Årsrapport 2016

NOTE 27
RISIKOSTYRING - OPERASJONELL DRIFT
       
           
Risikostyring vedrørende investeringsvirksomheten i Ferd er omtalt i note 6.
           
Valutarisiko
         
Kontrakterte valutastrømmer fra operasjonell drift sikres normalt i sin helhet, og prognostiserte kontantstrømmer sikres i en viss utstrekning. Renteutbetalinger relatert til konsernets lån i utenlandsk valuta sikres langt på vei av motgående kontantstrømmer fra konsernets virksomhet. Instrumenter som valutaterminkontrakter, valutabytteavtaler og opsjoner kan benyttes for å styre konsernets valutaeksponering.
           
Utestående valutaterminforretninger knyttet til operasjonell drift:
 
   
Valutakjøp
Valutasalg
Beløp i 1 000
 
Valuta
Beløp
Valuta
Beløp
   
USD
13 250
NOK
- 106 746
   
EUR
1 000
NOK
- 9 016
   
EUR
750
USD
- 837
   
NOK
1 813 880
EUR
- 200 000
   
NOK
3 476 600
USD
- 400 000
   
CAD
28 033
USD
- 20 920
   
EUR
8 686
MXN
- 187 726
   
EUR
5 210
CAD
- 7 248
   
EUR
380
CHF
- 406
   
EUR
4 160
DKK
- 30 924
   
EUR
3 937
JPY
- 455 998
   
EUR
2 330
SEK
- 22 645
   
ILS
1 160
EUR
- 290
   
JPY
2 782 598
EUR
- 23 605
   
MXN
2 780
EUR
- 124
   
NOK
287 629
EUR
- 31 530
   
PLN
10 827
EUR
- 2 450
   
RUB
340 755
EUR
- 5 300
   
USD
4 264
EUR
- 4 100
           
Alle valutaterminforretningene forfaller i løpet av 2017.
           
Renterisiko
         
Konsernet har kortsiktig rentebinding på langsiktige innlån i overensstemmelse med egne retningslinjer. Dette gjelder for lån i norske kroner så vel som i utenlandsk valuta. Konsernet benytter renteswapper for å redusere renteeksponeringen ved å bytte fra flytende renter til faste renter for en del av lånene.
           
Utestående renteswapper
         
Beløp i 1 000
Valuta
Beløp
Mottar
Betaler
Gjenstående løpetid
 
DKK
50 000
6M CIBOR
Fast 2,97%
0,5 år
 
EUR
95 000
3M EURIBOR
Fast 0,13% - 2,39%
0,5 - 4,0 år
Tabellen inkluderer derivater for sikring.
         
           
Kredittrisiko
         
Kredittrisiko er risikoen for at en motpart vil misligholde sine kontraktsmessige forpliktelser som resulterer i økonomisk tap for konsernet. Konsernet har vedtatt en policy om å kun være eksponert mot kredittverdige motparter, og innhenter uavhengige kreditanalyser for alle vesentlige motparter der dette er tilgjengelig. I de tilfeller dette ikke er tilgjengelig benytter konsernet annen offentlig tilgjengelig finansiell informasjon og egen handel for å vurdere kredittverdigheten.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS