Årsrapport 2016

NOTE 18
SPESIFIKASJON AV FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
 
     
Finansinntekter
   
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Renteinntekter fra bankinnskudd
84 416
32 213
Renteinntekter fra nærstående parter
10 835
23 814
Andre renteinntekter
15 603
9 454
Agio og andre finansinntekter
197 645
191 997
Sum
308 498
257 478
     
Finanskostnader
   
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Rentekostnader til kredittinstitusjoner
180 543
142 333
Rentekostnader til nærstående parter
23 987
18 000
Andre rentekostnader
11 928
39 378
Disagio og andre finanskostnader
111 358
772 871
Sum
327 816
972 582
     
Ingen av disse finanspostene er resultat fra finansielle instrumenter målt etter virkelig verdi.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS