Årsrapport 2016

NOTE 12
IMMATERIELLE EIENDELER
               
                   
Beløp i NOK 1 000
       
2016
2015
     
Goodwill
       
2 329 817
1 941 079
     
Andre immaterielle eiendeler
       
1 472 504
1 212 640
     
Balanseført verdi 31.12.
       
3 802 321
3 153 719
     
                   
2016
                 
Beløp i NOK 1 000
Software
Varemerker
Patenter og rettigheter
Aktiverte utviklings-kostnader
Kunde-relasjoner
Sum
     
                   
Anskaffelseskost 1.1.
386 037
85 888
690 434
415 075
721 385
2 298 819
     
Årets tilganger
117 104
221 525
2 283
46 727
86 000
473 639
     
Avgang
-3 707
-
- 714
-
-
-4 421
     
Omregningsdifferanse
-18 748
 
-14 047
-15 161
-
-47 956
     
Anskaffelseskost 31.12.
480 686
307 414
677 956
446 640
807 385
2 720 081
     
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
317 258
-
416 803
73 074
279 043
1 086 179
     
Årets avskrivninger
16 324
-
48 957
37 976
72 138
175 395
     
Årets nedskrivninger
121
-
-
21 844
-
21 965
     
Avgang
-3 553
-
- 109
-
-
-3 662
     
Omregningsdifferanse
-16 298
-
-13 986
-2 017
-
-32 301
     
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
313 853
-
451 666
130 877
351 181
1 247 576
     
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
3 707
-
1 000
21 844
-
26 551
     
Balanseført verdi 31.12.
166 833
307 414
226 291
315 763
456 203
1 472 504
     
                   
Økonomisk levetid
3-5 år
> 20 år til ubegrenset
3-10 år
10 år
10-15 år
       
                   
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
       
                   
2015
                 
Beløp i NOK 1 000
Software
Varemerker
Patenter og rettigheter
Aktiverte utviklings-kostnader
Kunde-relasjoner
Sum
     
                   
Anskaffelseskost 1.1.
355 620
165 688
694 894
309 593
856 185
2 381 980
     
Ordinære tilganger
50 264
600
7 524
100 340
-
158 728
     
Avgang
-1 719
-
-
-9 430
-
-11 149
     
Overføringer mellom anleggsgrupper
-
-
-3 120
3 120
-
-
     
Reklassifisert som eiendeler holdt for salg
-41 496
-80 400
-21 479
-
-134 800
-278 175
     
Omregningsdifferanse
23 368
 
12 615
13 685
-
49 668
     
Anskaffelseskost 31.12.
386 038
85 888
690 434
417 309
721 385
2 301 053
     
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
305 016
14 740
364 603
43 642
253 264
981 265
     
Årets avskrivninger
24 542
4 020
49 654
33 312
84 783
196 311
     
Avgang
-1 239
-
-
-3 764
-
-5 003
     
Reklassifisert som eiendeler holdt for salg
-33 532
-18 760
-14 097
-
-59 003
-125 392
     
Omregningsdifferanse
22 472
-
16 642
2 118
-
41 232
     
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
317 260
-
416 802
75 307
279 044
1 088 413
     
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
3 918
-
1 000
-
-
4 918
     
Balanseført verdi 31.12.
68 778
85 888
273 632
342 001
442 341
1 212 640
   
 
                   
Økonomisk levetid
3-5 år
> 20 år til ubegrenset
3-10 år
10 år
10-15 år
       
                   
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
       
                   
Forskning og utvikling
                 
Kostnadsførte utgifter til forskning og utvikling i regnskapsåret 2016 utgjorde 36 millioner kroner. Tilsvarende kostnad for 2015 var 97 millioner kroner.
     

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS