Årsrapport 2016

NOTE 15
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
 
     
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Salgs- og administrasjonskostnader
227 985
214 600
Leie av bygninger o.l.
253 955
245 856
Honorarer til revisor, advokater, konsulenter
195 831
174 774
Reisekostnader
183 359
186 215
Tap og endring i nedskrivning for verdifall fordringer
8 225
14 842
Andre kostnader
438 660
387 351
Sum
1 308 015
1 223 637

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS