Årsrapport 2016

NOTE 26
PANTSTILLELSER, GARANTIER OG BETINGEDE FORPLIKTELSER
 
     
Bokført gjeld som er sikret ved pant
   
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Lånefasiliteter
3 094 332
2 690 499
Faktoring
58 988
76 824
Sum
3 153 321
2 767 323
     
Lånefasiliteter består av ulike kredittfasiliteter i konsernet. Disse er typisk sikret ved fordringer, varelager, driftsmidler og investeringseiendom. Rentebetingelsene er flytende renter.
     
Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet
   
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Investeringseiendom
2 140 254
1 673 006
Andre varige driftsmidler
512 790
505 030
Varelager
571 392
1 214 351
Fordringer
891 626
946 674
Andre eiendeler
143 328
136 111
Sum
4 259 389
4 475 171
     
Maksimal eksponering på ovennevnte eiendeler
4 259 389
4 475 171
     
Garantiansvar og ikke balanseførte forpliktelser
   
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Kommitert kapital til fondsinvesteringer
962 303
739 426
Kommiterte egenkapitalinnskudd i selskapsinvesteringer
175 000
343 500
Garantiansvar uten sikkerhet
178 864
997 844
Klausuler vedrørende minimumskjøp i avtaler med leverandør
271 953
242 821
Andre forpliktelser 1)
417 548
526 349
Sum
2 005 667
2 849 941
     
1) Andre forpliktelser knytter seg hovedsakelig til tilbakekjøpsforpliktelser på salg av maskiner, samt investeringsforpliktelser knyttet til utvikling av investeringseiendom og bygging av produksjonsanlegg.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS