Årsrapport 2016

NOTE 18
BETINGEDE OG IKKE BALANSEFØRTE FORPLIKTELSER
 
     
Garantiansvar og ikke balanseførte forpliktelser
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Forpliktelser til å yte egenkapitalinnskudd i datterforetak og andre foretak
175 000
343 500
Andre forpliktelser ovenfor datterselskaper
350 000
350 000
Ikke utbetalt, men kommittert kapital til fondsinvesteringer
881 815
702 106
Sum
1 406 815
1 395 606
     
Betingede forpliktelser og tvister
Ferd AS er for tiden ikke part i noen tvister.
     
Hendelser etter balansedagen
Det foreligger ingen kjente hendelser etter balansedagen som påvirker regnskapet for 2016.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS