Årsrapport 2016

NOTE 14
VARIGE DRIFTSMIDLER
     
         
2016
       
Beløp i NOK 1 000
Bygninger og tomter
Maskiner
og anlegg
Driftsløsøre og inventar
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
683 631
5 239 820
360 455
6 283 906
Tilgang ved oppkjøp
144 109
212
14 857
159 178
Ordinære tilganger
11 139
436 081
36 433
483 653
Avgang
-6 968
-402 971
-14 208
-424 146
Overføring mellom anleggsgrupper
-2 994
- 681
3 676
-
Valutaomregningsdifferanser
-23 398
-194 611
-9 318
-227 326
Anskaffelseskost 31.12.
805 519
5 077 851
391 895
6 275 265
         
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
374 825
3 474 296
259 426
4 108 546
Akkumulerte avskrivninger oppkjøp
33 606
547
10 027
44 179
Årets avskrivninger
22 143
370 192
32 899
425 234
Årets nedskrivninger
372
31 332
121
31 825
Avgang av- og nedskrivninger
-10 695
-313 015
-21 132
-344 842
Valutaomregningsdifferanser
-18 015
-156 836
-8 162
-183 012
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
402 235
3 406 516
273 178
4 081 930
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
3 235
58 042
604
61 881
         
Balanseført verdi 31.12.
403 284
1 671 335
118 717
2 193 335
         
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
5-50 år
5-15 år
3-13 år
 
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Lineær
 
Tomter avskrives ikke
       
         
2015
       
Beløp i NOK 1 000
Bygninger og tomter
Maskiner
og anlegg
Driftsløsøre og inventar
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
810 082
5 284 366
329 163
6 423 611
Tilgang ved oppkjøp
57 928
-
-
57 928
Ordinære tilganger
1 800
479 366
46 068
527 234
Avgang
-233 609
-254 535
-25 159
-513 303
Overføring mellom anleggsgrupper
4 497
-12 437
7 940
-
Reklassifisert som eiendeler holdt for salg
-
-515 621
-17 257
-532 878
Valutaomregningsdifferanser
42 933
258 680
19 699
321 312
Anskaffelseskost 31.12.
683 631
5 239 819
360 454
6 283 904
         
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
339 122
3 400 030
247 833
3 986 985
Akkumulerte avskrivninger oppkjøp
-
-
- 180
- 180
Årets avskrivninger
25 592
433 785
31 500
490 876
Årets nedskrivninger
-
1 130
222
1 352
Avang avskrivninger
-13 453
-218 875
-14 565
-246 893
Overføring mellom anleggsgrupper
-
1 246
-1 246
-
Reklassifisert som eiendeler holdt for salg
-
-347 542
-10 485
-358 027
Valutaomregningsdifferanser
23 564
204 522
6 345
234 432
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
374 825
3 474 296
259 426
4 108 546
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
2 788
50 230
318
53 336
         
Balanseført verdi 31.12.
308 806
1 765 523
101 028
2 175 358
         
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
5-50 år
5-15 år
3-13 år
 
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Lineær
 
Tomter avskrives ikke
       

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS