Årsrapport 2016

NOTE 17
INVESTERINGER ETTER EGENKAPITALMETODEN
           
               
Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter er i Ferd sitt konsernregnskap innregnet i henhold til egenkapitalmetoden.
               
For spesifikasjon av selskaper og eierandel henvises det til oppstilling av investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter i note 7.
               
2016
             
Beløp i NOK 1 000
   
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
Lala Elopak S.A. de C.V.
Tiedemanns-byen DA
Andre
Sum
Eier- og stemmeandel
   
49%
49%
50%
   
               
Anskaffelseskost 1.1
   
58 325
165 051
106 768
115 014
445 158
Andel av resultat 1.1
   
102 781
157 653
17 264
9 345
287 043
Akkumulert nedskrivning av goodwill 1.1
   
-12 600
-
-
-1 941
-14 541
Overføring fra selskapet
   
-56 956
-128 048
-12 765
-5 865
-203 634
Føringer direkte mot egenkapitalen
   
-3 550
-
-
-
-3 550
Omregningsdifferanser/elimineringer
   
2 389
-14 956
-
-3 276
-15 843
Balanseført verdi 01.01
   
90 389
179 700
111 267
113 277
494 633
               
Tilgang i løpet av året
   
-
-
-
84 299
84 299
Andel av årets resultat
   
12 347
30 787
12 516
962
56 613
Overføringer fra selskapet
   
-10 494
-12 695
-25 000
-
-48 189
Omregningsdifferanser/elimineringer
   
- 682
-34 023
-
-1 333
-36 039
Balanseført verdi 31.12
   
91 559
163 769
98 783
197 205
551 317
               
 
     
 
 
     
2015
             
Beløp i NOK 1 000
   
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
Lala Elopak S.A. de C.V.
Tiedemanns-byen DA
Andre
Sum
Eier- og stemmeandel
   
49%
49%
50%
   
               
Anskaffelseskost 1.1
   
58 325
165 051
106 768
81 585
411 729
Andel av resultat 1.1
   
92 990
134 025
20 158
7 040
254 213
Akkumulert nedskrivning av goodwill 1.1
   
-12 600
-
-
-1 941
-14 541
Overføring fra selskapet
   
-37 063
-114 006
-12 765
-5 865
-169 699
Føringer direkte mot egenkapitalen
   
-3 550
-
-
-
-3 550
Omregningsdifferanser/elimineringer
   
-13 358
-15 213
-
-7 331
-35 902
Balanseført verdi 01.01
   
84 744
169 857
114 161
73 488
442 250
               
Tilgang i løpet av året
   
-
-
-
33 890
33 890
Avgang i løpet av året
   
-
-
-
- 461
- 461
Andel av årets resultat
   
9 791
23 628
-2 894
2 305
32 830
Overføringer fra selskapet
   
-19 893
-14 042
-
-
-33 935
Omregningsdifferanser/elimineringer
   
15 747
257
-
4 055
20 059
Balanseført verdi 31.12
   
90 389
179 700
111 267
113 277
494 633
               
Oppstillingen nedenfor viser en oversikt over finansiell informasjon knyttet til Ferds største investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollerte virksomheter på 100 prosent basis. Oppgitte tall representerer regnskapsåret 2016. Tallene er ikke revidert.
               
Beløp i NOK 1 000
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
Lala Elopak S.A. de C.V.
Tiedemanns-byen DA
       
Driftsinntekt
464 406
665 907
436 955
       
Resultat etter skatt og minoritet
25 578
51 184
23 974
       
Sum eiendeler
299 524
456 619
681 912
       
Sum gjeld
147 891
173 632
484 345
       
               
- Al-Obeikan Elopak er en kartongprodusent med fabrikk I Saudi-Arabia som selger kartong til kunder I midt-østen og nordafrika.
- Lala Elopak er en kartongprodusent med fabrikk i Mexico som selger kartonger til markedet i nord- og søramerika.
- Tiedemannsbyen DA eies av Ferd og Skanska og utvikler boligeiendommer på den gamle fabrikktomten til Tiedemanns tobakksfabrikker på Ensjø.
               
Eierandel, transaksjoner og mellomværende med selskap behandlet etter egenkapitalmetoden
 
Eierandel/ Stemmeandel
Salg fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet til Ferd
Ferds kortsiktige fordringer / (gjeld) netto mot tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Ferds garantier for tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Beløp i NOK 1 000
2016
2016
2015
2016
2015
2016
2015
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
49,0 %
-
-
8 705
9 910
128 727
201 797
Frogn Næringspark AS
50,0 %
-
-
-
-16 625
-
-
Impresora Del Yaque
51,0 %
2 304
-
1 090
807
-
-
Lala Elopak S.A. de C.V.
50,0 %
190 837
120 140
-10 386
-6 011
-
-
Sanderveien 18 AS
50,0 %
-
-
16 598
5 207
-
-
Tiedemannsbyen DA
50,0 %
-
-
-
-
-
-
Sum
 
193 141
120 140
16 007
-6 712
128 727
201 797

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS