Årsrapport 2016

NOTE 8
INVESTERINGSEIENDOM
 
     
Investeringseiendom
   
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Balanseført verdi 1.1.
2 235 960
2 386 449
Tilgang ved kjøp
499 020
75 126
Tilgang ved påkostning
571 615
140 436
Avgang
- 10 592
- 556 228
Reklassifiseringer
-1 180 100
-
Netto verdiendring av investeringseiendom
584 597
190 117
Balanseført verdi 31.12.
2 700 500
2 235 900
     
Inntekter fra investeringseiendom
   
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Leieinntekt fra eiendommer
143 512
85 858
Direkte eiendomsrelaterte kostnader
- 37 960
- 12 545
Netto verdiendring investeringseiendommer
584 597
190 117
Sum
690 150
263 430
     
Beregning av virkelig verdi av investeringseiendom
   
Investeringseiendommene vurderes til virkelig verdi. Virkelig verdi er det beløp en eiendel kan omsettes for i en transaksjon mellom velinformerte, frivillige parter. Ved fastsettelse av markedsleie og avkastningskrav sees det hen til markedspriser.
     
Alle konsernets utleieeiendommer verdsettes årlig basert på kontantstrømsmodeller. Fremtidige kontantstrømmer beregnes fra inngåtte leiekontrakter, samt fremtidig kontantstrøm basert på en forventet markedsleie. Det er ikke innhentet verdsettelser fra eksterne på utleieeiendommene. Se note 2 for en nærmere beskrivelse av forutsetninger som er benyttet ved beregning av virkelig verdi.
 

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS