Årsrapport 2016

NOTE 30
OPERASJONELLE OG FINANSIELLE LEIEAVTALER
   
       
Konsernet som utleier, operasjonell leasing
       
Konsernet leier ut utstyr og anlegg ved operasjonelle leieavtaler. I hovedsak leies maskiner ut til kunder av Elopak som benytter de i sin egen produksjon.
       
 
Spesifikasjon av årets leieinntekter fra operasjonelle leasingavtaler  
2016
2015
Samlet variabel leie innregnet som inntekt
 
135 652
120 545
Sum
 
135 652
120 545
       
På balansedagen har konsernet kontrahert følgende fremtidige minimumsleier:
 
2016
2015
Totalt forfall neste år
 
109 714
115 552
Totalt forfall 2-5 år
 
272 452
290 599
Totalt forfall etter 5 år
 
19 354
48 428
Sum
 
401 520
454 579
Beløp er oppgitt i ikke-neddiskonterte tall.
     
       
Konsernet som utleier, finansiell leasing
     
       
Spesifikasjon av årets leieinntekter fra finansielle leasingavtaler
 
2016
2015
Samlet variabel leie innregnet som inntekt
 
15 859
13 013
Totale inntekter fra finansiell lease
 
15 859
13 013
       
Forholdet mellom bruttoinvesteringen og nåverdi av utestående minimumsleie:
 
2016
2015
Brutto fordringer fra leieavtaler
 
15 510
13 963
Ikke-opptjent finansinntekt
 
- 963
- 1 719
Nettoinvestering fra finansiell lease (nåverdi)
 
14 547
12 244
       
Konsernet som leietaker, operasjonell leasing
     
       
Spesifikasjon av årets leiekostnader fra operasjonelle leasingavtaler
 
2016
2015
Samlet variabel leie innregnet som kostnad
 
217 778
221 649
Minimumsleie (herunder fast leie) innregnet som kostnad
 
220 344
124 103
Fremleieinnbetalinger innregnet som kostnadsreduksjoner
 
48 145
- 790
Totale leiekostnader
 
486 267
344 963
       
Forfaller til betaling
 
2016
2015
Totalt forfall neste år  
361 215
357 735
Totalt forfall 2-5 år
 
1 052 342
981 547
Totalt forfall etter 5 år
 
1 036 356
988 847
Total
 
2 449 913
2 328 128
Beløp er oppgitt i ikke-neddiskonterte tall.
     
       
Fordeling av den samme leieforpliktelsen på leieobjekt
 
2016
2015
Bygninger og tomter
 
1 952 979
1 783 085
Maskiner og anlegg
 
339 075
404 968
Driftsløsøre, transportmidler og inventar
 
157 859
140 075
Totale leieforpliktelser knyttet til operasjonell innleie
 
2 449 913
2 328 128
       
Konsernet som leietaker - finansiell leasing
     
       
Spesifikasjon av årets leiekostnader fra finansielle leasingavtaler
 
2016
2015
Samlet variabel leie innregnet som kostnad
 
481
2 100
Totale leiekostnader
 
481
2 100
       
Oversikt over fremtidig minsteleie og tilhørende nåverdi, fordelt på forfallstidspunkter:
Minsteleie
Beregnet rente
Nåverdi
Samlede forfall i løpet av ett år
574
139
435
Samlede forfall i år 2-5
1 958
299
1 658
Samlede forfall etter 5 år
513
33
480
Totale leieforpliktelser knyttet til finansiell innleie
3 045
471
2 574
       
Netto balanseført verdi av leasede eiendeler, fordelt på anleggsklasse:
 
2016
2015
Driftsløsøre, transportmidler og inventar
 
2 574
5 235
Total balanseført verdi av leasede eiendeler
  2 574
5 235
Driftsmidlene inngår også i driftsmiddelnoten (note 14).
     

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS