Årsrapport 2016

NOTE 29
LIKVIDITETSRISIKO
     
         
Likviditetsrisiko- operasjonell drift
Likviditetsrisiko i operasjonell drift knytter seg hovedsakelig til risikoen for at Elopak, Mestergruppen, Interwell, Servi og Swix ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Den operasjonelle likviditetsrisikoen styres ved å ha tilstrekkelige likviditetsreserver og trekkmuligheter på bankfasiliteter og lånerammer, samt ved kontinuerlig overvåkning av fremtidige og faktiske kontantstrømmer.
         
Følgende tabeller gir en oversikt over konsernets kontraktsmessige løpetid for finansielle forpliktelser etter forfall. Tabellene er utarbeidet basert på den tidligste datoen konsernet kan bli pålagt å betale.
         
31.12.16
       
Beløp i NOK 1 000
Mindre enn 1 år
1-3 år
3-5 år
Sum
Kredittinstitusjoner
1 161 020
2 649 026
1 035 667
4 845 713
Leverandørgjeld
1 772 801
-
-
1 772 801
Øvrig langsiktig gjeld
-
188 297
24 452
212 749
Offentlige avgifter og annen kortsiktig gjeld
1 436 822
-
-
1 436 822
Sum 1)
4 370 643
2 837 323
1 060 119
8 268 085
         
31.12.15
       
Beløp i NOK 1 000
Mindre enn 1 år
1-3 år
3-5 år
Sum
Kredittinstitusjoner
661 164
320 253
3 715 594
4 697 011
Leverandørgjeld
1 764 385
- -
1 764 385
Øvrig langsiktig gjeld
-
86 776
60 410
147 186
Offentlige avgifter og annen kortsiktig gjeld
1 279 343
- -
1 279 343
Sum 1)
3 704 892
407 029
3 776 004
7 887 925
1) Tabellen inkluderer ikke leieforpliktelser, garantiforpliktelser og ikke balanseførte forpliktelser. Se nærmere beskrivelse av disse i note 26 og note 30.
         
Tabellen nedenfor viser forventede inn- og utbetalinger på derivater:
         
31.12.16
       
Beløp i NOK 1 000
Mindre enn 1 år
1-3 år
Over 3 år
Sum
Renteswapper
- 13 515
- 12 238
- 1 193
- 26 947
Valutaterminer
- 24 700
-
-
- 24 700
Råvarederivater
12 594
11 567
-
24 160
Sum
- 25 621
- 672
- 1 193
- 27 486
         
31.12.15
       
Beløp i NOK 1 000
Mindre enn 1 år
1-3 år
Over 3 år
Sum
Renteswapper
- 16 409
- 13 204
- 317
- 29 930
Valutaterminer
- 72 289
- 874
-
- 73 163
Råvarederivater
51 309
- -
51 309
Sum
- 37 389
- 14 078
- 317
- 51 784
         
Trekkfasiliteter
Tabellen under viser en oversikt over benyttet og ubenyttede trekkfasiliteter pr 31.12.
         
 
                2016
                2015
 
Benyttet
Ubenyttet
Benyttet
Ubenyttet
Kassekreditt
       
Sikret
119 658
127 372
34 003
6 297 600
Usikret
16 501
421 032
48 015
384 120
Lånefasiliteter
       
Sikret
1 049 612
-
632 947
314 894
Usikret
1 953 118
1 681 402
2 045 439
1 939 806
Faktoring
       
Sikret
58 988
16 219
57 618
19 206
Usikret
582 359
375 437
480 150
547 371
Sum sikret
1 228 258
143 591
724 569
6 631 700
Sum usikret 2 551 978 2 477 870 2 573 604 2 871 297
         

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS