Årsrapport 2016

NOTE 19
PENSJONSKOSTANDER OG -FORPLIKTELSER
   
       
KONSERNETS PENSJONSORDNINGER
 
Konsernets selskaper har etablert pensjonsordninger i samsvar med lokale lover. Ansatte i konsernets selskaper i Norge deltar i ytelsesbaserte eller innskuddsbaserte pensjonsordninger som tilfredsstiller krav til obligatorisk tjenestepensjon.
       
YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER
Ytelsesbaserte pensjonsordninger gir de ansatte rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser. Konsernets netto forpliktelse med hensyn på ytelsesbaserte pensjonsordninger er beregnet separat for hver pensjonsordning. Forpliktelsen er et estimat for fremtidige ytelser som ansatte har opptjent basert på antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ytelsene neddiskonteres til nåverdi og balanseført forpliktelse reduseres med virkelig verdi av pensjonsmidler for fondsbaserte pensjonsordninger. Endring i forutsetninger, medlemsbestand og avvik mellom estimert og faktisk lønnsøkning og avkastning på midler medfører aktuarielle gevinster og tap. Aktuarmessige gevinster og tap, samt gevinster og tap som følge av avkortning eller avslutning av pensjonsordninger innregnes umiddelbart i totalresultatet.
       
De ytelsesbaserte pensjonsordningene består av kollektive ordninger samt enkelte tilleggsordninger som blant annet omfatter ansatte med pensjonsgrunnlag over 12 G og AFP.
       
Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Ved innskuddsbaserte pensjonsordninger begrenser konsernets forpliktelser seg til å innbetale spesifikke innskudd. Forpliktelser til å yte innskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger innregnes som kostnader i resultatregnskapet når de ansatte har ytt tjenester som gir dem rett til innskuddet.
       
Andre langsiktige ytelser som følge av tjeneste
Ferd har i tillegg til pensjonsordningene beskrevet over forpliktelser knyttet til fremtidige helseytelser for enkelte grupper av ansatte i USA.
       
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER
Ferd har ytelsesordninger i flere land med varierende økonomiske forhold som vil påvirke forutsetningene som legges til grunn ved beregning av pensjonsforpliktelser. Fastsettelsen av parametre er tilpasset forhold i det enkelte land. Diskonteringsrenten fastsettes som et veid gjennomsnitt av avkastningen på balansedagen på minst AA-ratede selskapsobligasjoner, eller statsobligasjoner i de tilfeller hvor det ikke er noe marked for AA-ratede selskapsobligasjoner. Det er benyttet statsobligasjonsrenten for norske ordninger. I den grad obligasjonen ikke har samme forfallstid som forpliktelsen, justeres diskonteringsrenten. Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring lagt til grunn. Fremtidig dødelighet er basert på statistikk og dødelighetstabeller (K2013).
       
Økonomiske forutsetninger i norske selskaper per 31. desember
     
   
2016
2015
Diskonteringsrente
 
2,00%
1,90%
Forventet lønnsvekst
 
2,50%
2,50%
Fremtidig forventet pensjonsregulering
 
1,75%
1,75%
Forventet regulering av G
 
2,25%
2,25%
       
Intervall for øknomiske forutsetninger i utenlandske selskaper per 31. desember
   
2016
2015
Diskonteringsrente
 
0,60 - 3,91 %
0,75 - 4,08 %
Forventet lønnsvekst
 
0,00 - 1,00 %
0,00 - 1,00 %
Fremtidig forventet pensjonsregulering
 
0,00 - 1,75 %
0,00 - 1,75 %
       
PENSJONSFORPLIKTELSER
 
     
Avstemming av netto pensjonsforpliktelse mot balanse
     
Beløp i NOK 1 000
 
2016
2015
Pensjonsforpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger
 
- 176 129
- 193 138
Pensjonsfordringer for ytelsesbaserte pensjonsordninger
 
4 415
25 370
Sum ytelsesbasert forpliktelse som er innregnet i konsernets balanse
 
- 171 714
- 167 768
       
YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER
     
Spesifikasjon av innregnet forpliktelse
     
Beløp i NOK 1 000
 
2016
2015
Nåverdi av ikke-fondsbaserte pensjonsforpliktelser
 
- 64 095
- 63 867
Nåverdi av helt eller delvis fondsbaserte pensjonsforpliktelser
 
- 485 704
- 599 766
Sum nåverdi av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser
 
- 549 799
- 663 634
Virkelig verdi av pensjonsmidler
 
378 085
495 865
Sum ytelsesbasert forpliktelse som er innregnet i konsernets balanse
 
- 171 714
- 167 768
       
Bevegelse i forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger
     
Beløp i NOK 1 000
 
2016
2015
Forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 1.1
 
663 967
613 116
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
 
11 203
10 533
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
 
17 883
18 435
Demografiske estimatavvik på pensjonsforpliktelsen
 
12 173
- 17 783
Økonomiske estimatavvik på pensjonsforpliktelsen
 
334
5 626
Oppgjør pensjonsordinger
 
- 47 567
- 6
Avkorting av pensjonsordninger
 
3 863
-
Endring i pensjonsforpliktelsen ved kjøp/salg av datterselskap
 
- 313
-
Utbetalte ytelser
 
- 79 635
- 43 452
Arbeidsgiveravgift
 
- 186
- 396
Valutaeffekt av utenlandske pensjonsplaner
 
- 31 922
77 894
Forpliktelser for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 31.12.
 
549 799
663 967
       
Forventet utbetaling av pensjonsforpliktelsene
     
Beløp i NOK 1 000
   
2016
Ytelsespensjon som forventes å forfalle år 1-5
   
235 553
Ytelsespensjon som forventes å forfalle år 6-10
   
135 921
Ytelsespensjon som forventes å forfalle år 11-20
   
170 637
Ytelsespensjon som forventes å forfalle år 21-30
   
7 688
Total ytelsespensjon til forfall
   
549 799
       
Bevegelse i virkelig verdi på pensjonsmidler for ytelsesbaserte pensjonsordninger
     
Beløp i NOK 1 000
 
2016
2015
Virkelig verdi på pensjonsmidler per 1.1.
 
496 445
461 090
Forventet avkastning på pensjonsmidler
 
13 390
13 584
Økonomiske estimatavvik på pensjonsmidlene
 
15 541
- 8 891
Bidrag fra arbeidsgiver
 
12 456
12 363
Administrasjonskostnader
 
-3 102
- 1 270
Tilskudd fra ansatte
 
1 661
1 699
Økning i pensjonsmidler ved kjøp av datterselskaper
 
-4 071
-
Oppgjør
 
-44 734
- 2 829
Utbetalte ytelser
 
-76 669
- 39 369
Valutaeffekt av utenlandske pensjonsplaner
 
-32 831
59 489
Virkelig verdi på pensjonsmidler per 31.12.
 
378 085
495 865
       
Pensjonsmidler innbefatter følgende
     
Beløp i NOK 1 000
Hvorav aktivt marked:
2016
2015
Egenkapitalinstrumenter
86 717
87 634
120 613
Statsobligasjoner
153 515
175 005
351 254
Bedriftsobligasjoner
5 908
7 001
6 475
Andre gjeldsinstrumenter, herunder strukturert gjeld
1 934
2 018
441
Eiendomsinvesteringer
836
6 559
11 328
Bankinnskudd
264
427
2 093
Andre eiendeler
97 355
99 441
3 661
Sum pensjonsmidler
346 528
378 085
495 865
       
Estimatavvik innregnet i totalresultat
     
Beløp i NOK 1 000
 
2016
2015
Årets estimatavvik på pensjonsforpliktelsen (ytelsesbaserte ordninger)
 
-12 506
12 157
Årets estimatavvik på pensjonsmidler (ytelsesbaserte ordninger)
 
12 138
-8 891
Skatteeffekt (se note 9)
 
3 402
- 988
Netto estimatavvik for ytelsesbaserte ordninger
 
3 034
2 279
       
PENSJONSKOSTNADER
     
Beløp i NOK 1 000
 
2016
2015
Ytelsesbaserte pensjonsordninger
 
27 317
17 893
Innskuddsbaserte pensjonsordninger
 
125 103
115 310
Sum pensjonskostnader inkludert i årets lønnskostnad
 
152 421
133 203
       
PENSJONSKOSTNADER YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER
     
Pensjonskostnad innregnet i resultatregnskap
     
Beløp i NOK 1 000
 
2016
2015
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
 
11 203
10 533
Tilskudd fra ansatte
 
-1 661
-1 699
Avkorting av pensjonsordninger og planendringer
 
14 859
8 185
Arbeidsgiveravgift
 
- 186
- 396
Administrasjonskostnader
 
3 102
1 270
Sum pensjonskostnader fra ytelsesordninger innregnet i lønnskostnader
 
27 317
17 893
       
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
 
17 883
18 435
Forventet avkastning på pensjonsmidler
 
-13 390
-13 584
Sum pensjonskostnader fra ytelsesordninger innregnet i finanskostnader
 
4 492
4 850

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS