjeller
6 052
2 195
Skattekostnad
-10 096
201 908
Effektiv skattesats
-0,4 %
10,0 %
 
 
 
Utsatt skatt
   
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Fordringer
- 5 109
- 5 321
Gevinst- og tapskonto
2 357
3 069
Finansielle instrumenter
12 135
- 10 113
Varige driftsmidler
151
234
Avsetninger
- 1 025
5 323
Netto pensjoner
- 7 495
- 7 502
Aksjer og andeler
245 760
413 491
Fremførbart underskudd *)
-
- 39 322
Balanseført verdi 31.12, utsatt skatteforpliktelse
246 775
359 859
     
Endring i netto balanseført utsatt skatt
   
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Balanseført verdi 1.1.
359 859
223 128
Resultatført i perioden
- 113 095
137 253
Skatt ført mot totalresultatet (estimatavvik, pensjoner)
11
- 522
Balanseført verdi 31.12
246 775
359 859
     
*) Ferd inngikk et forlik med myndighetene 8. april 2016 og fikk fullt medhold i spørsmålet om fradragsrett for suksesshonorarer for inntektsåret 2013. Da tidligere år ikke var en del av forliket er fradragene for årene før 2013 ikke endelig avklart. Vi kan derfor regnskapsmessig ikke balanseføre utsatt skattefordel knyttet til disse årene.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS