Årsrapport 2016

NOTE 9
SKATTER    
       
Skattekostnad består av
     
Beløp i NOK 1 000
 
2016
2015
       
Betalbar skatt av årets overskudd
     
Årets betalbare skatt
 
198 432
269 023
Justering tidligere perioder
 
9 953
25 556
Sum betalbar skatt
 
208 385
294 579
       
Kostnad ved utsatt skatt
     
Årets resultatførte endring i utsatt skatt
 
41 440
106 459
Virkning av endring i skattesats og skatt tidligere år
 
- 38 929
- 82 748
Sum utsatt skatt
 
2 511
23 711
       
Skattekostnad
 
210 897
318 290
       
Betalbar skatt i balansen
     
Beløp i NOK 1 000
 
2016
2015
Årets betalbare skatt
 
198 432
269 023
Skattegjeld fra tidligere år
 
35 799
132 078
Innbetalt forhåndsskatt
 
- 35 083
- 246 745
Omregningsdifferanser
 
- 2 070
- 10 604
Betalbar skatt
 
197 079
143 752
       
Avstemming fra nominell til effektiv skattesats
     
Beløp i NOK 1 000
 
2016
2015
Resultat før skattekostnad
 
998 497
1 627 409
Forventet skattekostnad etter nominell skattesats (25 %)
 
249 628
439 400
Underskudd og andre fradrag uten nettoeffekt på skatt
 
- 3 973
17 754
Ikke skattepliktige netto inntekter (-) / kostnader (+) fra verdipapirer
 
- 65 594
- 285 351
Andre ikke skattepliktige inntekter
 
- 72
- 8 768
Nedskrivning av goodwill
 
3 899
54 000
Justering tidligere perioder
 
- 30 087
- 57 192
Skatteeffekten av andre permanente forskjeller
 
57 095
158 446
Skattekostnad
 
210 897
318 290
       
Effektiv skattesats
 
21,1 %
19,6 %
       
Skatt innregnet direkte i egenkapitalen
     
Beløp i NOK 1 000
 
2016
2015
Aktuarmessige tap på pensjonsforpliktelser (se note 19)
 
- 3 402
988
Kontantstrømsikring (se note 28)
 
3 270
- 21 497
Sum skatt innregnet i totalresultat
 
- 132
- 20 509
       
Utsatt skattefordel og utsatt skatt
     
Beløp i NOK 1 000
 
2016
2015
Varer
 
-50 888
10 971
Fordringer
 
17 763
7 202
Aksjer og andeler
 
-245 597
- 400 934
Andre forskjeller
 
53 753
34 925
Varige driftsmidler
 
-45 793
- 2 446
Investeringseiendommer
 
-274 349
- 177 712
Immaterielle eiendeler
 
-146 431
- 151 087
Netto pensjoner
 
48 615
49 554
Skattemessig fremførbare underskudd
 
304 360
329 854
Sum
 
-338 568
- 299 673
Nedvurdering av utsatt skattefordel
 
-348 597
- 289 722
Netto balanseført verdi 31.12 av utsatt skattefordel (+) / skatteforpliktelse (-)
 
-687 165
- 589 395
       
Balanseført utsatt skattefordel
 
251 594
257 916
Balanseført Utsatt skatt
 
-938 759
- 847 312
Netto balanseført verdi 31.12 av utsatt skattefordel (+) / skatteforpliktelse (-)
 
-687 165
- 589 395
       
Balanseført utsatt skattefordel vurderes ved hver balansedag og nedskrives i den grad det ikke lengre er sannsynlig at skattefordelen kan utnyttes mot skattepliktig inntekt.
       
Utsatt skattefordel og -forpliktelse måles basert på forventede skattesatser i den perioden forpliktelsen skal gjøres opp eller eiendelen skal realiseres, som følge av vedtatte eller tilnærmet vedtatte skattesatser og -lover på balansedagen.
       
Brutto skattemessig fremførbare underskudd, utløpstidspunkter
     
Beløp i NOK 1 000
   
2016
2016
   
5
2017
   
-
2018
   
-
Etter 2018
   
240 166
Uten tidsbegrensning
   
826 967
Sum skattemessig fremførbare underskudd
   
1 067 139
       
Endring i netto balanseført utsatt skatt
     
Beløp i NOK 1 000
 
2016
2015
Netto balanseført verdi 1. januar
 
- 589 396
- 598 146
Omregningsdifferanser
 
- 3 996
49 720
Kjøp og salg av datterselskap
 
- 39 927
3 251
Resultatført i perioden
 
- 53 714
- 23 711
Skatt ført mot totalresultatet
 
- 132
- 20 509
Netto balanseført verdi 31.12
 
- 687 165
- 589 396
       
Ferd inngikk et forlik med myndighetene 8. april 2016 og fikk fullt medhold i spørsmålet om fradragsrett for suksesshonorarer for inntektsåret 2013. Da tidligere år ikke var en del av dette forliket er fradragene for tidligere år ikke endelig avklart. Vi kan derfor ikke regnskapsmessig balanseføre utsatt skattefordel knyttet til disse årene.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS