Årsrapport 2016

NOTE 21
KORTSIKTIGE FORDRINGER
 
     
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Forskuddsbetalinger
82 016
106 207
Mva og skattefordringer
159 644
156 783
Kortsiktige rentebærende fordringer
1 908
-
Finansielle instrumenter
60 155
61 075
Andre kortsiktige fordringer
731 893
607 888
Reklassifisert som eiendeler holdt for salg
-
-21 897
Balanseført verdi 31.12.
1 035 616
910 056
     
Beløp i NOK 1000
2016
2015
Kundefordringer brutto
1 580 346
1 822 124
Nedskrivninger kundefordringer
- 64 463
-105 705
Reklassifisert som eiendeler holdt for salg
-
-189 836
Balanseført verdi 31.12.
1 515 883
1 526 583
     
Sum kortsiktige fordringer
2 551 499
2 436 638
     
Forfalte kundefordringer etter alder
   
Beløp i NOK 1000
2016
2015
Opp til 30 dager
215 363
202 207
30 til 60 dager
56 844
58 841
60 til 90 dager
49 163
53 022
Over 90 dager
85 883
106 288
Sum 407 253 420 358
     

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS