Årsrapport 2016

NOTE 3
DRIFTSSEGMENTER
         
             
Ferd avlegger segmentrapportering i samsvar med IFRS 8. Ferd er et investeringsselskap og selskapets ledelse fatter beslutninger, følger opp og evaluerer beslutningene basert på verdiutviklingen og virkelig verdi på selskapets investeringer.
             
Ferd har fire kommersielle forretningsområder:
             
Ferd Capital er en langsiktig investor som arbeider aktivt med selskapene i eierperioden for å sikre en best mulig verdiutvikling. Ferd Capital består av tre mandater: Ikke-børsnoterte selskaper, børsnoterte selskaper og Special Investments.
 
De selskapene der Ferd Capital har kontroll, er i konsernregnskapet konsolidert og segmentrapporteringen i konsernregnskapet består dermed av de konsoliderte resultatene fra disse selskapene, samt verdiendringene og forvaltningskostnadene på ikke-konsoliderte selskaper og andre investeringer. Verdien av investeringene og verdiendringene fremgår av selskapsregnskapet til Ferd AS, hvor Ferd Capital rapporterer MNOK 1 788 i driftsresultat. Verdien av Ferd Capitals portefølje utgjør MNOK 13 515 pr 31.12.2016 og MNOK 10 616 pr. 31.12.15 målt til virkelig verdi.
             
Under følger en oversikt over Capitals største investeringer per 31.12.2016:
             
- Elopak (100,0 prosent eierandel) er en av verdens ledende leverandører av emballasjesystemer for flytende næringsmidler. Med en organisasjon og samarbeidspartnere i mer enn 40 land, selges og markedsføres selskapets produkter i over 100 land.
- Aibel (49,4 prosent eierandel) er en ledende leverandør til internasjonal oppstrøms olje- og gassindustri med fokus på norsk sokkel. Selskapet står for drift, vedlikehold og modifikasjoner av offshore- og landbaserte anlegg, og leverer også komplette produksjons- og prosessanlegg.
- Interwell (58,1 prosent eierandel) er en ledende norsk leverandør av høytekonologiske brønnverktøy til den internasjonale olje - og gassindustrien. Selskapets viktigste marked er norsk kontinentalsokkel, men har i de senere årene etablert en tilstedeværelse i flere viktige markeder internasjonalt.
- Swix Sport (100,0 prosent eierandel) utvikler, produserer og markedsfører skismøring, staver, tilbehør og tekstiler til sport og aktiv fritid. Selskapet har en omfattende virksomhet i Norge og utlandet.
- Mestergruppen (78,4 prosent eierandel) er en ledende aktør i det norske byggevaremarkedet med fokus på den profesjonelle delen av markedet. Selskapets virksomhet omfatter salg av byggevarer, tomte- og prosjektutvikling og hus- og hyttekjeder.
- Servi (99,5 prosent eierandel) utvikler og produserer kundespesifikke hydraulikksystemer, sylindre og ventiler til offshore, maritim og landbasert industri.
- Fjord Line (44,6 prosent eierandel) er et moderne rederi som tilbyr sjøtransport mellom Norge, Danmark og Sverige. I tillegg til passasjertrafikk har Fjord Line god kapasitet på frakt av alle typer nyttekjøretøy og gods, som håndteres av rederiets cargoavdelinger i Norge og Danmark.
- Petroleum Geo-Services (10,6 prosent eierandel) leverer blant annet seismikk, elektromagnetiske tjenester og reservoaranalyser til oljeselskaper som driver offshorevirksomhet over hele verden.
- Scatec Solar (12,5 prosent eierandel) utvikler, bygger, eier og opererer solenergianlegg over hele verden.
- Benchmark Holdings (11,1 prosent eierandel) forbedrer fiskehelse innen oppdrett gjennom produksjon av spesialfôr, rogn og vaksiner.
             
Ferd Invest investerer i hovedsak i børsnoterte nordiske aksjeselskaper, ambisjonen er å slå en nordisk aksjeindeks (MSCI Nordic Mid Cap Index). Investeringsteamet fokuserer ikke på referanseindeksen i forvaltingen av porteføljen, men er opptatt av selskapene de investerer i og utviklingen i disse.
             
Ferd Hedgefond har to mandater. Hedgefond foretar investeringer i ulike typer hedgefond som forvaltes av eksterne hedgefondmiljøer. Målsetningen er å oppnå attraktiv risikojustert avkastning, både i absolutt forstand og relativt til hedgefondindeksen (HFRI FoF: Conservative Index). I Global Fund Opportunities mandatet (GFO), kan Ferd Hedgefond investere i eksternt forvaltede muligheter som ikke passer inn i hedgefondporteføljen.
             
Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med ansvar for konsernets eiendomssatsing. Utvikling skjer i hovedsak innenfor boligprosjekter, utvikling og bygging av nye kontorbygg og utvikling av lager/kombinasjonsbygg. Ferd Eiendom gjennomfører prosjekter alene eller i samarbeid med utvalgte partnere. Det gjøres også rene finansielle eiendomsinvesteringer.
             
Øvrig virksomhet består hovedsakelig av investeringer i eksternt forvaltede private equity fond og hedgefondandeler kjøp i annenhåndsmarkedet. I Øvrig virksomhet inngår også enkelte finansielle instrumenter ledelsen kan benytte for å justere den samlede risikoeksponering. I tillegg inngår kostnader til selskapets ledelse, stab og internbank.
             
             
Beløp i NOK 1 000
Ferd AS konsern
Ferd Capital
Ferd Invest
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
Resultat 2016
           
Salgsinntekter
14 185 117
14 184 120
-
-
997
-
Inntekter fra finansielle investeringer
76 357
196 203
- 523
-59 429
-8 070
-51 823
Andre inntekter
760 980
25 534
-
-
731 512
3 934
Driftsinntekter
15 022 454
14 405 857
- 523
-59 429
724 439
-47 889
             
Driftskostnader ekskl av- og nedskrivninger
13 402 215
13 211 083
11 302
13 833
73 609
92 388
EBITDA
1 620 239
1 194 773
-11 825
-73 262
650 830
-140 277
             
Av- og nedskrivninger
659 037
653 677
-
-
4 032
1 328
Driftsresultat
961 202
541 096
-11 825
-73 262
646 797
-141 605
             
Inntekt på investeringer etter egenkapitalmetoden
56 613
57 065
-
-
- 452
-
Resultat før finansposter og skattekostnad
1 017 815
598 162
-11 825
-73 262
646 346
-141 605
             
Balanse 31.12.16
           
Immaterielle eiendeler
3 802 321
3 802 321
-
-
-
-
Varige driftsmidler og investeringseiendommer
4 893 835
2 086 093
-
-
2 801 037
6 706
Investeringer etter egenkapitalmetoden
551 317
386 488
-
-
164 830
-
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
16 258 553
4 211 231
5 262 505
3 707 612
478 330
2 598 875
Bankinnskudd 1)
1 628 513
1 219 606
12 031
-67 344
-83 647
547 868
Øvrige eiendeler
7 187 421
5 084 474
8 501
142 972
1 720 357
231 117
Sum eiendeler
34 321 961
16 790 212
5 283 037
3 783 240
5 080 906
3 384 566
1) Forretningsområdets netto trekk på bankkontoene er her inkludert.
             
Beløp i NOK 1 000
Ferd AS konsern
Ferd Capital
Ferd Invest
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
Resultat 2015
           
Salgsinntekter
12 912 698
12 910 948
-
-
1 750
-
Inntekter fra finansielle investeringer
1 985 920
-177 017
1 419 511
144 773
119 783
478 870
Andre inntekter
315 246
34 665
60
- 143
278 272
2 392
Driftsinntekter
15 213 863
12 768 596
1 419 571
144 630
399 804
481 262
             
Driftskostnader ekskl av- og nedskrivninger
12 132 631
11 996 794
9 181
11 503
46 843
68 310
EBITDA
3 081 232
771 802
1 410 390
133 127
352 961
412 952
             
Av- og nedskrivninger
773 269
770 004
-
68
2 153
1 045
Driftsresultat
2 307 964
1 798
1 410 390
133 060
350 809
411 907
             
Inntekt på investeringer etter egenkapitalmetoden
34 548
37 442
-
-
-2 894
-
Resultat før finansposter og skattekostnad
2 342 512
39 240
1 410 390
133 060
347 915
411 907
             
Balanse 31.12.15
           
Immaterielle eiendeler
3 153 719
3 153 719
-
-
-
-
Varige driftsmidler og investeringseiendommer
4 411 259
2 057 210
-
-
2 346 947
7 102
Investeringer etter egenkapitalmetoden
494 635
338 967
-
-
155 668
-
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
15 652 095
2 031 641
6 218 513
3 887 561
460 530
3 053 850
Bankinnskudd 1)
1 852 737
1 175 613
53 061
41 352
173 494
409 217
Øvrige eiendeler
6 674 347
5 963 617
27 259
19 946
326 031
337 495
Sum eiendeler
32 238 792
14 720 767
6 298 833
3 948 858
3 462 670
3 807 664
1) Forretningsområdets netto trekk på bankkontoene er her inkludert

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS