Årsrapport 2016

NOTE 6
RISIKOSTYRING - INVESTERINGSAKTIVITETER
               
                   
Det har i perioden ikke vært vesentlige endringer knyttet til selskapets risikostyring.
 
                   
VERDIFALLSRISIKO OG ALLOKERING AV KAPITAL
         
                   
Ferds allokering av kapitalen må være i tråd med eiers risikotoleranse. Et mål på denne risikotoleranse er hvor stort verdifall målt i kroner eller prosent eier aksepterer i tilfelle markedene Ferd er eksponert mot skulle oppleve kraftige og raske fall. Verdifallsrisikoen legger føringer på hvor stor andel av egenkapitalen som kan være investert i aktiva med høy risiko for verdifall. Dette måles og følges opp ved hjelp av stresstester. Tapsrisikoen blir vurdert som et mulig samlet verdifall uttrykt i kroner og som prosent av egenkapitalen.  Ferds langsiktighet gjør at eier kan akseptere store svingninger i verdijustert egenkapital.
 
                   
KATEGORIER AV FINANSIELL RISIKO
                 
                   
Likviditetsrisiko
               
Ferd har likviditet i fokus. Ferd legger til grunn at avkastningen fra finansielle investeringer skal bidra til å dekke løpende renteutgifter.  Det er derfor viktig at Ferds balanse er likvid og at muligheten til å realisere aktiva samsvarer godt med løpetiden på gjelden. Ferd stiller krav om at under normale markedsforhold skal minst 4 milliarder kroner av de finansielle investeringene bestå av aktiva som kan realiseres i løpet av et kvartal.  Dette ivaretas først og fremst gjennom investeringer i børsnoterte aksjer og hedgefond. Forøvrig henvises til informasjon om Ferds lånefasiliteter, herunder oversikt over forfallsstruktur på gjelden, i selskapsregnskapet til Ferd AS i note 24.
 
                   
Valutarisiko
               
Ferd har et bevisst forhold til valutaeksponering. Vi legger til grunn at Ferd alltid vil ha en viss andel av egenkapitalen investert i euro, amerikanske dollar og svenske kroner, og sikrer derfor normalt ikke valutaeksponering til norske kroner.
 
                   
Ferd har følgende utestående valutaderivater på morselskapsnivå per 31.12.16:
 
         
Valutakjøp
Valutasalg
 
Beløp i NOK 1 000
       
Valuta
Beløp
Valuta
Beløp
 
         
NOK
3 476 600
USD
- 400 000
 
         
NOK
1 813 880
EUR
- 200 000
 
                   
SENSITIVITETSANALYSE, VERDIFALLSRISIKO INVESTERINGSVIRKSOMHET
     
                   
Stresstesten er basert på en inndeling av Ferds egenkapital i ulike aktivaklasser, som utsettes for verdifall som følger:
 
- Norske aksjemarkedet faller 30 prosent
- Internasjonale aksjemarkeder faller 20 prosent
- Eiendom faller 10 prosent
- Kronekursen styrkes 10 prosent
 
                   
For å nyansere beregningene gjøres det en vurdering av om Ferds investeringer antas å falle mer eller mindre enn markedet. Det legges for eksempel til grunn at de unoterte investeringene i et stresstestscenario har et verdifall på 1,0- 1,3 ganger det norske aksjemarkedet.
 
                   
Beløp i NOK 1 000
           
2016
2 015
 
Kursrisiko: Norske aksjer faller 30 %
           
-4 600 000
-4 100 000
 
Kursrisiko: Internasjonale aksjer faller 20 %
           
-2 100 000
-1 700 000
 
Kursrisiko: Eiendom faller 10 %
           
- 400 000
- 300 000
 
Valutarisiko: Kronekursen styrkes med 10 %
           
-1 400 000
-1 200 000
 
Sum verdifall i verdijustert egenkapital
           
-8 500 000
-7 300 000
 
                   
Verdifall i % av verdijustert egenkapital
           
30%
28%
 

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS