Årsrapport 2016

NOTE 33
IKKE-VIDEREFØRT VIRKSOMHET OG EIENDELER HOLDT FOR SALG
 
     
I 2016 inngikk Ferd avtale om salg av eiendommene Strandveien 4-8 og Strandveien 10 til Oslo Areal. Salget ble endelig gjennomført i mars 2017. Eiendeler og gjeld som inngår i transaksjonen presenteres som holdt for salg i konsernregnskapet for 2016.
     
Salget av TeleComputing til investeringsfondet IK Investment Partners ble endelig gjennomført i mars 2016. De eiendeler og gjeld som inngår i transaksjonen presenteres som holdt for salg i konsernregnskapet i 2015. Resultatposter fra den solgte virksomheten presenteres netto på egen linje i konsernegnskapet for 2016 og 2015. Cash flow er omarbeidet tilsvarende.
     
Resultatregnskap for virksomhet som er klassifisert som holdt for salg per 31.12.
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
     
Salgsinntekter
249 985
1 462 379
Driftsinntekter
249 985
1 462 379
     
Varekostnader
59 490
391 046
Lønnskostnader
116 430
633 250
Av- og nedskrivninger
20 379
105 427
Andre driftskostnader
30 382
185 422
Driftskostnader
226 681
1 315 146
     
Driftsresultat
23 304
147 233
     
Inntekt på investeringer etter egenkapitalmetoden
-
- 20
Finansinntekter
5 379
53 861
Finanskostnader
- 7 543
- 58 809
Netto finansresultat
- 2 164
- 4 968
Resultat før skattekostnad
21 140
142 265
Skattekostnad
4 870
41 123
Resultat etter skattekostnad
16 270
101 142
Gevinst ved salg etter skatt
688 895
-
Resultat etter skattekostnad
705 165
-
     
Eiendeler og gjeld for virksomhet som er klassifisert som holdt for salg per 31.12.
     
Immaterielle eiendeler
-
771 716
Utsatt skattefordel
-
5 173
Varige driftsmidler
-
174 850
Investeringseiendom
917 500
-
Andre finansielle anleggsmidler
-
73
Sum anleggsmidler
917 500
951 811
     
Kortsiktige fordringer
-
211 733
Bankinnskudd
-
- 68 291
Sum omløpsmidler
-
143 442
Sum eiendeler klassifisert som holdt for salg
917 500
1 095 253
     
Langsiktig gjeld
   
Pensjonsforpliktelser
-
333
Utsatt skatt
-
56 376
Langsiktig rentebærende gjeld
527 141
-
Sum langsiktig gjeld
527 141
56 710
     
Kortsiktig gjeld
   
Kortsiktig rentebærende gjeld
10 800
-
Betalbar skatt
-
33 582
Annen kortsiktig gjeld
-
381 324
Sum kortsiktig gjeld
10 800
414 905
Sum gjeld klassifisert som holdt for salg
537 941
471 615
     
Kontantstrøm fra virksomhet holdt for salg    
Netto kontantstrøm til drift - 248 810
Netto kontantstrøm til investeringsaktiviteter - -93 189
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter - -109 403
Netto kontantstrøm fra ikke-videreført virksomhet - 46 218
     

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS